Chantix

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Chantix nedir?

Chantix is used as a smoking cessation medicine or treatment. Chantix bir sigara bırakma ilaç veya tedavi olarak kullanılır. It is used together with behavior modification and counseling support to help you stop smoking cigarettes. Bu arada davranış değiştirme ve danışmanlık desteği ile sigara durdurmaya yardım için kullanılır. Chantix works in the brain to block the pleasurable effects of smoking. Chantix beyinde sigara zevkli etkileri engellemek için çalışıyor. This helps to decrease your desire to keep smoking. Bu sizin arzu sigara tutmak azalmaya yardımcı olur.

Chantix may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Chantix da başka amaçlarla bu ilaç rehberi listelenmeyen için kullanılabilir.
Important information about Chantix Chantix hakkında önemli bilgiler

Before using Chantix, tell your doctor if you have kidney disease, or a history of mental illness. Eğer böbrek hastalığı veya akıl hastalığı öyküsü varsa doktorunuza söyleyin Chantix kullanmadan önce.

Use Chantix exactly as it was prescribed for you. Kullanım Chantix tam olarak sizin için reçete edildi. Do not use it in larger amounts or for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda kullanmak ya da daha fazla doktor tarafından tavsiye edilen etmeyin. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.

Chantix can cause drowsiness, which may impair your thinking or reactions. Chantix, hangi düşünce veya tepkileri azaltabilir uyuşukluğa neden olabilir. You may also have mood or behavior changes when you quit smoking. Ayrıca, ruh hali veya davranış değişiklikleri sigarayı bırakmak olabilir. Until you know how Chantix and the smoking cessation process is going to affect you, be careful if you drive or do anything that requires you to be cautious and alert. nasıl Chantix ve sigarayı bırakma süreci etkileyecek gidiyor, sen sürücü varsa ya da temkinli ve dikkatli olmasını gerektirir şeyi dikkatli bilmek kadar. Stop using this medication and call your doctor at once if you have any mood or behavior changes, or if you feel agitated, hostile, depressed, or have thoughts about suicide or hurting yourself. Dur, bu ilaç kullanarak ve de doktorunuzu aramalısınız bir kez herhangi bir duygudurum veya davranış değişiklikleri ya da eğer, düşmanca, depresif, gergin hissediyorum veya intihar ya da kendine zarar veriyorsun ilgili düşünceleri vardır varsa.

Your family or other caregivers should also be alert to changes in your mood or behavior. Aileniz ya da diğer bakıcıların da ruh veya davranış değişiklikleri karşı dikkatli olmalıdır.

Less serious side effects are more likely, and you may have none at all. Daha az ciddi yan etkiler daha çok meyilli olduklarını ve hiç yok olabilir. Chantix can cause persistent nausea for up to several months. Chantix kadar birkaç ay için kalıcı bulantı neden olabilir. Talk to your doctor about any side effect that seems unusual or is especially bothersome. sıradışı görünmek ya da özellikle rahatsız edici herhangi bir yan etkisi konusunda doktorunuzla konuşun.

If you miss a dose, use the medication as soon as you remember. Eğer bir doz özledim seni hatırlıyorum konmaz ilaç kullanın. If it is almost time for the next dose, skip the missed dose and wait until your next regularly scheduled dose. bir sonraki doz için neredeyse zaman, atlanan doz atlamak ve bekleyin sonraki düzenli olarak planlanan doz kadar. Do not use extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç kullanmayın.

There may be other drugs that can interact with Chantix. Orada Chantix etkileşim diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.
What should I discuss with my health care provider before taking Chantix? Ben Chantix almadan önce benim sağlık kuruluşu ne tartışmak gerekir?

Before using Chantix, tell your doctor if you have kidney disease, or a history of mental illness. Eğer böbrek hastalığı veya akıl hastalığı öyküsü varsa doktorunuza söyleyin Chantix kullanmadan önce.
FDA pregnancy category C. Chantix may be harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi C. Chantix bir doğmamış bebek için zararlı olabilir. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. hamile veya plan hamile tedavisi sırasında olmak istiyorsak doktorunuza söyleyin. It is not known whether this medication passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Acaba bu ilaçlar anne sütüne geçer veya bir bakım bebek zarar verebilecek ise bilinmemektedir. Do not use Chantix without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden Chantix kullanmayın. Do not give this medicine to anyone younger than 18 years old. herkes küçük 18 yaşında bu ilacı vermeyin.

How should I take Chantix? Nasıl Chantix almalıyım?

Take Chantix exactly as it was prescribed for you. tam olarak sizin için reçete edilmiştir Chantix atın. Do not take the medication in larger amounts, or take it for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda, ilaç almak ya da daha doktorunuz tarafından önerilen uzun süre onu almayın. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.

To improve your chances for successful smoking cessation, set a date to quit smoking. başarılı sigara bırakma için şansınızı artırmak için bir tarihin sigarayı bırakmak için ayarlayın. Start taking Chantix one week before your planned quit date. senin planlanan çıkmak tarihinden başlamak bir hafta Chantix çekmeden önce.

When you first start taking Chantix, you will take a low dose and then gradually increase your dose over the first several days of treatment. Ne zaman ilk Chantix çekmeye başlamak, bir düşük doz alacak ve daha sonra kademeli olarak tedavinin ilk birkaç gün boyunca doz artar. Follow your doctor’s instructions. Doktorunuzun talimatlarını izleyin. Your doctor may occasionally change your dose to make sure you get the best results from this medication. Doktorunuz zaman zaman bu ilaçların en iyi sonuçları almak emin olmak için doz değişebilir.
Take this medicine with a full glass of water. su dolu bardak ile bu ilaçları alın. Take the medicine after eating. yedikten sonra ilaç alın.

In most cases, Chantix treatment lasts for 12 weeks. Çoğu durumda, Chantix tedavisi 12 hafta sürer. Your doctor may recommend a second 12-week course of Chantix to improve the chance that you will quit smoking long-term. Doktorunuz şans size uzun vadeli sigarayı bırakmak olacaktır geliştirmek için Chantix ikinci bir 12 haftalık kurs önerebilir.

It is important to take this medication regularly to get the most benefit. Önemli olan düzenli olarak en çok faydayı elde etmek için bu ilaç almaktır. Get your prescription refilled before you run out of medicine completely. Reçetenizi al önce dışarı tıp tamamen koşmak doldurdu.

To be sure Chantix is not causing harmful effects, your kidney function may need to be tested on a regular basis. Chantix zararlı etkileri neden olmadığından emin olmak için, böbrek fonksiyon gerekebilir düzenli olarak test edilmelidir. It is important that you not miss any scheduled visits to your doctor. Önemli olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza herhangi planlanan ziyaret özledim değildir.
Store this medication at room temperature away from moisture and heat. Oda sıcaklığında bu ilaç uzak nem ve sıcaktan.

See also: Chantix dosage in more detail Ayrıca bakınız: Chantix doz ayrıntılı olarak daha
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Take the missed dose as soon as you remember. hemen hatırlayacağınız gibi cevapsız doz alın. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the medicine at the next regularly scheduled time. sizin bir sonraki doz için neredeyse zaman, atlanan doz atlamak ve bir sonraki düzenli olarak planlanan zamanda ilacı varsa. Do not take extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç almayınız. Be sure to take the medicine after eating. emin yedikten sonra ilacı olun.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?
Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın. Symptoms of a Chantix overdose are unknown. Bir Chantix aşırı doz belirtileri bilinmemektedir.
What should I avoid while taking Chantix? Chantix çekerken ne kaçınmalıdır?

Chantix can cause drowsiness, which may impair your thinking or reactions. Chantix, hangi düşünce veya tepkileri azaltabilir uyuşukluğa neden olabilir. You may also have mood or behavior changes when you quit smoking. Ayrıca, ruh hali veya davranış değişiklikleri sigarayı bırakmak olabilir. Until you know how Chantix and the smoking cessation process are going to affect you, be careful if you drive or do anything that requires you to be cautious and alert nasıl Chantix ve sigarayı bırakma süreci etkileyecek gidiyorsun, sen sürücü varsa ya da temkinli ve dikkatli olmasını gerektirir şeyi dikkatli bilmek kadar
Chantix side effects Chantix yan etkileri
Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Chantix: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. varsa acil tıbbi yardım alın herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin Chantix: kovan, solunum güçlüğü, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi.

Stop using this medication and call your doctor at once if you have any mood or behavior changes, or if you feel agitated, hostile, depressed, or have thoughts about suicide or hurting yourself. Dur, bu ilaç kullanarak ve de doktorunuzu aramalısınız bir kez herhangi bir duygudurum veya davranış değişiklikleri ya da eğer, düşmanca, depresif, gergin hissediyorum veya intihar ya da kendine zarar veriyorsun ilgili düşünceleri vardır varsa.

Your family or other caregivers should also be alert to changes in your mood or behavior. Aileniz ya da diğer bakıcıların da ruh veya davranış değişiklikleri karşı dikkatli olmalıdır.

Call your doctor at once if you have any of these other serious side effects: at doktorunuzu arayın kez varsa herhangi biriyle ciddi yan etkileri:

*

fever, sore throat, and headache with a severe blistering, peeling, and red skin rash; or ateş, boğaz ağrısı ve baş ağrısı ciddi bir kabarma ile peeling ve kırmızı cilt döküntüsü veya
*

the first sign of any blistering type of skin rash, no matter how mild. deri döküntüsü herhangi bir kabarcık türü ilk işareti, ne kadar hafif.

Less serious Chantix side effects may include: Daha az ciddi Chantix yan etkileri şunlardır:

*

nausea (may persist for several months); bulantı (birkaç ay) sürebilir;
*

stomach pain, indigestion, vomiting, constipation, gas; mide ağrısı, hazımsızlık, kusma, kabızlık, gaz;
*

weakness, tired feeling; halsizlik, yorgunluk hissi;
*

increased appetite; İştah artışı;
*

unpleasant taste in your mouth; ağzınızda kötü tat;
*

headache; or baş ağrısı veya
*

sleep problems (insomnia) or unusual dreams. uyku sorunları (uykusuzluk) ya da olağandışı rüyalar.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Call your doctor for medical advice about side effects. yan etkileri konusunda doktora için doktorunuzu arayın. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 olarak yan etkiler rapor olabilir.

See also: Chantix side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Chantix yan
What other drugs will affect Chantix? Uyuşturucu Chantix etkileyecek başka ne?

After you stop smoking, the doses of any medications you are using may need to be adjusted. sigara durdurmak sonra, ayarlanabilir gerekebilir kullandığınız tüm ilaçların dozları. Tell your doctor about all other medicines you use, especially: Eğer, özellikle kullandığınız tüm diğer ilaçlar hakkında doktorunuza söyleyin:

*

insulin; insülin;
*

a blood thinner such as warfarin (Coumadin); or kan warfarin tiner gibi (Coumadin) veya
*

theophylline (Respbid, Theobid, Theoclear, Theo-Dur, Uniphyl). teofilin (Respbid, Theobid, Theoclear, Theo-Dur, Uniphyl).

This list is not complete and there may be other drugs that can interact with or be affected by Chantix. Bu liste tam değildir ve orada veya iletişim kurabilirim Chantix etkilenecek diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist can provide more information about Chantix. Eczacı Chantix hakkında daha fazla bilgi verebilir.

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use Chantix only for the indication prescribed. Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve gösterge reçete sadece Chantix kullanın.
* Every effort has been made to ensure that the information provided is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bu bilgiler doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Drugs.com drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Drugs.com ilaç bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık yargılanmasının hizmet uygulayıcıları. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu.

Chantix adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.