cyclobenzaprine

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne cyclobenzaprine nedir?

Cyclobenzaprine is a muscle relaxant. Cyclobenzaprine bir kas gevşetici olduğunu. It works by blocking nerve impulses (or pain sensations) that are sent to your brain. Bu sinir impulsları (veya ağrı hissi engelleyerek) sizin beyin gönderilir çalışır.

Cyclobenzaprine is used together with rest and physical therapy to treat skeletal muscle conditions such as pain or injury. Cyclobenzaprine birlikte dinlenme ve fizik tedavi ile ağrı veya yaralanma gibi iskelet kası koşulları tedavi etmek için kullanılır.

Cyclobenzaprine may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Cyclobenzaprine da başka amaçlarla bu ilaç rehberi listelenmeyen için kullanılabilir.
Important information about cyclobenzaprine cyclobenzaprine hakkında önemli bilgiler
Do not take cyclobenzaprine if you have used an MAO inhibitor such as isocarboxazid (Marplan), tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil), or selegiline (Eldepryl, Emsam) within the past 14 days. Eğer (Marplan), tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil) veya Selejilin (Eldepryl, Emsam) son 14 gün içinde gibi isocarboxazid bir MAO inhibitörü kullandıysanız cyclobenzaprine almayın. Serious, life-threatening side effects can occur if you take cyclobenzaprine before the MAO inhibitor has cleared from your body. Ciddi, yaşamı tehdit edici yan etkileri eğer cyclobenzaprine MAO inhibitörü önce vücudunuzun temizlenmiş sahiptir almak oluşabilir.

You should not take cyclobenzaprine if you have recently had a heart attack, or if you have a heart rhythm disorder, congestive heart failure, heart block, or an overactive thyroid. Son zamanlarda kalp krizi ya da eğer, konjestif kalp yetmezliği, kalp bloğu veya aşırı aktif tiroid, kalp ritm bozukluğu olan varsa cyclobenzaprine almamalıdır.
Cyclobenzaprine can cause side effects that may impair your thinking or reactions. Cyclobenzaprine düşündüğünü veya tepkileri azaltabilir yan etkilere neden olabilir. Be careful if you drive or do anything that requires you to be awake and alert. Eğer sürücü veya uyanık ve tetikte olması gerekir şeyi dikkatli olun. Avoid drinking alcohol, which can increase some of the side effects of cyclobenzaprine. Bazı cyclobenzaprine yan etkileri artırabilir kaçının alkol.
Before taking cyclobenzaprine cyclobenzaprine götürmeden önce
Do not take cyclobenzaprine if you have used an MAO inhibitor such as isocarboxazid (Marplan), tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil), or selegiline (Eldepryl, Emsam) within the past 14 days. Eğer (Marplan), tranylcypromine (Parnate), phenelzine (Nardil) veya Selejilin (Eldepryl, Emsam) son 14 gün içinde gibi isocarboxazid bir MAO inhibitörü kullandıysanız cyclobenzaprine almayın. Serious, life-threatening side effects can occur if you take cyclobenzaprine before the MAO inhibitor has cleared from your body. Ciddi, yaşamı tehdit edici yan etkileri eğer cyclobenzaprine MAO inhibitörü önce vücudunuzun temizlenmiş sahiptir almak oluşabilir. Do not use cyclobenzaprine if you have recently had a heart attack, or if you have: varsa cyclobenzaprine kullanmayın kısa bir süre önce kalp krizi veya varsa vardı:

*

a heart rhythm disorder; Kalp ritim bozukluğu;
*

congestive heart failure; konjestif kalp yetmezliği;
*

heart block; or kalp bloğu veya
*

an overactive thyroid. bir aşırı aktif tiroid.

Before using cyclobenzaprine, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have: Herhangi bir ilaç veya varsa alerjisi olup olmadığını doktorunuza söyleyin cyclobenzaprine kullanmadan önce:

*

problems with urination; işeme ile ilgili sorunlar;
*

enlarged prostate; prostat büyümesi;
*

glaucoma; or glokom veya
*

liver disease. karaciğer hastalığı.

If you have any of these conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely take cyclobenzaprine. Herhangi Bu koşullar, güvenli cyclobenzaprine almak için bir doz ayarlaması ya da özel testler gerekebilir varsa.
FDA pregnancy category B. This medication is not expected to be harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi B. Bu ilacın bir doğmamış bebeğe zararlı olması beklenmez. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. hamile veya plan hamile tedavisi sırasında olmak istiyorsak doktorunuza söyleyin. It is not known whether cyclobenzaprine passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Acaba anne sütüne cyclobenzaprine geçer veya bir bakım bebek zarar verebilecek bilinmemektedir. Do not use cyclobenzaprine without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden cyclobenzaprine kullanmayın.

Older adults may be more sensitive to the side effects of cyclobenzaprine. Yaşlılarda daha cyclobenzaprine yan etkilere duyarlı olabilir.

How should I take cyclobenzaprine? Nasıl cyclobenzaprine almalıyım?

Take cyclobenzaprine exactly as it was prescribed for you. cyclobenzaprine tam olarak sizin için reçete edilmiştir atın. Do not take the medication in larger amounts, or take it for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda, ilaç almak ya da daha doktorunuz tarafından önerilen uzun süre onu almayın. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.
Take this medicine with a full glass of water. su dolu bardak ile bu ilaçları alın. Do not crush, chew, break, or open an extended-release capsule. , Çiğnemek, ezmek sonu ya da uzun bir sürüm kapsül açmayın. Swallow the pill whole. Swallow hap bütün. Breaking or opening the pill may cause too much of the drug to be released at one time. Breaking veya hap açılış vaktiyle tahliye edilecek çok fazla ilacın neden olabilir.

Cyclobenzaprine is only part of a complete program of treatment that may also include rest, physical therapy, or other pain relief measures. Cyclobenzaprine da dinlenme, fizik tedavi veya diğer ağrı kesici önlemler içerebilir tedavi komple bir program sadece bir parçasıdır. Follow your doctor’s instructions. Doktorunuzun talimatlarını izleyin.
Store cyclobenzaprine at room temperature away from moisture, heat, and light. oda sıcaklığında saklayın cyclobenzaprine uzakta nem, ısı ve ışık.

See also: Cyclobenzaprine dosage in more detail Ayrıca bakınız: Cyclobenzaprine doz ayrıntılı olarak daha
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?
Take the missed dose as soon as you remember. hemen hatırlayacağınız gibi cevapsız doz alın. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the medicine at the next regularly scheduled time. sizin bir sonraki doz için neredeyse zaman, atlanan doz atlamak ve bir sonraki düzenli olarak planlanan zamanda ilacı varsa. Do not take extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç almayınız.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?
Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın. An overdose of cyclobenzaprine can be fatal. cyclobenzaprine bir doz öldürücü olabilir.

Overdose symptoms may include drowsiness, fast heartbeat, tremors or shaking, slurred speech, confusion, nausea, vomiting, hallucinations (seeing things), chest pain, or seizure (convulsions). Doz aşımı semptomları uyuşukluk, hızlı kalp atışı, titreme veya sarsma, bozulmuş konuşma, konfüzyon, bulantı, kusma olabilir, halüsinasyonlar (şeyler görme), göğüs ağrısı veya nöbet (konvülsiyon).
What should I avoid while taking cyclobenzaprine? cyclobenzaprine çekerken ne kaçınmalıdır?
Cyclobenzaprine can cause side effects that may impair your thinking or reactions. Cyclobenzaprine düşündüğünü veya tepkileri azaltabilir yan etkilere neden olabilir. Be careful if you drive or do anything that requires you to be awake and alert. Eğer sürücü veya uyanık ve tetikte olması gerekir şeyi dikkatli olun. Avoid drinking alcohol, which can increase some of the side effects of cyclobenzaprine. Bazı cyclobenzaprine yan etkileri artırabilir kaçının alkol. Cold or allergy medicine, narcotic pain medicine, sleeping pills, and medicine for seizures, depression or anxiety can add to sleepiness caused by cyclobenzaprine. Soğuk veya alerji ilacı, narkotik ağrı tıp, uyku hapları ve nöbet için ilaç, depresyon ya da anksiyete cyclobenzaprine kaynaklanan uyku ekleyebilirsiniz. Tell your doctor if you regularly use any of these medicines, or any other muscle relaxer. Eğer düzenli olarak bu ilaçlarla veya diğer kas relaxer kullanılması durumunda doktorunuza söyleyin.

cyclobenzaprine adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.