Ambien

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Ambien nedir?

Ambien is a sedative, also called a hypnotic. Ambien bir yatıştırıcı, aynı zamanda hipnotik denir. It affects chemicals in your brain that may become unbalanced and cause sleep problems (insomnia). Bu dengesiz olabilir ve uyku sorunları (uykusuzluk) neden beyninizden kimyasal etkiler.

Ambien is used for the short-term treatment of insomnia (difficulty falling or staying asleep). Ambien uykusuzluk kısa süreli tedavi (zorluk düşme ya da uykuda kaldıkları için) kullanılır. This medication causes relaxation to help you fall asleep. Bu ilaçlar gevşeme uykuya size yardımcı olur.

Ambien may also be used for purposes other than those listed in this medication guide. Ambien da amaçlar, bu ilacın kullanım kılavuzunda belirtilen dışında kullanılabilir.
Important information about Ambien Ambien hakkında önemli bilgiler

Ambien may cause a severe allergic reaction. Ambien ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Stop taking it and get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Dur onu yapmaya ve acil tıbbi yardım almak herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovanlar varsa; nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi. Ambien will make you fall asleep. Ambien Seni uyurken yapacaktır. Never take this medication during your normal waking hours, unless you have a full 7 to 8 hours to dedicate to sleeping. Tam bir 7-8 saat uyku ayırmanız mecbur kalmazsam asla normal uyanma saatlerinde, bu ilaç almak.

Some people using this medicine have engaged in activity such as driving, eating, or making phone calls and later having no memory of the activity. Bazı insanlar bu ilacı kullanan faaliyete gibi sürüş olarak, yemek yeme ya da telefon görüşmesi yapmak ve daha sonra faaliyet bellek sahip girmişlerdir. If this happens to you, stop taking Ambien and talk with your doctor about another treatment for your sleep disorder. Bu sizin için, olur Eğer uyku bozukluğu için başka bir tedavi konusunda doktorunuzla Ambien ve konuşmaya alarak durdurmak.

Ambien can cause side effects that may impair your thinking or reactions. Ambien düşündüğünü veya tepkileri azaltabilir yan etkilere neden olabilir. You may still feel sleepy the morning after taking the medication. Sen hala uykulu sabah ilaç aldıktan sonra hissedebilirsiniz. Until you know how this medication will affect you during waking hours, be careful if you drive, operate machinery, pilot an airplane, or do anything that requires you to be awake and alert. Bunu nasıl ilaç uyanma saatleri içinde sizi etkileyecek, sen sürücü varsa dikkatli olmak, bilmek kadar, pilot bir uçak, ya da makine çalıştırmak sizi uyanık ve tetikte olması gerekir her şeyi yaparım. Do not drink alcohol while you are taking this medication. Bu ilacı alırken alkol kullanmayın. It can increase some of the side effects of Ambien, including drowsiness. Bazı uyuşukluk dahil Ambien yan etkileri artırabilir. This medication may be habit-forming and should be used only by the person it was prescribed for. Bu ilaçlar alışkanlık ve kurma sadece kişinin bunun için reçete olarak kullanılması gerektiğini olabilir. Ambien should never be shared with another person, especially someone who has a history of drug abuse or addiction. Ambien başka bir kişi, uyuşturucu kullanımı veya bağımlılığı bir geçmişe sahiptir, özellikle biriyle paylaşılmaz asla. Keep the medication in a secure place where others cannot get to it. diğerleri ona can’t get güvenli bir yerde ilaç tutun.

It is dangerous to try and purchase Ambien on the Internet or from vendors outside of the United States. Denemek için tehlikelidir ve Internet veya satıcılardan Amerika Birleşik Devletleri dışında Ambien satın alabilirsiniz. Medications distributed from Internet sales may contain dangerous ingredients, or may not be distributed by a licensed pharmacy. İlaçlar İnternet satış veya tehlikeli maddeler içerebilir lisanslı bir eczane tarafından dağıtılan olmayabilir dağıtılmıştır. Samples of this medication purchased on the Internet have been found to contain haloperidol (Haldol), a potent antipsychotic drug with dangerous side effects. Bu ilaç İnternetten satın alınan örnekleri haloperidol (Haldol), tehlikeli yan etkileri olan güçlü bir antipsikotik ilaç içerdiği bulunmuştur. For more information, contact the US Food and Drug Administration (FDA) or visit www.fda.gov/buyonlineguide Daha fazla bilgi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve / veya buyonlineguide www.fda.gov ziyaret, temas
What should I discuss with my healthcare provider before taking Ambien? Ben Ambien almadan önce benim sağlık kuruluşu ne tartışmak gerekir?

Ambien will make you fall asleep. Ambien Seni uyurken yapacaktır. Never take this medication during your normal waking hours, unless you have a full 7 to 8 hours to dedicate to sleeping. Tam bir 7-8 saat uyku ayırmanız mecbur kalmazsam asla normal uyanma saatlerinde, bu ilaç almak.

Some people using this medicine have engaged in activity such as driving, eating, or making phone calls and later having no memory of the activity. Bazı insanlar bu ilacı kullanan faaliyete gibi sürüş olarak, yemek yeme ya da telefon görüşmesi yapmak ve daha sonra faaliyet bellek sahip girmişlerdir. If this happens to you, stop taking Ambien and talk with your doctor about another treatment for your sleep disorder. Bu sizin için, olur Eğer uyku bozukluğu için başka bir tedavi konusunda doktorunuzla Ambien ve konuşmaya alarak durdurmak.

Do not use this medication if you are allergic to zolpidem. Eğer zolpidem alerjisi varsa bu ilaç kullanmayın. Ambien tablets may contain lactose. Ambien tabletler laktoz içerebilir. Use caution if you are sensitive to lactose. Dikkatli olun laktoz hassas isen.

Before taking this medication, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have: , Herhangi bir ilaç ya da varsa alerjisi olup olmadığını doktorunuza söyleyin bu ilaç önce:

* kidney disease; böbrek hastalığı;
* liver disease; karaciğer hastalığı;
*

lung disease such as asthma, bronchitis, emphysema, or chronic obstructive pulmonary disease (COPD); astım, bronşit, amfizem, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi akciğer hastalığı;
*

sleep apnea (breathing stops during sleep); uyku apnesi (uyku sırasında nefes durur);
*

myasthenia gravis; anestezistler;
*

a history of depression, mental illness, or suicidal thoughts; or depresyon öyküsü, zihinsel hastalık veya intihar düşünceleri veya
*

a history of drug or alcohol addiction. uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı öyküsü.

If you have any of these conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely take Ambien. Herhangi Bu koşullar, güvenli Ambien almak için bir doz ayarlaması ya da özel testler gerekebilir varsa.

FDA pregnancy category C. It is not known whether zolpidem is harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi C. olup olmadığı zolpidem bir doğmamış bebek için zararlı olduğu bilinmemektedir. Before taking this medication, tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. , Hamile ya da plan hamile tedavisi sırasında olmak istiyorsak doktorunuza söyleyin bu ilaç çekmeden önce. This medication can pass into breast milk and may harm a nursing baby. Bu ilaç anne sütüne geçip bir bakım bebek zarar verebilir. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden bu ilaç kullanmayın.

See also: Pregnancy and breastfeeding warnings in more detail Ayrıca bakınız: Hamilelik ve detay daha emzirme uyarılar

The sedative effects of Ambien may be stronger in older adults. Ambien sakinleştirici etkisi kuvvetli yaşlılarda olabilir. Accidental falls are common in elderly patients who take sedatives. Yanlışlıkla düştüğünde sakinleştirici almak yaşlı hastalarda sık görülür. Use caution to avoid falling or accidental injury while you are taking Ambien. Eğer Ambien alırken kullanın ya da kaza sonucu yaralanma düşen önlemek için dikkatli olun.

Do not give this medicine to anyone younger than 18 years of age. kimseye yaş daha genç 18 yaşında bu ilacı vermeyin.

Ambien adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.