Crestor

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Crestor nedir?

Crestor (rosuvastatin) is a cholesterol-lowering medication that blocks the production of cholesterol (a type of fat) in the body. Crestor (rosuvastatin) bir kolesterol düşürücü ilaç olduğunu kolesterol blokları üretimi (vücutta yağ türü). Crestor works by reducing levels of “bad” cholesterol (low-density lipoprotein, or LDL) and triglycerides in the blood, while increasing levels of “good” cholesterol (high-density lipoprotein, or HDL). “Iyi” kolesterol (yüksek yoğunluklu lipoprotein veya HDL) seviyeleri artırırken Crestor “kötü” kolesterol (düşük yoğunluklu lipoprotein ya da LDL) ve trigliserit kan düzeylerini azaltarak çalışır.

Crestor is used to treat high cholesterol in adults and children who are at least 10 years old. Crestor erişkinlerde yüksek kolesterol ve en az 10 yaşında olan çocukların tedavisi için kullanılır. Lowering your cholesterol can help prevent heart disease and hardening of the arteries, conditions that can lead to heart attack, stroke, and vascular disease. kolesterol düşürülmesi kalp hastalığı ve arterler, kalp krizi, inme yol açabilecek koşulların sertliği önlemek ve damar hastalığı yardımcı olabilir.

Crestor may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Crestor da başka amaçlarla bu ilaç rehberi listelenmeyen için kullanılabilir.
Important information about Crestor Crestor hakkında önemli bilgiler

In rare cases, Crestor can cause a condition that results in the breakdown of skeletal muscle tissue. Nadir durumlarda, Crestor bir duruma neden olabilecek bu iskelet kas dokusunun bozulması ile sonuçlanır. This condition can lead to kidney failure, and may be more likely to occur in older adults and in people of Asian descent who take Crestor. Bu durum böbrek yetmezliği ve yol açabilir daha büyük yetişkin oluşma olasılığı ve Crestor almak Asya kökenli insanlar olabilir. Call your doctor at once if you have unexplained muscle pain or tenderness, muscle weakness, fever or flu symptoms, and dark colored urine. at doktorunuzu arayın kez, açıklanamayan kas ağrısı veya hassasiyet, kas güçsüzlüğü, ateş ya da grip belirtileri varsa ve renkli idrar koyu.

Crestor can cause birth defects in an unborn baby. Crestor bir doğmamış bebekte doğum kusurları neden olabilir. Do not use if you are pregnant. Eğer hamile iseniz kullanmayın. Use an effective form of birth control, and tell your doctor if you become pregnant during treatment. , Doğum kontrol etkili formunu kullanın ve hamile tedavisi sırasında kalırsanız doktorunuza söyleyin. Do not take Crestor if you are allergic to rosuvastatin, if you have liver disease, or if you are breast-feeding a baby. Eğer varsa veya anne sütü ile bebek besleme vardır karaciğer hastalığı varsa rosuvastatin alerjisi olup olmadığını Crestor almak etmeyin.

Avoid drinking alcohol while taking this medication. Önlemek alkol bu ilacı alırken. Alcohol can increase triglyceride levels, and may also damage your liver while you are taking Crestor. Alkol ve trigliserid seviyesini yükselttiği, sen Crestor alırken aynı zamanda karaciğer zarar verebilir.

Crestor is only part of a complete program of treatment that also includes diet, exercise, and weight control. Crestor tedavisi de diyet, egzersiz içeren komple bir program sadece bir parçasıdır ve kilo kontrolüdür. Follow your diet, medication, and exercise routines very closely. Ve egzersiz rutinleri çok yakından diyet, ilaç takip edin.
Before taking Crestor Crestor götürmeden önce

Do not take Crestor if you are allergic to rosuvastatin, if you have liver disease, or if you are pregnant or breast-feeding a baby. , veya karaciğer hastalığı varsa gebe ya da meme-bebek besleme olup olmadığını rosuvastatin alerjisi olup olmadığını Crestor almak etmeyin.

If you have any of these other conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely take Crestor: Eğer bu diğer koşulları, güvenli Crestor almak için bir doz ayarlaması ya da özel testler gerekebilir varsa:

* kidney disease; böbrek hastalığı;
*

underactive thyroid; underactive tiroid;
*

a muscle disorder; bir kas hastalığıdır;
*

epilepsy or other seizure disorder; epilepsi veya diğer nöbet bozukluğu;
*

an electrolyte imbalance (such as high or low potassium levels in your blood); Kanda yüksek ve düşük potasyum düzeyleri gibi bir elektrolit dengesizliği ();
*

a severe infection or illness; or ciddi bir enfeksiyon veya hastalık veya
*

if you have had a very recent surgery or medical emergency. Bir çok yeni cerrahi ya da tıbbi acil durum vardı varsa.

People of Asian descent may absorb Crestor at a higher rate than other people. Asya kökenli insanlar diğer insanlara göre daha yüksek oranda Crestor absorbe olabilir. Make sure your doctor knows if you are Asian. Eğer Asya varsa doktorunuz bilir emin olun. You may need a lower than normal starting dose. Daha düşük bir normalden daha başlangıç dozu gerekebilir.

FDA pregnancy category X. Crestor can cause birth defects. FDA gebelik kategorisi X. Crestor Doğum anomalilerine neden olabilir. Do not use Crestor if you are pregnant. Eğer hamile iseniz Crestor kullanmayın. Tell your doctor right away if you become pregnant during treatment. Hamile tedavisi sırasında kalırsanız hemen doktorunuza söyleyin. Use an effective form of birth control while you are using this medication. Bu ilacı kullanırken doğum kontrol etkili bir formu kullanın. Rosuvastatin may pass into breast milk and could harm a nursing baby. Rosuvastatin anne sütüne geçebilir ve bir bakım bebek zarar verebilecek. Do not breast-feed while you are taking Crestor. Eğer Crestor alırken meme-beslemeyin.

See also: Pregnancy and breastfeeding warnings in more detail Ayrıca bakınız: Hamilelik ve detay daha emzirme uyarılar

Crestor adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.