Geodon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Geodon nedir?

Geodon (ziprasidone) is an antipsychotic medication. Geodon (ziprasidon) bir antipsikotik ilaçtır. It works by changing the effects of chemicals in the brain. Bu beyindeki kimyasal maddelerin etkilerini değiştirerek çalışır.

Geodon is used to treat schizophrenia and the manic symptoms of bipolar disorder (manic depression) in adults and children who are at least 10 years old. Geodon ve bipolar bozukluk (manik depresyon) en az 10 yaşında çocuklar yetişkin ve in manik belirtilerle şizofreninin tedavisinde kullanılır.

Geodon may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Geodon da başka amaçlarla bu ilaç rehberi listelenmeyen için kullanılabilir.
Important information about Geodon Geodon hakkında önemli bilgiler

Geodon is not for use in psychotic conditions related to dementia. Geodon psikotik koşulları demans ile ilgili kullanım için değildir. Geodon may cause heart failure, sudden death, or pneumonia in older adults with dementia-related conditions. Geodon bunama ile ilgili koşulları büyük erişkinlerde kalp yetmezliği, ani ölüm veya pnömoniye neden olur.

Do not use Geodon if you have a personal or family history of “Long QT syndrome,” if you have recently had a heart attack, or if you have uncontrolled heart failure. Eğer varsa Uzun QT sendromu “bir kişisel veya aile öyküsü varsa Geodon kullanmak,” Don’t kısa bir süre önce kalp krizi ya da kontrolsüz kalp yetersizliği varsa vardı.

Stop taking Geodon and call your doctor right away if you feel dizzy or light-headed, have a fast or pounding heartbeat, or if you faint. Dur Geodon alma ve düşünüyorsanız hemen doktorunuzu arayın ya dizzy sayıklayan sahip bir hızlı veya dövme kalp atışı veya zayıf eğer. This could be signs of a serious heart rhythm problem. Bu ciddi bir kalp ritim probleminin işaretleri olabilir.

There are many other medicines that can cause serious or life-threatening medical problems if you take them together with Geodon. Orada birlikte Geodon onları almak ya da yaşamı tehdit eden ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir birçok ilaç vardır. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın. Keep a list with you of all the medicines you use and show this list to any doctor or other healthcare provider who treats you. Eğer kullandığınız tüm ilaçların bir listesini tutun ve herhangi bir doktor veya davranır diğer sağlık kuruluşu bu listeyi göstermektedir.
Before taking Geodon Geodon götürmeden önce

Geodon is not for use in psychotic conditions related to dementia. Geodon psikotik koşulları demans ile ilgili kullanım için değildir. Geodon may cause heart failure, sudden death, or pneumonia in older adults with dementia-related conditions. Geodon bunama ile ilgili koşulları büyük erişkinlerde kalp yetmezliği, ani ölüm veya pnömoniye neden olur. Do not use this medication if you are allergic to ziprasidone, or if you have: Eğer ziprasidon alerjisi, ya da eğer varsa bu ilaç kullanmayın:

*

a personal or family history of “Long QT syndrome”; Uzun QT sendromu “bir kişisel veya aile öyküsü”;
*

history of recent heart attack; or Son kalp krizi öyküsü veya
*

uncontrolled or untreated heart failure. kontrolsüz ya da tedavi edilmemiş kalp yetmezliği.

Geodon should never be taken together with any of the following drugs, or a life-threatening heart rhythm disorder could occur: Geodon birlikte aşağıdaki ilaçlar, ya da yaşamı tehdit eden kalp ritm bozukluğu oluşabilir ile alınması asla:

*

arsenic trioxide (Trisenox); arsenik (Trisenox);
*

dolasetron (Anzemet); dolasetron (Anzemet);
*

droperidol (Inapsine); (Inapsine) droperidol;
*

halofantrine (Halfan); halofantrine (Halfan);
*

mefloquine (Lariam); mefloquine (Lariam);
*

levomethadyl acetate (no longer available in the US); levomethadyl asetat (artık ABD’de);
*

tacrolimus (Prograf); takrolimus (Prograf);
*

antibiotics such as gatifloxacin (Tequin), pentamidine (NebuPent, Pentam), moxifloxacin (Avelox), sparfloxacin (Zagam), telithromycin (Ketek); antibiyotikler gatifloksasin gibi (Tequin), pentamidine (NebuPent, Pentam), moksifloksasin (Avelox), sparfloxacin (Zagam), telitromisin (Ketek);
*

heart rhythm medicine such as dofetilide (Tikosyn), disopyramide (Norpace), quinidine (Cardioquin, Quinaglute), or sotalol (Betapace); or kalp ritmi tıp kinidin disopyramide dofetilide gibi (Tikosyn), (Norpace), (Cardioquin, Quinaglute) olarak veya (Betapace) sotalol veya
*

medicines to treat psychiatric disorders, such as chlorpromazine (Thorazine), mesoridazine (Serentil), pimozide (Orap), or thioridazine (Mellaril). ilaçlar psikiyatrik bozukluklar, tedavi pimozid mesoridazine klorpromazin gibi (Thorazine), (Serentil), (Orap) olarak ya da tiyoridazin (Mellaril).

If you have any of these other conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely take Geodon: Eğer bu diğer koşulları, güvenli Geodon almak için bir doz ayarlaması ya da özel testler gerekebilir varsa:

*

a heart rhythm disorder; Kalp ritim bozukluğu;
*

a history of heart attack or stroke; kalp krizi veya inme öyküsü;
*

a history of bone marrow or blood cell disorder; kemik iliği ve kan hücreleri bozukluk öyküsü;
*

low blood levels of potassium or magnesium; potasyum veya magnezyum düşük kan düzeyleri;
*

diabetes (Geodon may raise your blood sugar); diyabet (Geodon) kan şekeri artırabilir;
*

seizures or epilepsy; nöbet ya da epilepsi;
*

a history of suicidal thoughts; intihar düşünceleri öyküsü;
*

Parkinson’s disease, Alzheimer’s; Parkinson hastalığı, Alzheimer;
*

trouble swallowing; sorun yutma;
* liver disease; or karaciğer hastalığı veya
*

kidney disease. böbrek hastalığı.

Geodon may cause you to have high blood sugar (hyperglycemia). Geodon siz) yüksek kan şekeri (hiperglisemi olması neden olabilir. Talk to your doctor if you have any signs of hyperglycemia such as increased thirst or urination, excessive hunger, or weakness. Doktorunuzla konuşun artan susuzluk veya idrara çıkma, aşırı açlık, zayıflık gibi hiperglisemi herhangi bir belirti varsa. If you are diabetic, check your blood sugar levels on a regular basis while you are taking Geodon. Eğer diabet, sen Geodon alırken düzenli olarak kan şekeri düzeyleri kontrol ediniz.

The orally disintegrating tablet may contain phenylalanine. Sözlü olarak dağıldığından tablet fenilalanin içerebilir. Talk to your doctor before using this form of Geodon if you have phenylketonuria (PKU). Geodon bu formu kullanmadan önce doktorunuzla konuşun fenilketonüri varsa (PKU).

FDA pregnancy category C. It is not known whether Geodon is harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi C. olup olmadığı Geodon bir doğmamış bebek için zararlı olduğu bilinmemektedir. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. hamile veya plan hamile tedavisi sırasında olmak istiyorsak doktorunuza söyleyin. It is not known whether ziprasidone passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Acaba anne sütüne ziprasidon geçer veya bir bakım bebek zarar verebilecek bilinmemektedir. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden bu ilaç kullanmayın. Older adults may be more likely to have side effects from Geodon. Yaşlılarda daha Geodon yan etkisi olma ihtimali olabilir.

See also: Pregnancy and breastfeeding warnings in more detail Ayrıca bakınız: Hamilelik ve detay daha emzirme uyarılar

How should I take Geodon? Nasıl Geodon almalıyım?

Take Geodon exactly as it was prescribed for you. tam olarak sizin için reçete edilmiştir Geodon atın. Do not take the medication in larger amounts, or take it for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda, ilaç almak ya da daha doktorunuz tarafından önerilen uzun süre onu almayın. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.

This medication comes with patient instructions for safe and effective use. Bu ilaçlar güvenli ve etkin kullanımı için hasta talimatları ile birlikte geliyor. Follow these directions carefully. dikkatle bu yönergeleri izleyin. Ask your doctor or pharmacist if you have any questions. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışın.

To be sure Geodon is not causing harmful effects, your blood will need to be tested on a regular basis. Geodon zararlı etkileri neden olmadığından emin olmak için, kan gerekecektir düzenli olarak test edilmelidir. Your kidney or liver function may also need to be tested. Böbrek veya karaciğer fonksiyon da test edilmesi gerekebilir. Do not miss any scheduled appointments. Herhangi planlanan randevular kaçırmayın.

Take this medicine with food. gıda ile bu ilaçları alın.

It is important to take Geodon regularly to get the most benefit. Önemli Geodon düzenli olarak en çok faydayı elde etmek için almaktır. Get your prescription refilled before you run out of medicine completely. Reçetenizi al önce dışarı tıp tamamen koşmak doldurdu.

It may take several weeks of using this medicine before your symptoms improve. Bu belirtiler geliştirmek önce bu ilaç kullanmanın birkaç hafta sürebilir. For best results, keep using the medication as directed. En iyi sonuç için, yönetmen olarak ilaç kullanmaya devam. Talk with your doctor if your symptoms do not improve. doktorunuzla konuşun belirtiler geliştirmek yoksa. Store Geodon at room temperature away from moisture, light, and heat. Mağaza Geodon oda sıcaklığında uzakta nem, ışık ve ısı.

See also: Geodon dosage in more detail Ayrıca bakınız: Geodon doz ayrıntılı olarak daha
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Take the missed dose as soon as you remember. hemen hatırlayacağınız gibi cevapsız doz alın. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the medicine at the next regularly scheduled time. sizin bir sonraki doz için neredeyse zaman, atlanan doz atlamak ve bir sonraki düzenli olarak planlanan zamanda ilacı varsa. Do not take extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç almayınız.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?

Seek emergency medical treatment if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi tedavi isteyin. Overdose symptoms may include drowsiness, problems with speech, dizziness, feeling light-headed, fainting, fast or pounding heartbeat, or restless muscle movements in your eyes, tongue, jaw, or neck. Doz aşımı semptomları uyuşukluk, konuşma, baş dönmesi ile ilgili sorunlar, açık başlı, bayılma hissi, hızlı veya dövme kalp atışı ya da huzursuz kas hareketleri gözlerini veya boyun dil, çene, dahil olabilir.
What should I avoid while taking Geodon? Geodon çekerken ne kaçınmalıdır?

While you are taking Geodon, you may be more sensitive to temperature extremes such as very hot or cold conditions. Eğer Geodon çekici olsa da, daha fazla sıcaklık aşırı duyarlı gibi çok sıcak veya soğuk koşullar gibi olabilir. Avoid getting too cold, or becoming overheated or dehydrated. Önlemek çok soğuk, elde veya aşırı ısınmış veya susuz oldu. Drink plenty of fluids, especially in hot weather and during exercise. Sıcak havalarda özellikle egzersiz sırasında sıvı Bol bol. It is easier to become dangerously overheated and dehydrated while you are taking this medicine. O olmak daha kolaydır tehlikeli aşırı ve susuz Bu ilaç alırken. Geodon can cause side effects that may impair your thinking or reactions. Geodon düşündüğünü veya tepkileri azaltabilir yan etkilere neden olabilir. Be careful if you drive or do anything that requires you to be awake and alert. Eğer sürücü veya uyanık ve tetikte olması gerekir şeyi dikkatli olun. Avoid drinking alcohol. Kaçmak alkol. It can increase some of the side effects of Geodon. Bazı Geodon yan etkileri artırabilir.
Geodon side effects Geodon yan etkileri

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi. Stop using Geodon and call your doctor at once if you have any of these serious side effects: Dur kullanarak Geodon ve at doktorunuzu aramalısınız kez varsa bunlardan ciddi yan etkileri:

*

dizziness, feeling light-headed, fainting, fast or pounding heartbeat; baş dönmesi, duygu ışık başlı, bayılma, hızlı veya dövme kalp atışı;
*

stiff muscles, confusion, sweating, fast or uneven heartbeats; sert kaslar, konfüzyon, terleme, hızlı veya düzensiz kalp atışları;
*

fever, chills, body aches, flu symptoms; ateş, titreme, vücut ağrıları, grip belirtileri;
*

white patches or sores inside your mouth or on your lips; beyaz lekeler veya yaralar ağız veya dudaklarında içinde;
*

tremor (uncontrolled shaking), restless muscle movements in your eyes, tongue, jaw, or neck; Gözlerini, dil, çene veya boyun tremor (sallama kontrolsüz), huzursuz kas hareketleri;
*

agitation, hostility, confusion; ajitasyon, düşmanlık, konfüzyon;
*

increased thirst or urination, weakness, extreme hunger; or artmış susama veya idrara çıkma, halsizlik, aşırı açlık ya da
*

penis erection that is painful or lasts 4 hours or longer. ağrılı veya 4 saat veya daha uzun sürer penis ereksiyon.

Less serious Geodon side effects may include: Daha az ciddi Geodon yan etkileri şunlardır:

*

mild skin rash; hafif deri döküntüleri;
*

anxiety, headache, depressed mood; anksiyete, baş ağrısı, depresif ruh hali;
*

dizziness, drowsiness; baş dönmesi, uyuşukluk;
*

muscle pain or twitching; kas ağrısı veya seğirmesi;
*

nausea, vomiting, loss of appetite; bulantı, kusma, iştah kaybı;
*

runny or stuffy nose, cough, sore throat; or akıntısı ya da tıkalı burun, öksürük, boğaz ağrısı veya
*

weight gain. kilo.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Call your doctor for medical advice about side effects. yan etkileri konusunda doktora için doktorunuzu arayın. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 de yan etkiler rapor edebilir.

See also: Geodon side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Geodon yan
What other drugs will affect Geodon? Uyuşturucu Geodon etkileyecek başka ne?

Before taking Geodon, tell your doctor if you regularly use any other medicines that make you sleepy (such as cold or allergy medicine, narcotic pain medicine, sleeping pills, muscle relaxers, and medicine for seizures, depression, or anxiety). , Düzenli uykulu bir hale başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyin Geodon götürmeden önce (ya da alerji ilaç, narkotik soğuk ağrı tıp gibi, uyku hapları olarak, kas relaxers ve nöbetler, depresyon veya anksiyete için ilaç). They can add to sleepiness caused by Geodon. Onlar Geodon kaynaklanan uyku ekleyebilirsiniz.

Tell your doctor about all other medications you are using, especially: Eğer, özellikle kullandığınız diğer tüm ilaçları doktorunuza söyleyin:

*

a diuretic (water pill), blood pressure medicine, or heart rhythm medicine; Bir diüretik (su hap), kan basıncı ilaç veya kalp ritmi tıp;
*

carbamazepine (Carbatrol, Tegretol); karbamazepin (Carbatrol, Tegretol);
*

cisapride (Propulsid); sisaprid (Propulsid);
*

haloperidol (Haldol); (Haldol) haloperidol;
*

narcotic pain medication; narkotik ağrı;
*

medicines used to treat Parkinson’s Disease such as levodopa (Dopar, Larodopa, Sinemet, Atamet, others); or ilaç tedavisinde kullanılan Parkinson Hastalığı levodopa gibi (Dopar, Larodopa, Sinemet, Atamet, diğerleri) veya
*

antibiotics such as azithromycin (Zithromax), clarithromycin (Biaxin), erythromycin (E-Mycin, EES, Erythrocin, Ery-Tab), ketoconazole (Nizoral), or telithromycin (Ketek). antibiyotikler azitromisin gibi (Zithromax), klaritromisin (Biaxin), eritromisin (E-Mycin, EES, Erythrocin, ery-Tab), (Nizoral) ketokonazol veya telitromisin (Ketek).

This list is not complete and there may be other drugs that can interact with Geodon. Bu liste tam değildir ve Geodon iletişim kurabilirim diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.

Geodon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.