Amitiza

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Amitiza nedir?

Amitiza is a chloride channel activator. Amitiza bir klorür kanal aktive olduğunu. It increases fluid secretion in your intestines which increases intestinal muscle movement and helps make it easier to pass stools (bowel movements). Bu bağırsak kas hareketleri artar ve daha kolay (tabureler geçmek yapmanıza yardımcı olur senin bağırsak sıvı salgılanması artar bağırsak hareketleri).

Amitiza is used to treat chronic constipation in adults. Amitiza erişkinlerde kronik kabızlık tedavisinde kullanılır. It is also used to treat irritable bowel syndrome in women with constipation as the main symptom. Ayrıca kadınlarda ana semptom olarak kabızlık ile irritabl barsak sendromu tedavisinde kullanılır.

Amitiza may also be used for other purposes not listed here. Amitiza da diğer amaçlar burada listelenmeyen için kullanılabilir.
Important information about Amitiza Amitiza hakkında önemli bilgiler

Use Amitiza exactly as it was prescribed for you. Kullanım Amitiza tam olarak sizin için reçete edildi. Do not use it in larger doses or for longer than recommended by your doctor. Daha büyük dozlarda kullanmak ya da daha fazla doktor tarafından önerilen değer vermeyin.
Do not take Amitiza if you have severe diarrhea. Eğer şiddetli ishal varsa Amitiza almayın. Call your doctor for instructions. talimatlar için doktorunuzu arayın.

Before using this medication, tell your doctor if you have a history of hernia, gallstones, Crohn’s disease, Hirschsprung’s disease, impacted bowel movement, diverticulitis, polyps, or any other cause for obstruction in your gastrointestinal (digestive) system. Eğer safra taşı, Crohn hastalığı, Hirschsprung hastalığı, çarpma bağırsak hareketi, divertikülit, polip veya (sindirim gastrointestinal obstrüksiyon için başka bir neden) sistemi fıtığı öyküsü varsa doktorunuza söyleyin bu ilaç kullanmadan önce.

You may have tightness in your chest or feel short of breath within 1 hour after taking Amitiza. Eğer göğüs gerginlik olabilir veya nefes darlığı hissediyorum 1 saat içinde Amitiza aldıktan sonra. This side effect should go away within 3 hours, but it may occur again when you take your next dose. Bu yan etki uzakta 3 saat içinde gitmeli, ama tekrar ne zaman bir sonraki doz almak oluşabilir. Talk with your doctor if this side effect becomes bothersome. doktorunuzla konuşun bu yan etkinin rahatsız edici hale gelirse.
Stop using this medication and get emergency medical help if you think you have used too much medicine, or if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Dur, bu ilaç kullanarak ve sizi çok fazla ilaç veya kullanılmış olduğunu düşünüyorum eğer acil tıbbi yardım almak herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa, solunum güçlüğü, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi.

Less serious Amitiza side effects are more likely, and you may have none at all. Daha az ciddi Amitiza yan etkiler daha çok meyilli olduklarını ve hiç yok olabilir. Talk to your doctor about any side effect that seems unusual or is especially bothersome. sıradışı görünmek ya da özellikle rahatsız edici herhangi bir yan etkisi konusunda doktorunuzla konuşun.
Before taking Amitiza Amitiza götürmeden önce
You should not use Amitiza if you have blockage in your digestive tract, or if you have severe diarrhea. Eğer sindirim sistemi, ya da tıkanıklık varsa şiddetli ishal varsa Amitiza kullanmamalıdır.

Before using this medication, tell your doctor if you have a history of hernia, gallstones, Crohn’s disease, Hirschsprung’s disease, impacted bowel movement, diverticulitis, polyps, or any other cause for obstruction in your gastrointestinal (digestive) system. Eğer safra taşı, Crohn hastalığı, Hirschsprung hastalığı, çarpma bağırsak hareketi, divertikülit, polip veya (sindirim gastrointestinal obstrüksiyon için başka bir neden) sistemi fıtığı öyküsü varsa doktorunuza söyleyin bu ilaç kullanmadan önce.

If you have any of these conditions, you may not be able to use Amitiza or you may need a dosage adjustment or special tests during treatment. Eğer bu şartları, sen Amitiza kullanmak veya tedavi sırasında doz ayarlaması ya da özel testler gerekebilir mümkün olmayabilir varsa.
FDA pregnancy category C: This medication may be harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi C: Bu ilaç bir doğmamış bebek için zararlı olabilir. Do not use Amitiza without telling your doctor if you are pregnant. Eğer hamile iseniz doktorunuza haber vermeden Amitiza kullanmayın. You may be asked to have a pregnancy test before you start taking Amitiza. Eğer Amitiza çekici başlamadan önce bir gebelik testi için istenebilir. Tell your doctor if you become pregnant during treatment. Hamile tedavisi sırasında kalırsanız doktorunuza söyleyin. It is not known if Amitiza passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Amitiza anne sütüne geçer veya bir bakım bebek zarar verebilecek eğer bilinmemektedir. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden bu ilaç kullanmayın. Amitiza should not be given to a child. Amitiza bir çocuğa verilmemelidir.

How should I take Amitiza? Nasıl Amitiza almalıyım?

Take Amitiza exactly as it was prescribed for you. tam olarak sizin için reçete edilmiştir Amitiza atın. Do not take it in larger doses or for longer than recommended by your doctor. Daha büyük dozlarda götürün ya da daha fazla doktor tarafından önerilen değer vermeyin. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.
Take Amitiza with food. gıda ile Amitiza atın. Drink a full glass of water when you take this medication. İçecek su dolu cam Bu ilaç almak.

You may have tightness in your chest or feel short of breath within 1 hour after taking Amitiza. Eğer göğüs gerginlik olabilir veya nefes darlığı hissediyorum 1 saat içinde Amitiza aldıktan sonra. This side effect should go away within 3 hours, but it may occur again when you take your next dose. Bu yan etki uzakta 3 saat içinde gitmeli, ama tekrar ne zaman bir sonraki doz almak oluşabilir. Talk with your doctor if this side effect becomes bothersome. doktorunuzla konuşun bu yan etkinin rahatsız edici hale gelirse.
Do not take Amitiza if you have severe diarrhea. Eğer şiddetli ishal varsa Amitiza almayın. Call your doctor for instructions. talimatlar için doktorunuzu arayın. Store Amitiza at room temperature away from moisture and heat. Mağaza Amitiza oda sıcaklığında uzak nem ve sıcaktan.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Take the missed dose as soon as you remember. hemen hatırlayacağınız gibi cevapsız doz alın. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the medicine at the next regularly scheduled time. sizin bir sonraki doz için neredeyse zaman, atlanan doz atlamak ve bir sonraki düzenli olarak planlanan zamanda ilacı varsa. Do not take extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç almayınız.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?
Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın.

Overdose symptoms may include vomiting, diarrhea, stomach pain, dizziness, hot flashes, trouble breathing, pale skin, headache, or fainting. Doz aşımı belirtileri kusma, ishal, mide ağrısı, baş dönmesi, ateş basması, sıkıntı nefes, soluk cilt, baş ağrısı veya bayılma içerebilir.
What should I avoid while taking Amitiza? Amitiza çekerken ne kaçınmalıdır?

Follow your doctor’s instructions about any restrictions on food, beverages, or activity while you are using Amitiza. Eğer Amitiza kullanırken Yiyecek, içecek, ya da etkinlik ile ilgili kısıtlamalar konusunda doktorunuzun talimatlarına uyun.

Amitiza adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.