Claritin

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Claritin nedir?

Claritin is an antihistamine that reduces the natural chemical histamine in the body. Claritin vücuttaki doğal kimyasal histamin azaltan antihistamindir. Histamine can produce symptoms of sneezing, itching, watery eyes, and runny nose. Histamin, kaşıntı, burun akıntısı ve sulu göz hapşırma belirtilerini üretebilir.

Claritin is used to treat the symptoms of seasonal allergies, such as sneezing, watery eyes, and runny nose and itching of the nose and throat. Claritin gibi, sulu göz hapşırma gibi mevsimsel alerji belirtileri, tedavisi ve burun akıntısı kullanılır ve burun ve boğaz kaşıntısı. Claritin is also used to treat skin hives and itching in people with chronic skin reactions. Claritin da cilt kovan tedavisinde ve kronik deri reaksiyonları kişilerde kaşıntı kullanılır.

Claritin may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Claritin da başka amaçlarla bu ilaç rehberi listelenmeyen için kullanılabilir.
Important information about Claritin Claritin hakkında önemli bilgiler
You should not take Claritin if you are allergic to loratadine or to desloratadine (Clarinex). Eğer loratadine alerjisi ya da if (Clarinex) desloratadine You Claritin almamalıdır.

Before taking Claritin, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have liver or kidney disease. , Herhangi bir ilaç ya da alerjisi olup olmadığını doktorunuza söyleyin Claritin götürmeden önce size karaciğer veya böbrek hastalığı varsa.
Do not give Claritin to a child younger than 6 years old without the advice of a doctor. Claritin bir çocuk daha genç 6 yaşında bir doktorun tavsiyesi olmadan vermeyin.

Loratadine disintegrating tablets (Claritin Reditab) may contain phenylalanine. Loratadine dağılmakta tablet (Claritin Reditab) fenilalanin içerebilir. Talk to your doctor before using Claritin Reditabs if you have phenylketonuria (PKU). Claritin Reditabs kullanmadan önce doktorunuzla konuşun fenilketonüri varsa (PKU).
Before taking Claritin Claritin götürmeden önce
You should not take this medication if you are allergic to loratadine or to desloratadine (Clarinex). Eğer loratadine alerjisi ya da if (Clarinex) desloratadine için bu ilacı almamalıdır.

Before taking Claritin, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have: , Herhangi bir ilaç ya da varsa alerjisi olup olmadığını doktorunuza söyleyin Claritin çekmeden önce:

* kidney disease; or böbrek hastalığı veya
* liver disease. karaciğer hastalığı.

If you have any of these conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely take Claritin Reditab. Herhangi Bu koşullar, güvenli Claritin Reditab almak için bir doz ayarlaması ya da özel testler gerekebilir varsa.
FDA pregnancy category B: This medication is not expected to be harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi B: Bu ilaç bir doğmamış bebeğe zararlı olması beklenmez. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. hamile veya plan hamile tedavisi sırasında olmak istiyorsak doktorunuza söyleyin. Claritin can pass into breast milk and may harm a nursing baby. Claritin anne sütüne geçip bir bakım bebek zarar verebilir. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden bu ilaç kullanmayın.

Claritin Reditabs may contain phenylalanine. Claritin Reditabs fenilalanin içerebilir. Talk to your doctor before using Claritin Reditabs if you have phenylketonuria (PKU). Claritin Reditabs kullanmadan önce doktorunuzla konuşun fenilketonüri varsa (PKU).
Do not give this medication to a child younger than 6 years old without the advice of a doctor. Bir çocuk daha genç 6 yaşında bir doktorun tavsiyesi olmadan bu ilaçları vermeyin.

Nasıl Claritin almalıyım?

Take Claritin as directed on the label, or as your doctor has prescribed. Claritin Take olarak etiket veya doktor olarak yönetti reçete vardır. Do not take the medication in larger amounts or for longer than recommended. büyük miktarlarda ilaç almak ya da daha uzun önerilenden daha değer vermeyin.

Claritin is usually taken once per day. Claritin genellikle günde bir kere alınır. Follow your doctor’s instructions. Doktorunuzun talimatlarını izleyin.
Do not crush, chew, or break the regular Claritin tablet. , Ezmek, çiğnemek veya düzenli Claritin tablet ara vermeyin. Swallow the pill whole. Swallow hap bütün.

Measure liquid form of Claritin with a special dose-measuring spoon or cup, not a regular table spoon. özel bir doz ölçüm kaşığı veya fincan değil, normal bir yemek kaşığı ile Claritin Tedbir sıvı formda. If you do not have a dose-measuring device, ask your pharmacist for one. Eğer bir doz ölçüm cihazı yoksa biri için eczacınıza danışınız.

To take Claritin RediTabs: Claritin RediTabs almak için:

*

Keep the tablet in its blister pack until you are ready to take the medicine. Eğer ilaç almaya hazır olana kadar blister paket içinde tablet tutun. Open the package and peel back the foil from the tablet blister. paketi açın ve tablet blister gelen folyo geri soyma. Do not push a tablet through the foil or you may damage the tablet. folyo ile bir tablet sokmayın veya tablet zarar verebilir.
*

Using dry hands, remove the tablet and place it on your tongue. , Tablet çıkarmak ve dil üzerine yerleştirin kuru elinizi kullanarak. It will begin to dissolve right away. Bu hemen erimesi başlar.
*

Do not swallow the tablet whole. tablet yutacağız etmeyin. Allow it to dissolve in your mouth without chewing. o ağzınızda çiğnenmeden feshine izin verin.
*

Swallow several times as the tablet dissolves. tablet olarak Swallow birkaç kez çözer. If desired, you may drink water to help swallow the dissolved tablet. İsterseniz, çözünmüş tablet yutmak yardımcı olmak üzere su içebilirsiniz.

Call your doctor if your symptoms do not improve. senin semptomları iyileştirmek yoksa doktorunuzu arayın.
Store this medication at room temperature away from moisture and heat. Oda sıcaklığında bu ilaç uzak nem ve sıcaktan.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Take the missed dose as soon as you remember. hemen hatırlayacağınız gibi cevapsız doz alın. If it is almost time for your next dose, wait until then to take the medicine and skip the missed dose. sizin bir sonraki doz için neredeyse zaman, o zamana kadar ilaç almak ve kaçırılmış doz atlamak bekleyin. Do not take extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç almayınız.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?
Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın.

Overdose symptoms may include headache, drowsiness, and fast or pounding heartbeat. Doz aşımı belirtileri baş ağrısı, uyuşukluk, ve hızlı veya dövme kalp atışı içerebilir.
What should I avoid while taking Claritin? Claritin çekerken ne kaçınmalıdır?

Follow your doctor’s instructions about any restrictions on food, beverages, or activity while you are using this medication. Bu ilacı kullanırken Yiyecek, içecek, ya da etkinlik ile ilgili kısıtlamalar konusunda doktorunuzun talimatlarına uyun.
Ads by Google
Easy Hebrew Newspaper
א ב ג ד – If you recognize these letters, YOU can read our newspaper
www.hebrewtoday.com
Translation Memory Tool
ABBYY Aligner – quick and easy Translation Memory creation
www.abbyy.com/aligner
Claritin side effects Claritin yan etkileri
Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi. Call your doctor at once if you have any of these serious side effects: at doktorunuzu arayın kez varsa bunlardan ciddi yan etkileri:

*

fast or uneven heart rate; hızlı veya düzensiz kalp hızı;
*

feeling like you might pass out; Senin gibi hissediyorum bayıltacak olabilir;
*

jaundice (yellowing of your skin or eyes); or sarılık (cildin ve gözlerin sararması) veya
*

seizures (convulsions). nöbetler (konvülsiyon).

Less serious side effects may include: Daha az ciddi yan etkiler şunlardır:

*

headache; baş ağrısı;
*

nervousness; sinirlilik;
*

feeling tired or drowsy; duygu yorgun veya uykulu;
*

stomach pain, diarrhea; mide ağrısı, ishal;
*

dry mouth, sore throat hoarseness; ağız, boğaz ağrısı ses kısıklığı;
*

eye redness, blurred vision; göz kızarıklık, bulanık görme;
*

nosebleed; or burun kanaması veya
*

skin rash. deri döküntüsü.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Tell your doctor about any unusual or bothersome side effect. alışılmadık veya rahatsız edici yan etki doktorunuza söyleyin. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 olarak yan etkiler rapor olabilir.

See also: Claritin side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Claritin yan
What other drugs will affect Claritin? Uyuşturucu Claritin etkileyecek başka ne?

There may be other drugs that can affect Claritin. Orada Claritin etkileyen diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist can provide more information about Claritin. Eczacı Claritin hakkında daha fazla bilgi verebilir.

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed. Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve gösterge reçete sadece bu ilaç kullanın.
* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. (‘Multum’) is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen ‘öz’) doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum’s drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum’s drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

Claritin adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.