Avodart

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Avodart nedir?

Avodart prevents the conversion of testosterone to dihydrotestosterone (DHT) in the body. Avodart (DHT) vücutta dihidrotestosteron için testosteron dönüşüm engeller. DHT is involved in the development of benign prostatic hyperplasia (BPH). DHT benign prostat hiperplazisi (BPH) gelişiminde rol oynamaktadır.

Avodart is used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH) in men with an enlarged prostate. Avodart erkeklerde bir prostat ile benign prostat hiperplazisi (BPH) tedavisinde kullanılır. Dutasteride helps improve urinary flow and may also reduce your need for prostate surgery later on. Dutasterid idrar akışını iyileştirmek ve yardımcı da daha sonra prostat ameliyatı için ihtiyacı azaltabilir.

Avodart is sometimes given with another medication called tamsulosin (Flomax). Avodart bazen başka bir ilaç tamsulosin (Flomax) denilen verilir. Be sure to read the medication guide or patient instructions provided with each of your medications. İlaç kılavuzu veya hasta talimatları her ilaç temin okuyun emin olun.

Avodart may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Avodart da başka amaçlarla bu ilaç rehberi listelenmeyen için kullanılabilir.
Important information about Avodart Avodart hakkında önemli bilgiler

Before taking Avodart, tell your doctor if you have ever had an allergic reaction to this medication, or to a similar medicine called finasteride (Propecia, Proscar). , Varsa doktorunuza söyleyin Avodart götürmeden önce hiç benzer bir ilaç finasterid denilen (Propecia, Proscar) Bu ilaç, ya da alerjik bir reaksiyon vardı.

Do not chew, crush, or open a Avodart capsule. , Çiğnemek, ezmek veya Avodart kapsül açmayın. Swallow the capsule whole. Swallow kapsül bütün. Dutasteride can irritate your lips, mouth, or throat if the capsule has been broken or opened before you swallow it. kapsül kırık olup olmadığını veya onu yutmak önce açılmış Dutasterid dudaklarına, ağız veya boğazda tahriş edebilir. Avodart should never be taken by a woman or a child. Avodart bir kadın veya bir çocuk tarafından alınması asla. Dutasteride can be absorbed through the skin, and women or children should not be permitted to handle Avodart capsules. Dutasterid deri yoluyla absorbe edilebilir kadın ve çocuklar Avodart kapsül ele izin verilmemelidir. Although dutasteride is not for use by women, this medication can cause birth defects if a woman is exposed to it during pregnancy. Dutasterid kadınlar için olmasa da bir kadın ona gebelikte maruz ise, bu ilaç doğum kusurlarına neden olabilir. Avodart capsules should not be handled by a woman who is pregnant or who may become pregnant. Avodart kapsül hamile ya da hamile olan bir kadın tarafından ele alınması gerekir. If a woman accidentally comes into contact with this medication from a leaking capsule, wash the area with soap and water right away. bir kadın yanlışlıkla temas bir sızıntı kapsül bu ilaç ile gelirse, sabun ve su ile hemen alan yıkayın.

Do not donate blood while taking Avodart and for at least 6 months after your treatment ends. Avodart çekerken ve en az 6 ay için tedavi sona erdikten sonra kan bağışı etmeyin. Avodart can be carried in the blood and could cause birth defects if a pregnant women receives a transfusion with blood that contains dutasteride. Avodart kan ve yapılabilir bir gebe Dutasterid içeren kan ile transfüzyon alırsa Doğum anomalilerine neden olabilir.
Before taking Avodart Avodart götürmeden önce

Before taking Avodart, tell your doctor if you have ever had an allergic reaction to this medication, or to a similar medicine called finasteride (Propecia, Proscar). , Varsa doktorunuza söyleyin Avodart götürmeden önce hiç benzer bir ilaç finasterid denilen (Propecia, Proscar) Bu ilaç, ya da alerjik bir reaksiyon vardı.

Avodart should never be taken by a woman or a child. Avodart bir kadın veya bir çocuk tarafından alınması asla. Dutasteride can be absorbed through the skin, and women or children should not be permitted to handle Avodart capsules. Dutasterid deri yoluyla absorbe edilebilir kadın ve çocuklar Avodart kapsül ele izin verilmemelidir. Although dutasteride is not for use by women, this medication can cause birth defects if a woman is exposed to it during pregnancy. Dutasterid kadınlar için olmasa da bir kadın ona gebelikte maruz ise, bu ilaç doğum kusurlarına neden olabilir. Avodart capsules should not be handled by a woman who is pregnant or who may become pregnant. Avodart kapsül hamile ya da hamile olan bir kadın tarafından ele alınması gerekir. If a woman accidentally comes into contact with this medication from a leaking capsule, wash the area with soap and water right away. bir kadın yanlışlıkla temas bir sızıntı kapsül bu ilaç ile gelirse, sabun ve su ile hemen alan yıkayın.

How should I take Avodart? Nasıl Avodart almalıyım?

Take Avodart exactly as it was prescribed for you. tam olarak sizin için reçete edilmiştir Avodart atın. Do not take the medication in larger amounts, or take it for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda, ilaç almak ya da daha doktorunuz tarafından önerilen uzun süre onu almayın. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.

Take this medicine with a full glass of water. su dolu bardak ile bu ilaçları alın.

Avodart can be taken with or without food. Avodart veya yiyecek olmaksızın alınabilir.

Do not chew, crush, or open a Avodart capsule. , Çiğnemek, ezmek veya Avodart kapsül açmayın. Swallow the capsule whole. Swallow kapsül bütün. Dutasteride can irritate your lips, mouth, or throat if the capsule has been broken or opened before you swallow it. kapsül kırık olup olmadığını veya onu yutmak önce açılmış Dutasterid dudaklarına, ağız veya boğazda tahriş edebilir. It may take up to 6 months of using this medicine before your symptoms improve. Bu ilaç kullanan 6 ay için semptomları iyileştirmek sürebilir. For best results, keep using the medication as directed. En iyi sonuç için, yönetmen olarak ilaç kullanmaya devam. Do not stop taking Avodart without talking to your doctor. Avodart alarak doktorunuzla konuşmadan durma.

To be sure this medication is helping your condition, your prostate will need to be checked on a regular basis. Bu ilaç durumunuz yardımcı olduğundan emin olmak için, prostat gerekecektir düzenli olarak kontrol edilmelidir. Your PSA (prostate-specific antigen) may also be tested to help detect prostate cancer. Kişisel PSA (prostat spesifik antijen) de prostat kanseri tespit edilmesine yardımcı olacak test edilebilir. It is important that you not miss any scheduled visits to your doctor. Önemli olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza herhangi planlanan ziyaret özledim değildir.

Store Avodart at room temperature away from moisture and heat. Mağaza Avodart oda sıcaklığında uzak nem ve sıcaktan. Avodart capsules may become soft and leaky, or they may stick together if they get too hot. Avodart kapsül yumuşak ve sızıntılı olabilir, ya da çok sıcak olsun eğer birlikte yapışabilir. Do not use any capsule that is cracked or leaking. çatlak veya sızıntı yapan herhangi bir kapsül kullanmayınız. Call your pharmacist for instructions on how to safely dispose of a leaking capsule. güvenli bir sızıntı kapsül imha konusunda talimatlar için eczacı arayın.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Take the missed dose as soon as you remember. hemen hatırlayacağınız gibi cevapsız doz alın. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the medicine at the next regularly scheduled time. sizin bir sonraki doz için neredeyse zaman, atlanan doz atlamak ve bir sonraki düzenli olarak planlanan zamanda ilacı varsa. Do not take extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç almayınız.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?

Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın. An overdose of Avodart is not expected to produce life-threatening symptoms. Avodart bir doz yaşamı tehdit eden semptomlar üretmesi bekleniyor değildir.
What should I avoid while taking Avodart? Avodart çekerken ne kaçınmalıdır?

Do not donate blood while taking Avodart and for at least 6 months after your treatment ends. Avodart çekerken ve en az 6 ay için tedavi sona erdikten sonra kan bağışı etmeyin. Avodart can be carried in the blood and could cause birth defects if a pregnant women receives a transfusion with blood that contains Avodart. Avodart kan ve yapılabilir bir gebe kan Avodart içeren bir transfüzyon alırsa Doğum anomalilerine neden olabilir.
Avodart side effects Avodart yan etkileri

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi.

Less serious Avodart side effects may include: Daha az ciddi Avodart yan etkileri şunlardır:

*

decreased libido (sex drive); libido (cinsel istek) azalması;
*

decreased amount of semen released during sex; semen cinsel ilişki sırasında yayımlanan azalma miktarı;
*

impotence (trouble getting or keeping an erection); or iktidarsızlık (bela alma veya ereksiyon tutma) veya
*

breast tenderness or enlargement. göğüslerde hassasiyet veya büyütme.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Call your doctor for medical advice about side effects. yan etkileri konusunda doktora için doktorunuzu arayın. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 olarak yan etkiler rapor olabilir.

See also: Avodart side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Avodart yan
What other drugs will affect Avodart? Uyuşturucu Avodart etkileyecek başka ne?

The following drugs can interact with Avodart. Aşağıdaki ilaçlar Avodart iletişim kurabilirim. Tell your doctor if you are using any of these: Bunlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyin:

*

conivaptan (Vaprisol); conivaptan (Vaprisol);
*

imatinib (Gleevec); imatinib (Gleevec);
*

isoniazid (for treating tuberculosis); (Tüberküloz tedavisi için) izoniazid;
*

an antibiotic such as clarithromycin (Biaxin), dalfopristin/quinupristin (Synercid), erythromycin (EES, EryPed, Ery-Tab, Erythrocin) or telithromycin (Ketek); dalfopristin klaritromisin bir antibiyotik gibi (Biaxin), ve / kinupristin (Synercid), eritromisin (EES, EryPed, ery-Tab, Erythrocin) veya telitromisin (Ketek);
*

an antifungal medication such as clotrimazole (Mycelex Troche), itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), or voriconazole (Vfend); antifungal bir ilaç gibi (Mycelex Troche), itrakonazol (Sporanox klotrimazol), ketokonazol (Nizoral) veya vorikonazol (Vfend);
*

an antidepressant such as nefazodone; nefazodon gibi antidepresan;
*

heart or blood pressure medication such as diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac), nicardipine (Cardene), quinidine (Quinaglute, Quinidex, Quin-Release), or verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); or kalp veya tansiyon ilaçları diltiazem gibi (Cardizem, Dilacor, Tiazac), nikardipin (Cardene), kinidin (Quinaglute, Quinidex, Quin-Release) veya verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan) veya
*

HIV/AIDS medicine such as atazanavir (Reyataz), delavirdine (Rescriptor), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), saquinavir (Invirase, Fortovase), or ritonavir (Norvir). HIV / AIDS ilacı delavirdine atazanavir gibi (Reyataz), (Rescriptor), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), saquinavir (Invirase, Fortovase) olarak veya ritonavir (Norvir).

This list is not complete and there may be other drugs that can interact with Avodart. Bu liste tam değildir ve Avodart iletişim kurabilirim diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist can provide more information about Avodart. Eczacı Avodart hakkında daha fazla bilgi verebilir.

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed. Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve gösterge reçete sadece bu ilaç kullanın.
* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. (‘Multum’) is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen ‘öz’) doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum’s drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum’s drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

Avodart adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.