Clomid

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Clomid nedir?

Clomid stimulates the release of hormones necessary for ovulation to occur. Clomid gerçekleşmesini hormonların serbest gerekli yumurtlama için uyarır. It is mainly used for treating female infertility. Özellikle kadın kısırlığı tedavi etmek için kullanılır.

Clomid is used to stimulate ovulation (the release of an egg) when a woman’s ovaries can produce a follicle but hormonal stimulation is deficient. Clomid (bir yumurta release) bir kadının yumurtalık ancak folikül üretebilir hormonal stimülasyonu eksik ovulasyon uyarmak için kullanılır.

Clomid may also be used for purposes other than those listed in this medication guide. Clomid da amaçlar, bu ilacın kullanım kılavuzunda belirtilen dışında kullanılabilir.
Important information about Clomid Clomid hakkında önemli bilgiler

Use caution when driving, operating machinery, or performing other hazardous activities. Dikkatli olun, işletim makine veya diğer tehlikeli faaliyet gösteren araç. Clomid may cause blurred vision or other visual side effects during or shortly after therapy. Clomid neden olabilir görme sırasında veya diğer görsel yan etkiler ya da tedaviye kısa bir süre sonra bulanık. Notify your doctor immediately if you develop any visual side effects and use caution when performing hazardous activities, especially under conditions of variable lighting. Bildirmek Doktorunuz herhangi bir görsel yan etkileri ve kullanımı dikkatli, değişken ışık koşulları altında özellikle tehlikeli faaliyetlerde geliştirmek derhal.

Clomid may increase the likelihood of multiple births. Clomid çoklu doğum olasılığını artırabilir. Multiple births may carry additional risk both for the mother and for the fetuses. Birden fazla doğum anne hem de fetus için ek risk taşıyabilir.
Who should not take Clomid? Kim Clomid almamalıdır?

Do not take Clomid without first talking to your doctor if you: Don’t ilk doktorunuzla konuşmadan Clomid almak eğer:

*

might be pregnant; hamile olabilir;
*

have a thyroid problem or another endocrine disorder; Bir tiroit problemi ya da başka bir endokrin bozukluk var;
*

have undiagnosed vaginal bleeding; vajinal kanama tanısı konulamayan var;
*

have endometriosis or endometrial carcinoma; endometriozis veya endometrium kanseri var;
*

have uterine fibroids; uterin myom var;
*

have liver disease; karaciğer hastalığı var;
*

have ovarian cysts or ovarian enlargement not due to polycystic ovarian syndrome; or polikistik over sendromu nedeniyle yumurtalık kistleri ya da yumurtalık genişleme değil; veya
*

have any other serious or chronic medical illness. Başka bir ciddi veya kronik tıbbi hastalık vardır.

You may not be able to take Clomid , or you may require a lower dose or special monitoring if you have any of the conditions listed above. Sen Clomid almak veya varsa düşük doz veya özel izleme gerekebilir mümkün olmayabilir herhangi koşullar Yukarıda listelenen.

Do not take this medication if you are pregnant. Eğer hamile iseniz bu ilaç almayın. Clomid is in the FDA pregnancy category X. This means that it is known to cause birth defects. Clomid FDA gebelik kategorisi X. Bu durum olmasının Doğum anomalilerine neden olduğu bilinmektedir anlamına gelir. It is not known whether Clomid pass into breast milk. Acaba Clomid anne sütüne geçmek bilinmemektedir. Do not take Clomid without first talking to your doctor if you are breast-feeding a baby. bir durum yok meme-bebek besleme varsa ilk doktorunuzla konuşmadan Clomid alır.

Nasıl yapayım Clomid mı?

Use Clomid exactly as directed by your doctor. Kullanım Clomid aynen doktor tavsiyesine göre. If you do not understand these directions, ask your doctor, nurse, or pharmacist to explain them to you. Eğer bu yönde anlayamıyorum Eğer bunları açıklamak için doktor, hemşire, veya eczacınıza danışınız.

Take each dose with a full glass of water. su dolu cam her doz alın.

Clomid is usually taken in 5 day cycles. Clomid genellikle 5 günlük döngüler içinde alınır. Follow your doctor’s instructions. Doktorunuzun talimatlarını izleyin.

Store Clomid at room temperature, away from direct light, moisture, and heat. Mağaza Clomid oda sıcaklığında, direkt ışık, nem ve ısı.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Contact your doctor if you miss a dose of Clomid. İletişim Doktorunuz Clomid bir doz kaçırırsanız.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?

Seek emergency medical attention. Seek acil tıbbi yardım.

Symptoms of a clomiphene overdose include nausea, vomiting, flushing, blurred vision, visual spots or flashes, and abdominal pain. Bir klomifen aşırı doz belirtileri, kusma bulantı, kızarıklık, görme, görme noktalar veya yanıp söner, ve karın ağrısı bulanık içerir.
What should I avoid while taking Clomid? Clomid çekerken ne kaçınmalıdır?

Use caution when driving, operating machinery, or performing other hazardous activities. Dikkatli olun, işletim makine veya diğer tehlikeli faaliyet gösteren araç. Clomid may cause blurred vision or other visual side effects during or shortly after therapy. Clomid neden olabilir görme sırasında veya diğer görsel yan etkiler ya da tedaviye kısa bir süre sonra bulanık. Notify your doctor immediately if you develop any visual side effects and use caution when performing hazardous activities, especially under conditions of variable lighting. Bildirmek Doktorunuz herhangi bir görsel yan etkileri ve kullanımı dikkatli, değişken ışık koşulları altında özellikle tehlikeli faaliyetlerde geliştirmek derhal.
Ads by Google
Learn English Online
Improve your English skills online Sign up now. First 7 days Free .
Englishtown.com/7-days-free
Kinyarwanda Phrasebook
Learn Essential Words and Phrases Hear Correct Pronunciation in MP3
www.speakrwanda.com
What are the possible side effects of Clomid? Ne Clomid olası yan etkileri nelerdir?

Stop taking Clomid and seek emergency medical attention if you experience an allergic reaction (difficulty breathing; closing of your throat; swelling of your lips, tongue, or face; or hives). Dur Clomid alma ve acil tıbbi yardım alın size bir alerjik reaksiyon (nefes darlığı, senin boğazın kapanış dudakların, dilin, ya da yüz, şişlik veya kurdeşen) yaşarsanız.

The ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) has been reported to occur in patients receiving Clomid. Over hiperstimülasyon sendromu (OHSS) hasta Clomid alan meydana geldiği bildirilmiştir. Symptoms of OHSS include swelling of the hands or legs, abdominal pain and swelling, shortness of breath, weight gain, and nausea or vomiting. OHSS belirtileri ellerde ya da bacaklarda, karın ağrısı ve şişme, nefes darlığı, kilo alma, şişkinlik ve bulantı veya kusma bulunmaktadır. OHSS can be fatal. OHSS ölümcül olabilir. Notify your doctor immediately or seek emergency medical attention if you develop any of these side effects. Herhangi Bu yan etkilerin geliştirmek durumunda bildir derhal doktorunuzu veya acil tıbbi yardım isteyin.

Other side effects may also occur. Diğer yan etkiler de ortaya çıkabilir. Notify your doctor if you experience Bildirmek Doktorunuz karşılaşırsanız

*

ovarian enlargement presenting as abdominal or pelvic pain, tenderness, pressure, or swelling; yumurtalık genişleme karın ve pelvik ağrı, hassasiyet, basınç veya şişme gibi sunmak;
*

flushing; Kızarma;
*

nausea, vomiting, or diarrhea; bulantı, kusma veya ishal;
*

breast tenderness or discomfort; göğüslerde hassasiyet ya da rahatsızlık;
*

blurred vision or other visual disturbances; görme veya diğer görme bozuklukları bulanık;
*

headache; or baş ağrısı veya
*

abnormal uterine bleeding. anormal uterin kanama.

Clomid may increase the likelihood of multiple births. Clomid çoklu doğum olasılığını artırabilir. Multiple births may carry additional risk both for the mother and for the fetuses. Birden fazla doğum anne hem de fetus için ek risk taşıyabilir.

Side effects other than those listed here may also occur. Yan etkiler burada da oluşabilir listelenen başka. Talk to your doctor about any side effect that seems unusual or that is especially bothersome. sıradışı görünmek ya da özellikle rahatsız edici herhangi bir yan etkisi konusunda doktorunuzla konuşun. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 olarak yan etkiler rapor olabilir.

See also: Clomid side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Clomid yan
What other drugs will affect Clomid? Uyuşturucu Clomid etkileyecek başka ne?

There are no known interactions between Clomid and other medicines. Clomid ve diğer ilaçlar arasındaki etkileşimleri bilinen hiçbir vardır. Talk to your doctor and pharmacist before taking any prescription or over-the-counter medicines. herhangi bir reçete ya da over-the-counter ilaç almadan önce doktorunuza ve eczacınıza danışınız.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist has additional information about Clomid written for health professionals that you may read. Eczacı Clomid hakkında ek bilgi okuyabilirsiniz sağlık profesyonelleri için yazmıştır.

What does my medication look like? Ne gibi benim ilaç görünüyor?

Clomiphene is available with a prescription generically and under the brand names Clomid and Serophene. Klomifen mevcut reçete ile jenerik ve marka adları altında Clomid ve Serophene. Other brand or generic formulations may also be available. Diğer marka veya genel formülasyonları da kullanılabilir. Ask your pharmacist any questions you have about this medication, especially if it is new to you. , Özellikle de size yeni eczacınıza Bu konuda ilaç herhangi bir soru sorun.

*

Clomid 50 mg – round, white, scored tablets 50 mg – yuvarlak Clomid, beyaz, tablet attı
*

Serophene 50 mg – white, scored tablets Serophene 50 mg – beyaz, tablet attı

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed. Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve gösterge reçete sadece bu ilaç kullanın.
* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. (‘Multum’) is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen ‘öz’) doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum’s drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum’s drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

Clomid adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.