Allegra

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Allegra nedir?

Allegra (fexofenadine) is an antihistamine that reduces the natural chemical histamine in the body. Allegra (feksofenadin) vücuttaki doğal kimyasal histamin azaltan antihistamindir. Histamine can produce symptoms of sneezing, itching, watery eyes, and runny nose. Histamin, kaşıntı, burun akıntısı ve sulu göz hapşırma belirtilerini üretebilir.

Allegra is used to treat the symptoms of seasonal allergies (hay fever) in adults and children. Allegra mevsimsel alerjiler (saman nezlesi) erişkinlerde ve çocuklarda belirtileri tedavi etmek için kullanılır.

Allegra is also used to treat skin itching and hives caused by a condition called chronic idiopathic urticaria in adults and children. Allegra, aynı zamanda cilt kaşıntı tedavisinde kullanılan ve bir durum erişkinlerde ve çocuklarda kronik idiyopatik ürtiker denilen neden kovanlarını.
Important information about Allegra Allegra hakkında önemli bilgiler

Before using Allegra, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have kidney disease. Herhangi bir ilaç veya eğer böbrek hastalığı olarak alerjik olup olmadığını doktorunuza söyleyin Allegra kullanmadan önce.

Fruit juices and certain antacids can make it harder for your body to absorb Allegra. Meyve suları ve bazı antasitler zor vücudunuzun Allegra emmek için yapabilirsiniz. Take the disintegrating tablet on an empty stomach, at least 1 hour before or 2 hours after a meal. aç karnına en az 1 saat ya da 2 saat önce yemekten sonra dağılmakta tablet alın.

There may be other drugs that can affect Allegra. Orada Allegra etkileyen diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.

Stop using this medication and get emergency medical help if you think you have used too much medicine, or if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Dur, bu ilaç kullanarak ve sizi çok fazla ilaç veya kullanılmış olduğunu düşünüyorum eğer acil tıbbi yardım almak herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa, solunum güçlüğü, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi.

Tell your doctor if your symptoms do not improve, or if they get worse after you start taking Allegra. belirtileriniz veya geliştirmek yoksa sen Allegra alarak başladıktan sonra da daha şiddetli doktorunuza söyleyin. Never take more of the medication than your doctor has prescribed. Asla daha doktorunuza belirlenmediği ilacın daha fazla sürebilir.
Before taking Allegra Allegra götürmeden önce

Before using Allegra, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have kidney disease. Herhangi bir ilaç veya eğer böbrek hastalığı olarak alerjik olup olmadığını doktorunuza söyleyin Allegra kullanmadan önce.

FDA pregnancy category C. It is not known whether Allegra is harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi C. olup olmadığı Allegra bir doğmamış bebek için zararlı olduğu bilinmemektedir. Before taking Allegra, tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. , Hamile ya da plan hamile tedavisi sırasında olmak istiyorsak doktorunuza söyleyin Allegra çekmeden önce. It is not known whether fexofenadine passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Acaba anne sütüne feksofenadin geçer veya bir bakım bebek zarar verebilecek bilinmemektedir. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden bu ilaç kullanmayın.

See also: Pregnancy and breastfeeding warnings in more detail Ayrıca bakınız: Hamilelik ve detay daha emzirme uyarılar

Allegra tablets and capsules may be used to treat seasonal allergy symptoms in children who are at least 6 years old. Allegra tablet ve kapsüller en az 6 yaşında çocuklarda mevsimsel alerji belirtileri tedavi etmek için kullanılabilir. Allegra oral suspension (liquid) may be used in children ages 2 through 11. Allegra oral süspansiyon (sıvı) çocuklarda yaşları 11 ile 2 kullanılabilir. When treating chronic idiopathic urticaria, the liquid may be used in children as young as 2 months old. Ne zaman tedavi kronik idiyopatik ürtiker, sıvı olarak çocuklarda küçük 2 aylık olarak kullanılabilir.

How should I take Allegra? Nasıl Allegra almalıyım?

Take Allegra exactly as it was prescribed for you. tam olarak sizin için reçete edilmiştir Allegra atın. Do not take the medication in larger amounts, or take it for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda, ilaç almak ya da daha doktorunuz tarafından önerilen uzun süre onu almayın. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.

Take the regular Allegra tablets with a full glass of water. su dolu bardak düzenli Allegra tabletleri alın. Do not use any other type of liquid. sıvı Başka türden kullanmayın. Shake the oral suspension (liquid) well just before you measure a dose. Shake oral süspansiyon (sıvı) bir doz ölçümü de hemen önce. To be sure you get the correct dose, measure the liquid with a marked measuring spoon or medicine cup, not with a regular table spoon. Eğer ölçü belirgin bir ölçüm kaşığı veya ilaç ile sıvı gr, normal bir yemek kaşığı ile doğru doz değil almak emin olmak. If you do not have a dose-measuring device, ask your pharmacist for one. Eğer bir doz ölçüm cihazı yoksa biri için eczacınıza danışınız.

To take fexofenadine orally disintegrating tablets (Allegra ODT): oral tablet (Allegra ODT) dağılmakta feksofenadin almak için:

*

Keep the tablet in its blister pack until you are ready to take the medicine. Eğer ilaç almaya hazır olana kadar blister paket içinde tablet tutun. Open the package and peel back the foil from the tablet blister. paketi açın ve tablet blister gelen folyo geri soyma. Do not push a tablet through the foil or you may damage the tablet. folyo ile bir tablet sokmayın veya tablet zarar verebilir.
*

Using dry hands, remove the tablet and place it in your mouth. , Tablet çıkartıp ağzına yerleştirin kuru elinizi kullanarak. It will begin to dissolve right away. Bu hemen erimesi başlar.
*

Do not swallow the tablet whole. tablet yutacağız etmeyin. Allow it to dissolve in your mouth without chewing. o ağzınızda çiğnenmeden feshine izin verin.
*

Swallow several times as the tablet dissolves. tablet olarak Swallow birkaç kez çözer. If desired, you may drink liquid to help swallow the dissolved tablet. İsterseniz, sıvı çözünmüş tablet yutmak yardımcı içebilirsiniz.

Take the disintegrating tablet on an empty stomach, at least 1 hour before or 2 hours after a meal. aç karnına en az 1 saat ya da 2 saat önce yemekten sonra dağılmakta tablet alın.

Tell your doctor if your symptoms do not improve, or if they get worse after you start taking Allegra. belirtileriniz veya geliştirmek yoksa sen Allegra alarak başladıktan sonra da daha şiddetli doktorunuza söyleyin. Never take more of the medication than your doctor has prescribed. Asla daha doktorunuza belirlenmediği ilacın daha fazla sürebilir.

Store Allegra at room temperature away from moisture and heat. Mağaza Allegra oda sıcaklığında uzak nem ve sıcaktan. Keep the medicine bottle tightly closed. ilaç şişesi sıkıca kapalı tutun.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Take the missed dose as soon as you remember. hemen hatırlayacağınız gibi cevapsız doz alın. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the medicine at your next regularly scheduled time. sizin bir sonraki doz için neredeyse zaman, atlanan doz atlamak ve bir sonraki düzenli olarak planlanan zamanda ilacı varsa. Do not take extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç almayınız.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?

Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın.

Overdose symptoms may include dry mouth, dizziness, or drowsiness. Doz aşımı belirtileri ağız kuruluğu, baş dönmesi, uyuşukluk veya içerebilir.
What should I avoid while taking Allegra? Allegra çekerken ne kaçınmalıdır?

Avoid using antacids within 15 minutes before or after taking a medication that contains Allegra. önce 15 dakika içinde kullanmaktan kaçının antasitler veya Allegra içeren bir ilaç aldıktan sonra. Antacids can make it harder for your body to absorb this medication. Antasitler zor vücudunuzun bu ilaç emmek için yapabilirsiniz.

Do not take Allegra with fruit juice (such as apple, orange, or grapefruit). elma, portakal ya da greyfurt gibi meyve suyu ile (Allegra take) etmeyin.

Avoid taking any other cold or allergy medicines unless your doctor has told you to. Doktorunuzdan sizi söyledim sürece kaçının başka bir soğuk algınlığı veya alerji ilaçları alma.
Allegra side effects Allegra yan etkileri

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi. Stop taking Allegra and call your doctor if you have fever, chills, body aches, cough, or other flu symptoms. Dur Allegra alma ve ateş varsa doktorunuzu aramalısınız, titreme, vücut ağrıları, öksürük, veya diğer grip belirtileri.

Less serious Allegra side effects may include: Daha az ciddi Allegra yan etkileri şunlardır:

*

nausea, diarrhea, upset stomach; bulantı, ishal, mide bozulması;
*

menstrual cramps; menstrüel kramp;
*

drowsiness, tired feeling; uyuşukluk, yorgunluk hissi;
*

headache; or baş ağrısı veya
*

muscle or back pain. kas veya sırt ağrısı.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Call your doctor for medical advice about side effects. yan etkileri konusunda doktora için doktorunuzu arayın. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 olarak yan etkiler rapor olabilir.

See also: Allegra side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Allegra yan
What other drugs will affect Allegra? Uyuşturucu Allegra etkileyecek başka ne?

Before taking Allegra, tell your doctor if you are also taking ketoconazole (Nizoral), or erythromycin (E-Mycin, EES, Ery-Tab, Erythrocin). Doktorunuza söyleyin Allegra alarak da ketokonazol (Nizoral) alıyorsanız veya eritromisin (E-Mycin, EES, ery-Tab, Erythrocin) önce.

There may be other drugs that can interact with Allegra. Orada Allegra etkileşim diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all your prescription and over-the-counter medications, vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. tüm reçeteli ve over-the-counter ilaçlar, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler hakkında, doktorunuza söyleyin ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start a new medication without telling your doctor. doktorunuza haber vermeden yeni bir ilaç başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist can provide more information about Allegra. Eczacı Allegra hakkında daha fazla bilgi verebilir.

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed. Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve gösterge reçete sadece bu ilaç kullanın.
* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. (‘Multum’) is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen ‘öz’) doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum’s drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum’s drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

Allegra adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.