Hoodia

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Hoodia hakkında bilmeniz gereken en önemli bilgi nedir?

* Do not take Hoodia without first talking to your doctor if you ilk doktorunuzla konuşmadan Hoodia almayın eğer
o have diabetes or if you are taking a medicine to control your blood sugar levels, Eğer kan şekeri düzeylerini kontrol etmek için bir ilaç alıyorsanız veya şeker hastası
o have any heart problems or take any heart medicines, Herhangi bir kalp rahatsızlığı ya da herhangi bir kalp ilaçları almak zorunda
o have a bleeding or blood clotting disorder or are taking a medicine to increase or decrease the clotting of your blood such as aspirin, warfarin (Coumadin), or heparin, Bir kanama veya kan pıhtılaşma bozukluğu ya da arttırmak veya aspirin gibi kan ve pıhtılaşma azalma, warfarin (Coumadin) veya heparin bir ilaç alıyor olması
o have anorexia, bulimia or any other eating disorder. anoreksi var, bulimia veya diğer yeme bozukluğu.
* You may not be able to take Hoodia, or you may require special monitoring during treatment if you have any of the conditions or are taking any of the medicines listed above. Sen Hoodia almak veya varsa tedavisi sırasında özel izleme gerekebilir mümkün olmayabilir herhangi koşulları veya ilaç Yukarıda listelenen alıyor.
* Hoodia has not been evaluated by the FDA for safety, effectiveness, or purity. Hoodia FDA tarafından emniyet, etkinlik, ya da saflık değerlendirilmemiştir. All potential risks and/ or advantages of Hoodia may not be known. Tüm potansiyel riskleri ve / veya Hoodia avantajları bilinen olmayabilir. Additionally, there are no regulated manufacturing standards in place for these compounds. Ayrıca, orada bu bileşiklerin için yer yok düzenlenir üretim standartları vardır. There have been instances where herbal/ health supplements have been sold which were contaminated with toxic metals or other drugs. toksik metallerin veya diğer ilaçlar ile kontamine olduğu Orada bitkisel / sağlık takviyeleri satıldı örnekleri olmuştur. Herbal/ health supplements should be purchased from a reliable source to minimize the risk of contamination. Bitkisel / sağlık takviyeleri güvenilir bir kaynaktan bulaşma riskini en aza indirmek için satın alınmalıdır.

What is Hoodia? Ne Hoodia Nedir?

* Hoodia gordonii is a cactus-like succulent plant, native to the Kalahari Desert in Southern Africa. Hoodia Gordonii Afrika’nın bir kaktüs gibi etli bitki Güney, yerli için Kalahari Çölü.
* Hoodia has received a lot of publicity in recent times for its natural appetite suppressant properties. Hoodia Doğal iştah kesici özellikleri için son dönemlerde tanıtım çok aldı.

How does Hoodia work? Nasıl Hoodia çalışır?

* The appetite suppressant effects of Hoodia were first observed in 1937 by a Dutch anthropologist studying the primitive San Bushmen of the Kalahari Desert. Hoodia ve iştah kapatıcı etkisi ilk kez 1937 yılında Hollandalı bir antropolog ilkel San Bushmen Kalahari Çölü’nün inceleyerek gözlendi.
* It was noticed that the nomadic Bushmen, (who call it Xhoba) ate the stem of the Hoodia plant to stave off hunger during long hunting trips in the sparsely vegetated area. Bu fark olduğunu göçebe Bushmen, (kim Xhoba) seyrek bitki örtüsü alanında uzun av gezileri sırasında açlık savmak için Hoodia bitkisinin kök yedik diyoruz.
* The active ingredient in Hoodia is the appetite-suppressing molecule, P57, which is licensed to the British pharmaceutical company Phytopharm who are researching its potential as an anti-obesity drug. madde olarak Hoodia aktif şirketi, lisanslı için İngiliz ilaç olduğunu P57, molekül iştah bastırıcı Phytopharm ilaç obezite karşıtı bir olan araştırma potansiyeli olarak.
* Scientists from Phytopharm say P57 acts on the brain in a manner similar to glucose. Phytopharm bilim adamları bir şekilde glikoz benzer beyin üzerine P57 icraat söylüyorlar. It tricks the brain into thinking you are full even when you have not eaten, reduces interest in food and delays the time before hunger sets in. sen bile yemedim dolu içine düşünmek o hileler beyin, gıda ilgi azaltır ve gecikmeler zaman açlık içeri setleri önce

Who should not take Hoodia? Kim Hoodia almamalıdır?

* Do not take Hoodia without first talking to your doctor if you have varsa ilk doktorunuzla konuşmadan Hoodia almayın
*
o diabetes, diyabet,
o heart disease or high blood pressure, kalp hastalığı veya yüksek tansiyon,
o a bleeding or blood clotting disorder, bir kanama veya kan pıhtılaşma bozukluğu,
o anorexia, bulimia or any other eating disorder. anoreksiya, bulimia veya başka bir yeme bozukluğu.
* Talk to your doctor before taking Hoodia if you have any other medical conditions, allergies (especially to plants), or if you take other medicines or herbal/ health supplements. Hoodia almadan önce doktorunuzla konuşun başka tıbbi durumlar varsa, alerji (özellikle bitkiler), veya başka ilaçlar veya bitkisel / sağlık takviyeleri alın.
* Do not take Hoodia without first talking to your doctor if you are pregnant or could become pregnant. gebe haline gelebilir ya da hamile size doktorunuz varsa olmadan mı Hoodia değil almaya İlk konuşmaya.
* Do not take Hoodia without first talking to your doctor if you are breast-feeding a baby. bebek beslenme-meme için size doktor eğer Do konuşmuyorum almak ilk Hoodia olmadan.
* There is no information available regarding the use of Hoodia by children. Hiçbir bilgi çocuklar tarafından Hoodia kullanımıyla ilgili mevcut. Do not give any herbal/ health supplement to a child without first talking to the child’s doctor. Bir çocuğun ilk çocuk doktorunuzla konuşmadan herhangi bir bitkisel / sağlık takviyesi vermeyin.

How should I take Hoodia? Nasıl Hoodia almalıyım?

* The use of Hoodia in cultural and traditional settings may differ from concepts accepted by current Western medicine. kültürel ve geleneksel ortamlarda Hoodia kullanımı kavramlar geçerli Batı tıp tarafından da kabul farklı olabilir. When considering the use of herbal supplements, consultation with a primary health care professional is advisable. Bir birinci basamak sağlık meslek ile bitkisel takviyeleri kullanımı, danışma dikkate önerilir. Additionally, consultation with a practitioner trained in the uses of herbal/ health supplements may be beneficial, and coordination of treatment among all health care providers involved may be advantageous. uygulayıcısı bitkisel / sağlık takviyesi kullanan eğitilmiş Ek olarak, danışma faydalı ve tedavi koordinasyonu tüm sağlık personeli dahil arasında avantajlı olabilir.
* Take Hoodia as directed on the package or as directed by your doctor, pharmacist, or other health care provider. Hoodia Take olarak paketi veya yönetmen olarak yönettiği Doktor, eczacı veya başka bir sağlık kuruluşu tarafından.
* Store Hoodia as directed on the package. Mağaza Hoodia olarak paket yönetti.

What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

* No information is available regarding a missed dose of Hoodia. Hiçbir bilgi Hoodia bir kaçırılmış doz konusunda kullanılabilir. Consult your doctor, pharmacist, or health care provider if you require further information. Doktorunuzla, eczacı ya da sağlık kuruluşu daha fazla bilgiye ihtiyaç varsa.

What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?

* Seek emergency medical attention. Seek acil tıbbi yardım.

What should I avoid while taking Hoodia? Hoodia çekerken ne kaçınmalıdır?

* There are no known restrictions on food, beverages, or activity while taking Hoodia, unless otherwise directed by your health care provider. aksi takdirde sağlık kuruluşu yönettiği sürece, Hoodia çekerken Yiyecek, içecek, ya da etkinlik kısıtlamalar bilinen hiçbir vardır.

What are the possible side effects of Hoodia? Ne Hoodia olası yan etkileri nelerdir?

* Hoodia is not a stimulant, and has no known side effects. Hoodia bir uyarıcı değildir ve bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.
* Hoodia appears to be safe for most people although further scientific studies are required to establish the safety profile of Hoodia extract. Hoodia daha fazla bilimsel çalışmaların Hoodia güvenlik profilini çıkarmak kurmak için gerekli olmasına rağmen güvenli birçok insan için gibi görünüyor.
* Talk to your doctor about any side effect that you develop. Eğer geliştirmek herhangi bir yan etkisi konusunda doktorunuzla konuşun.

What other drugs will affect Hoodia? Uyuşturucu Hoodia etkileyecek başka ne?

* While there are no known interactions between Hoodia and other medicines, it is recommended you talk to your doctor, pharmacist, or health care provider before taking any prescription or over-the-counter medicines or other herbal/ health supplements. var iken hiçbir Hoodia ve diğer ilaçlar arasındaki etkileşimleri bilinen, bu size doktor, eczacı ya da sağlık kuruluşu için herhangi bir reçeteli ya da over-the-counter ilaçlar ya da diğer bitkisel / sağlık takviyeleri çekmeden önce konuşmak önerilir.

Hoodia adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.