Adipex-P

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Adipex hakkında bilmeniz gereken en önemli bilgi nedir?

Taking Adipex together with other diet medications such as fenfluramine (Phen-Fen) or dexfenfluramine (Redux) can cause a rare fatal lung disorder called pulmonary hypertension. birlikte diğer diyet ilaçlarla Adipex Taking dexfenfluramine fenfluramin gibi (phen-Fen) ya da (Redux) nadir görülen ölümcül akciğer hastalığı pulmoner hipertansiyon denir neden olabilir. Do not take Adipex with any other diet medications without your doctors advice. senin doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir başka diyet ilaçlarla Adipex almayın.
Adipex can cause side effects that may impair your thinking or reactions. Adipex düşündüğünü veya tepkileri azaltabilir yan etkilere neden olabilir. Be careful if you drive or do anything that requires you to be awake and alert. Eğer sürücü veya uyanık ve tetikte olması gerekir şeyi dikkatli olun. Avoid drinking alcohol. Kaçmak alkol. It can increase some of the side effects of Adipex. Bazı Adipex yan etkileri artırabilir. Adipex may be habit-forming and should be used only by the person it was prescribed for. Adipex alışkanlık ve kurma tek kişi tarafından bunun için reçete olarak kullanılması gerektiğini olabilir. Keep track of how many pills have been used from each new bottle of this medicine. Bu ilaç her yeni şişe beri kullanılmaktadır kaç hap takip edin. Adipex is a drug of abuse and you should be aware if any person in the household is using this medicine improperly or without a prescription. Adipex kötüye bir ilaçtır ve ev içinde herhangi bir kişi yanlış veya reçete olmadan bu ilaç kullanıyorsa eğer farkında olmalıdır.

You may have withdrawal symptoms, such as depression and extreme tiredness, when you stop using Adipex after using it over a long period of time. Sen depresyon ve aşırı yorgunluk gibi yoksunluk belirtileri olabilir zaman Adipex kullanarak uzun bir süre onu kullandıktan sonra durdurun. Do not stop using Adipex suddenly without first talking to your doctor. Adipex kullanmayı durdurmak aniden ilk doktorunuzla konuşmadan etmeyin. You may need to use less and less before you stop the medication completely. Eğer tamamen ilaç stop öncesi daha az kullanmak gerekebilir.
What is Adipex? Ne Adipex nedir?

Adipex is a stimulant that is similar to an amphetamine. Adipex bir amfetamin benzer bir uyarıcı olduğunu. Adipex is an appetite suppressant that affects the central nervous system. Adipex merkezi sinir sistemini etkiler bir iştah bastırıcı olduğu.

Adipex is used togther with diet and exercise to treat obesity (overweight) in people with risk factors such as high blood pressure, high cholesterol, or diabetes. Adipex diyet ve egzersiz), yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ya da diyabet gibi risk faktörleri olan kişilerde obezite (şişmanlık tedavisinde ile togther kullanılır.

Adipex may also be used for purposes other than those listed in this medication guide. Adipex da amaçlar, bu ilacın kullanım kılavuzunda belirtilen dışında kullanılabilir.
What should I discuss with my healthcare provider before taking Adipex? Ben Adipex almadan önce benim sağlık kuruluşu ne tartışmak gerekir?
Do not take Adipex if you have used an MAO inhibitor such as isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam), or tranylcypromine (Parnate) within the past 14 days. sen gibi isocarboxazid bir MAO inhibitörü kullandıysanız Adipex almayın (Marplan), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), Selejilin (Eldepryl, Emsam) veya (Parnate) son 14 gün içinde tranylcypromine. Serious, life-threatening side effects can occur if you take Adipex before the MAO inhibitor has cleared from your body. Ciddi, yaşamı tehdit edici yan etkileri eğer MAO inhibitörü önce vücudunuzun temizlenmiş olan Adipex almak oluşabilir.

Taking Adipex together with other diet medications such as fenfluramine (Phen-Fen) or dexfenfluramine (Redux) can cause a rare fatal lung disorder called pulmonary hypertension. birlikte diğer diyet ilaçlarla Adipex Taking dexfenfluramine fenfluramin gibi (phen-Fen) ya da (Redux) nadir görülen ölümcül akciğer hastalığı pulmoner hipertansiyon denir neden olabilir. Do not take Adipex with any other diet medications without your doctors advice. senin doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir başka diyet ilaçlarla Adipex almayın.
Do not take this medication if you are allergic to Adipex or other stimulants, or if you have: Eğer Adipex veya diğer uyarıcılar veya alerjisi varsa bu ilaç almayın varsa:

*

heart disease or high blood pressure; kalp hastalığı veya yüksek kan basıncı;
*

arteriosclerosis (hardening of the arteries); arterioskleroz (damar sertliği);
*

an overactive thyroid; bir aşırı aktif tiroid;
*

glaucoma; glokom;
*

if you are in an agitated state; or Bir gergin durumda iseniz veya
*

if you have a history of drug or alcohol abuse. Eğer uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı öyküsü varsa.

Before taking Adipex, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have: , Herhangi bir ilaç ya da varsa alerjisi olup olmadığını doktorunuza söyleyin Adipex çekmeden önce:

*

problems with your thyroid, tiroit sorunlar
*

an anxiety disorder, bir anksiyete bozukluğu,
*

epilepsy or another seizure disorder, or epilepsi veya başka bir nöbet bozukluğu, veya
*

diabetes. diyabet.

If you have any of these conditions, you may not be able to use Adipex, or you may need a dosage adjustment or special tests during treatment. Eğer bu şartları, sen Adipex, kullanımı ya da tedavi sırasında doz ayarlaması ya da özel testler gerekebilir mümkün olmayabilir varsa.
It is not known whether Adipex will harm an unborn baby. Acaba Adipex bir doğmamış bebek zarar vereceğini bilinmemektedir. Do not take Adipex without first talking to your doctor if you are pregnant. Eğer hamile iseniz ilk doktorunuzla konuşmadan Adipex almayın. It is also not known whether Adipex passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Ayrıca ister Adipex anne sütüne geçer veya bir bakım bebek zarar verebilecek ise bilinmemektedir. Do not take Adipex without first talking to your doctor if you are breast-feeding a baby. Eğer anne sütü ile bebek besleme durumunda ilk doktorunuzla konuşmadan Adipex almayın. Do not give this medication to anyone younger than 16 years old without the advice of a doctor. kimse daha genç 16 yaşında bir doktorun tavsiyesi olmadan bu ilaçları vermeyin.

How should I take Adipex? Nasıl Adipex almalıyım?

Take this medication exactly as it was prescribed for you. Bu ilaç tam olarak sizin için reçete edilmiştir atın. Do not take the medication in larger amounts, or take it for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda, ilaç almak ya da daha doktorunuz tarafından önerilen uzun süre onu almayın. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.
Taking high doses of Adipex over long periods of time can cause severe skin problems, sleep problems (insomnia), personality changes, and feeling hyperactive or irritable. uzun süre üzerinden Adipex yüksek doz alınması ciddi cilt sorunlarına neden olabilir, uyku sorunları (uykusuzluk), kişilik değişiklikleri ve duygu hiperaktif ya da huzursuz. Take this medicine with a full glass of water. su dolu bardak ile bu ilaçları alın. It is best to take Adipex on an empty stomach before breakfast, or at least 10 to 14 hours before bedtime. Bu aç karnına kahvaltıdan önce, Adipex çekmek veya saate en az 10-14 olarak yatmadan önce en iyisidir.

Adipex should be taken only for a short time, such as a few weeks. Adipex sadece kısa bir süre için, bir kaç hafta gibi alınmalıdır.
Do not crush, chew, break, or open an extended-release capsule. , Çiğnemek, ezmek sonu ya da uzun bir sürüm kapsül açmayın. Swallow the pill whole. Swallow hap bütün. It is specially made to release medicine slowly in the body. Özellikle yavaşça vücudunda tıp serbest bırakmak için yapılır. Breaking or opening the pill would cause too much of the drug to be released at one time. Breaking veya hap açılış vaktiyle tahliye edilecek çok fazla uyuşturucunun sebep olur.

You may have withdrawal symptoms when you stop using Adipex after using it over a long period of time. Sen Adipex kullanarak durdurmak uzun süre kullanmadan sonra yoksunluk belirtileri olabilir. Do not stop using this medication suddenly without first talking to your doctor. aniden bu ilaç kullanmayı durdurmak ilk doktorunuzla konuşmadan etmeyin. You may need to use less and less before you stop the medication completely. Eğer tamamen ilaç stop öncesi daha az kullanmak gerekebilir.

Do not take Adipex in the evening because it may cause sleep problems (insomnia). o uyku sorunları (uykusuzluk) neden olabilir, çünkü akşam Adipex almayın.

Stop taking Adipex if you have increased hunger or if you otherwise think the medication is not working properly. Dur artış varsa açlık veya başka ilaç düzgün çalışmıyorsa düşünüyorsanız Adipex çekici. Do not take more Adipex for an increased effect. artan bir etki için daha Adipex almayın. Taking too much of this medication can cause serious, life-threatening side effects. çok bu ilacın alınması ciddi, yaşamı tehdit edici yan etkileri olabilir.
Adipex may be habit-forming and should be used only by the person it was prescribed for. Adipex alışkanlık ve kurma tek kişi tarafından bunun için reçete olarak kullanılması gerektiğini olabilir. Keep track of how many pills have been used from each new bottle of this medicine. Bu ilaç her yeni şişe beri kullanılmaktadır kaç hap takip edin. Adipex is a drug of abuse and you should be aware if any person in the household is using this medicine improperly or without a prescription. Adipex kötüye bir ilaçtır ve ev içinde herhangi bir kişi yanlış veya reçete olmadan bu ilaç kullanıyorsa eğer farkında olmalıdır. Store Adipex at room temperature away from moisture and heat. Mağaza Adipex oda sıcaklığında uzak nem ve sıcaktan.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Take the missed dose as soon as you remember. hemen hatırlayacağınız gibi cevapsız doz alın. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the medicine at your next regularly scheduled time. sizin bir sonraki doz için neredeyse zaman, atlanan doz atlamak ve bir sonraki düzenli olarak planlanan zamanda ilacı varsa. Do not take extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç almayınız.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?
Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medication. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın. An overdose of Adipex can be fatal. Adipex bir doz öldürücü olabilir.

Symptoms of a Adipex overdose may include confusion, hallucinations, feeling restless or aggressive, nausea, vomiting, diarrhea, stomach pain, irregular heartbeat, tremors, rapid breathing, confusion, hallucinations, feeling light-headed, fainting, or seizure (convulsions). Bir Adipex aşırı doz belirtileri) konfüzyon, halüsinasyonlar, huzursuz ya da saldırgan, bulantı, kusma, ishal, mide ağrısı, düzensiz kalp atışı, titreme, hızlı soluma, konfüzyon, halüsinasyonlar duygu, aklı bir karış havada, bayılma veya nöbet (konvülsiyon hissi olabilir.
What should I avoid while taking Adipex? Adipex çekerken ne kaçınmalıdır?
Avoid drinking alcohol. Kaçmak alkol. It can increase some of the side effects of Adipex. Bazı Adipex yan etkileri artırabilir. Adipex can cause side effects that may impair your thinking or reactions. Adipex düşündüğünü veya tepkileri azaltabilir yan etkilere neden olabilir. Be careful if you drive or do anything that requires you to be awake and alert. Eğer sürücü veya uyanık ve tetikte olması gerekir şeyi dikkatli olun.
What are the possible side effects of Adipex? Ne Adipex olası yan etkileri nelerdir?
Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi. Stop using Adipex and call your doctor at once if you have any of these serious side effects: Dur kullanarak Adipex ve at doktorunuzu aramalısınız kez varsa bunlardan ciddi yan etkileri:

*

chest pain, swelling in your ankles or feet, feeling light-headed, fainting, or feeling short of breath, even with mild exertion; hafif efor bile göğüs ağrısı, senin ayak bilekleri ve ayaklarda şişlik, hafif, başlı bayılma veya nefes darlığı hissetme duygusu;
*

fast or uneven heartbeat; hızlı veya düzensiz kalp atışı;
*

unusual thoughts or behavior, feeling restless or confused; or alışılmamış düşünce veya davranış, duygu huzursuz ya da karışık veya
*

increased blood pressure (severe headache, blurred vision, trouble concentrating, chest pain, numbness, seizure). kan basıncı (şiddetli baş ağrısı, artmış, nöbet) görme, sıkıntı, göğüs ağrısı, uyuşma konsantre bulanık.

Less serious side effects may be more likely to occur, such as: Daha az ciddi yan etkiler daha fazla gibi oluşma olasılığı olabilir:

*

feeling nervous or anxious; duygu sinir ya da endişeli;
*

headache, dizziness, tremors; baş ağrısı, baş dönmesi, titreme;
*

trouble sleeping (insomnia); sorun uyku (uykusuzluk);
*

dry mouth or an unpleasant taste in your mouth; ağız ya da ağzınızda kötü bir tat;
*

diarrhea or constipation; or ishal veya kabızlık veya
*

itching. kaşıntı.

Side effects other than those listed here may also occur. Yan etkiler burada da oluşabilir listelenen başka. Talk to your doctor about any side effect that seems unusual or that is especially bothersome. sıradışı görünmek ya da özellikle rahatsız edici herhangi bir yan etkisi konusunda doktorunuzla konuşun.

See also: Adipex side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Adipex yan
What other drugs will affect Adipex? Uyuşturucu Adipex etkileyecek başka ne?

Before taking Adipex, tell your doctor if you are using any of the following drugs: Doktorunuza söyleyin Adipex alarak aşağıdakilerden herhangi ilaç kullanıyorsanız önce:

*

medicines to treat high blood pressure; İlaçların yüksek tansiyon tedavisinde;
*

insulin or diabetes medication you take by mouth; insülin veya şeker hastalığı ilaç size ağız yoluyla alır;
*

guanadrel (Hylorel), guanethidine (Ismelin); guanadrel (Hylorel), guanethidine (Ismelin);
*

antidepressants such as citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Paxil), or sertraline (Zoloft); or antidepresanların sitalopram gibi (Celexa), essitaloprama (Lexapro), fluoksetin (Prozac, Sarafem), fluvoksamin (Luvox), paroksetin (Paxil), ya da sertralin (Zoloft) veya
*

antidepressants such as amitriptyline (Elavil, Etrafon), amoxapine (Ascendin), clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramine (Janimine, Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil), or trimipramine (Surmontil). antidepresanlar amoxapine amitriptilin gibi (Elavil, Etrafon) olarak (Ascendin), klomipramin (Anafranil), desipramin (Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramin (Janimine, Tofranil), nortriptilin (Pamelor), protriptyline (Vivactil) veya trimipramine ( Surmontil).

If you are using any of these drugs, you may not be able to use Adipex, or you may need dosage adjustments or special tests during treatment. Eğer bu ilaçların kullanıyorsanız, size Adipex, kullanmak veya tedavi esnasında doz ayarlamaları veya özel testler gerekebilir mümkün olmayabilir.

There may be other drugs not listed that can affect Adipex. Başka ilaçlar Adipex etkileyebilir listede yok olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist has information about Adipex written for health professionals that you may read. Eczacı Adipex hakkında bilgi okuyabilirsiniz sağlık profesyonelleri için yazmıştır.

What does my medication look like? Ne gibi benim ilaç görünüyor?

Phentermine is available with a prescription under the brand names Adipex and Fastin. Phentermine mevcut markaları altında bir reçete ile Adipex ve Fastin. Other brand or generic formulations may also be available. Diğer marka veya genel formülasyonları da kullanılabilir. Ask your pharmacist any questions you have about this medication, especially if it is new to you. , Özellikle de size yeni eczacınıza Bu konuda ilaç herhangi bir soru sorun.

*

Adipex-P 37.5 mg white, oblong, scored tablets with blue speckles Adipex-P 37,5 mg beyaz, dikdörtgen, mavi benekler ile tabletleri attı
*

Adipex-P 37.5 mg light-blue-and-white capsules with two blue bands Adipex-P iki mavi bant ile açık mavi-beyaz kapsüller mg 37,5
*

Fastin 30 mg blue-and-clear capsules with blue and white beads Fastin 30 mavi ve beyaz boncuklar ile mavi-açık kapsüller mg

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve gösterge reçete sadece bu ilaç kullanımı
* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. (‘Multum’) is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen ‘öz’) doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum’s drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum’s drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

Adipex-P adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.