Humira

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Humira nedir?

Humira reduces the effects of a substance (tumor necrosis factor alpha) in the body that can cause inflammation. Humira vücutta bir madde (tümör nekroz faktörü alfa) iltihaplanmasına yol açabilir etkilerini azaltır.

Humira is used to treat rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and plaque psoriasis. Humira romatoid artrit, jüvenil idiopatik artrit, psoriatik artrit tedavisinde, ankilozan spondilit ve plak psoriazis kullanılır. It is also used to treat Crohn’s disease after other drugs have been tried without successful treatment of symptoms. diğer ilaçlarla semptomların başarılı tedavisi olmadan çalışılmıştır sonra da Crohn hastalığı tedavi etmek için kullanılır.

Humira may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Humira da başka amaçlarla bu ilaç rehberi listelenmeyen için kullanılabilir.
Important information about Humira Humira hakkında önemli bilgiler

Before you start treatment with Humira, your doctor may perform tests to make sure you do not have tuberculosis or other infections. Eğer Humira tedavi başlamadan önce, doktorunuza testler tüberküloz veya diğer enfeksiyonları yok emin olmak için yerine getirebilir.

Treatment with Humira may increase your risk of developing certain types of cancer such as lymphoma (cancer of the lymph nodes) or autoimmune disorders (such as a lupus-like syndrome). Tedavi Humira) veya otoimmün hastalıklar (a lupus benzeri sendrom gibi) lenfoma gibi kanser belirli türleri geliştirme riskini (lenf bezlerinin kanser artırabilir. This risk may be greater in children and young adults. Bu risk çocuklarda ve genç erişkinlerde daha büyük olabilir. Talk with your doctor about your individual risk. Bireysel risk konusunda doktorunuzla konuşun.

Humira can lower the blood cells that help your body fight infections. Humira vücudunuzun enfeksiyonlarla mücadele yardım kan hücrelerinin düşürebilirsiniz. This can make it easier for you to bleed from an injury or get sick from being around others who are ill. Bu daha kolay bir yaralanma kanamaya veya hasta hasta diğerleri etrafında olmaktan almak için yapabilirsiniz. To be sure your blood cells do not get too low, your blood will need to be tested on a regular basis. Kan hücreleri çok düşük alamadım emin olmak için, kan gerekecektir düzenli olarak test edilmelidir. Do not miss any scheduled visits to your doctor. Doktorunuz herhangi planlanan ziyaret kaçırmayın.

Serious and sometimes fatal infections may occur during treatment with Humira. Ciddi ve bazen ölümcül enfeksiyonlara Humira ile tedavi sırasında ortaya çıkabilir. Contact your doctor right away if you have signs of infection such as: fever, cough, sweating, tired feeling, or feeling short of breath. İletişim doktorunuza hemen size gibi enfeksiyon belirtileri varsa: ateş, öksürük, terleme, yorgun hissediyorum, ya da nefes darlığı hissi.

Some infections are more likely to occur in certain areas of the world. Bazı enfeksiyonlar daha dünyanın belirli bölgelerinde meydana gelme olasılığı vardır. Tell your doctor where you live and where you have recently traveled or plan to travel to during treatment. canlı ve yakın zamanda yolculuk var veya plan tedavi süresince seyahat etme doktorunuza söyleyin.

Do not receive a “live” vaccine while you are being treated with Humira. Eğer Humira ile tedavi ediliyor ise bir “canlı” aşı almayın.
Before using Humira Humira kullanmadan önce

You should not use Humira if you are allergic to adalimumab, or if you are also being treated with anakinra (Kineret). Eğer adalimumab alerjisi, ya da eğer sen de anakinra ile (Kineret) tedavi altına iseniz Humira kullanmamalıdır.

Before using Humira, tell your doctor if you have ever had tuberculosis, if anyone in your household has tuberculosis, or if you have recently traveled to an area where tuberculosis is common. senin evde kimse ya da tüberküloz olup olmadığını yakın zamanda tüberküloz yaygın olduğu bir bölgeye seyahat varsa hiç tüberkülozu olan varsa doktorunuza söyleyin Humira kullanmadan önce.

If you have certain conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely use this medication. Eğer belirli koşullar varsa, bir doz ayarlaması ya da özel testler güvenle bu ilaç kullanmanız gerekebilir. Before using Humira, tell your doctor if you have: varsa doktorunuza söyleyin Humira kullanmadan önce:

*

an active or recent infection; Etkin bir veya son enfeksiyon;
*

open sores or skin wounds; açık yaralar veya cilt yaraları;
*

hepatitis B; Hepatit B;
*

congestive heart failure; konjestif kalp yetmezliği;
*

lupus; lupus;
*

an allergy to latex rubber; bir alerji kauçuk lateks;
*

a disease that affects the nerves or muscles, such as multiple sclerosis, myasthenia gravis, Guillain-Barre syndrome; , Guillain-Barre sendromu sinir veya kas, multipl skleroz, myastenia gravis gibi etkileyen bir hastalık;
*

if you have recently been vaccinated with BCG (Bacille Calmette-Guerin); or Son zamanlarda BCG (Bacillus Calmette-Guerin) ile aşılanmış olması durumunda veya
*

if you are scheduled to receive any vaccines. Herhangi bir aşı almak için planlanmış olup olmadığını.

FDA pregnancy category B. Humira is not expected to be harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi B. Humira bir doğmamış bebeğe zararlı olması beklenmez. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. hamile veya plan hamile tedavisi sırasında olmak istiyorsak doktorunuza söyleyin.

See also: Pregnancy and breastfeeding warnings in more detail Ayrıca bakınız: Hamilelik ve detay daha emzirme uyarılar

Your name may need to be listed on a Humira pregnancy registry when you start using this medication. Adın bir Humira gebelik kayıt Bu ilaç kullanmaya başlamadan listelenen gerekebilir.

It is not known whether adalimumab passes into breast milk. Acaba adalimumab anne sütüne geçer bilinmemektedir. Do not use Humira without first talking to your doctor if you are breast-feeding a baby. Eğer anne sütü ile bebek besleme durumunda ilk doktorunuzla konuşmadan Humira kullanmayın.

Using this medication may increase your risk of certain types of cancer, such as breast, colon, prostate, or lung cancer, lymphoma (cancer of the lymph nodes), or melanoma (a tumor that usually affects the skin). Bu ilaç meme, kolon, prostat, ya da akciğer kanseri, lenfoma gibi (), lenf düğümleri kanser kanser, belirli türleri riskini artırabilir veya melanom () genellikle deri etkileyen bir tümör kullanma. This risk may be greater in children and young adults. Bu risk çocuklarda ve genç erişkinlerde daha büyük olabilir. You may also develop an autoimmune disorder such as a lupus-like syndrome. Ayrıca, lupus benzeri sendrom gibi otoimmün hastalık gelişebilir. Talk with your doctor about your specific risk. Özel riski konusunda doktorunuzla konuşun.

How should I use Humira? Nasıl Humira kullanmalıyım?

Before you start treatment with Humira, your doctor may perform tests to make sure you do not have tuberculosis or other infections. Eğer Humira tedavi başlamadan önce, doktorunuza testler tüberküloz veya diğer enfeksiyonları yok emin olmak için yerine getirebilir.

Some infections are more likely to occur in certain areas of the world. Bazı enfeksiyonlar daha dünyanın belirli bölgelerinde meydana gelme olasılığı vardır. Tell your doctor where you live and where you have recently traveled or plan to travel to during treatment. canlı ve yakın zamanda yolculuk var veya plan tedavi süresince seyahat etme doktorunuza söyleyin.

Use Humira exactly as it was prescribed for you. Kullanım Humira tam olarak sizin için reçete edildi. Do not use the medication in larger amounts, or use it for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda, ilaç kullanımı veya daha doktorunuz tarafından önerilen uzun süre kullanmayın. Follow the instructions on your prescription label. Reçetenizi Etiket üzerindeki talimatları uygulayın.

Humira is given as an injection under the skin of your stomach or thigh. Humira mide veya uyluk derisinin altına enjekte olarak verilir. Your doctor, nurse, or other healthcare provider will give you this injection. Doktor, hemşire veya diğer sağlık kuruluşu bu enjeksiyon verecektir. You may be given instructions on how to inject your medicine at home. Evde ilaç enjekte hakkında talimatlar verilebilir. Do not use this medicine at home if you do not fully understand how to give the injection and properly dispose of needles and syringes used in giving the medicine. tam olarak nasıl enjeksiyon vermek ve anlamıyorum eğer düzgün iğne imha ve ilaç vererek kullanılan şırıngalar evde bu ilacı kullanmayın.

Humira comes with patient instructions for safe and effective use. Humira güvenli ve etkin kullanımı için hasta talimatları ile birlikte geliyor. Follow these directions carefully. dikkatle bu yönergeleri izleyin. Ask your doctor or pharmacist if you have any questions. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Humira is usually given every other week, although you may need to use it once a week. Eğer haftada bir kez kullanmak gerekebilir ancak Humira genellikle haftada bir verilir. Follow your doctor’s instructions. Doktorunuzun talimatlarını izleyin.

Use each pre-filled syringe of Humira only one time. Humira her önceden doldurulmuş şırınga sadece bir kez kullanın. Throw away any unused portion of the medication. ilaç kullanılmayan kısmını atın. Do not save it for later use. daha sonra kullanmak üzere saklayın etmeyin.

Throw away used needles and syringes in a puncture-proof container. uzakta bir delinme geçirmez kaplarda iğne ve şırıngalar kullanılan atın. If your medicine does not come with such a container, ask your pharmacist where you can get one. senin tıp gibi bir konteyner ile gelen değilse, bir tane alabilirsiniz senin eczacınıza danışınız. Keep this container out of the reach of children and pets. çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde bu tutunuz. Your pharmacist can tell you how to properly dispose of the container. düzgün konteyner elden nasıl Eczacı söyleyebilirim.

Humira can lower the blood cells that help your body fight infections. Humira vücudunuzun enfeksiyonlarla mücadele yardım kan hücrelerinin düşürebilirsiniz. This can make it easier for you to bleed from an injury or get sick from being around others who are ill. Bu daha kolay bir yaralanma kanamaya veya hasta hasta diğerleri etrafında olmaktan almak için yapabilirsiniz. To be sure your blood cells do not get too low, your blood will need to be tested on a regular basis. Kan hücreleri çok düşük alamadım emin olmak için, kan gerekecektir düzenli olarak test edilmelidir. Do not miss any scheduled visits to your doctor. Doktorunuz herhangi planlanan ziyaret kaçırmayın.

It is important to use Humira regularly to get the most benefit. Önemli Humira düzenli olarak en çok faydayı elde etmek için kullanmaktır. Get your prescription refilled before you run out of medicine completely. Reçetenizi al önce dışarı tıp tamamen koşmak doldurdu.

If you need to have any type of surgery, tell the surgeon ahead of time that you are using Humira. Eğer cerrahi her tür için, vaktinden önce size Humira kullanıyorsanız cerrah söylemek gerekir.

Store Humira in the refrigerator but do not allow it to freeze. Mağaza Humira buzdolabında ama dondurma için izin vermez. If you travel with the prefilled syringe, keep it in a small cooler with an ice pack and protect it from light. Eğer doldurulmuş şırınga ile, küçük bir soğuk bir buz paketi ve korumak ile ışık tutmak seyahat ediyorsanız.

Do not remove the prefilled syringe from the refrigerator or cooler until you are ready to give yourself an injection. Kendinize bir enjeksiyon vermek için hazır olana kadar buzdolabında veya soğuk dan doldurulmuş şırınga çıkarmayın. Do not use the medication if it has changed colors or has any particles in it. ilaç kullanmayın o renkleri değişti ise veya herhangi bir parçacık bulunuyor. Call your doctor for a new prescription. Yeni bir reçete için doktorunuzu arayın.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Use the medication as soon as you remember, and then go back to your regular injection schedule. hemen hatırlayacağınız gibi, ilaç kullanarak ve tekrar normal enjeksiyon program gidin. Do not use extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç kullanmayın.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?

Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın. An overdose of Humira is not expected to produce life-threatening symptoms. Humira bir doz yaşamı tehdit eden semptomlar üretmesi bekleniyor değildir.
What should I avoid while using Humira? Humira kullanırken ne kaçınmalıdır?

Avoid contact with people who have colds, the flu, or other contagious illnesses. Soğuk algınlığı olan kişi ile temas ettirmeyin, grip ve diğer bulaşıcı hastalıklar. Contact your doctor at once if you develop signs of infection. İletişim doktorunuza hemen size enfeksiyon belirtileri geliştirmek durumunda.

Do not receive a “live” vaccine while you are being treated with Humira. Eğer Humira ile tedavi ediliyor ise bir “canlı” aşı almayın.

Avoid injecting Humira into skin that is bruised, red, tender, or hard. Önlemek, ihale, kırmızı ya da sert bereli, deri içine enjekte Humira.
Humira side effects Humira yan etkileri

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi. Serious and sometimes fatal infections may occur during treatment with Humira. Ciddi ve bazen ölümcül enfeksiyonlara Humira ile tedavi sırasında ortaya çıkabilir. Stop using Humira and call your doctor right away if you have signs of infection such as: Dur kullanarak Humira ve enfeksiyon gibi belirtileri varsa hemen doktorunuzu aramalısınız:

*

fever, sweating, chills, tired feeling; ateş, terleme, titreme, yorgunluk hissi;
*

feeling short of breath; nefes darlığı hissi;
*

cough, sore throat; or öksürük, boğaz ağrısı veya
*

flu symptoms, weight loss. Grip semptomları, kilo kaybı.

Call your doctor at once if you have any of these other serious side effects: at doktorunuzu arayın kez varsa herhangi biriyle ciddi yan etkileri:

*

shortness of breath with swelling of your ankles or feet; senin ayak bileği veya ayak şişmesi ile nefes darlığı;
*

confusion, seizure (convulsions); konfüzyon, nöbet (konvülsiyon);
*

pain or burning when you urinate; ağrı veya yanma size idrar;
*

chest pain, ongoing cough, coughing up blood; göğüs ağrısı, devam eden öksürük, kan tükürme;
*

easy bruising or bleeding, pale skin, unusual weakness; Kolay morarma veya soluk cilt, alışılmadık güçsüzlük kanama;
*

numbness or tingly feeling, weakness in your legs; uyuşma veya tingly duygu, bacaklarınızda güçsüzlük;
*

jaundice (yellowing of the skin or eyes); sarılık (cildin ve gözlerin sararması);
*

red, purple, or scaly skin rash, hair loss, joint or muscle pain, mouth sores; , Mor, kırmızı veya pullu deri döküntüleri, saç dökülmesi veya eklem ve kas agrisi, ağız yaraları;
*

joint pain or swelling with fever, swollen glands, muscle aches, vomiting, unusual thoughts or behavior, and/or seizure (convulsions); or eklem ağrısı veya ateş şişlik, bezlerin şişmesi, kas ağrıları, kusma, alışılmadık düşünce veya davranış ve / veya nöbet (konvülsiyon) veya
*

patchy skin color, red spots, or a butterfly-shaped skin rash over your cheeks and nose (worsens in sunlight). yanaklarınıza ve burun (güneş ışığı altında kötüleştirir üzerinde düzensiz cilt rengi, kırmızı lekeler veya kelebek şeklinde döküntü).

Less serious Humira side effects may include: Daha az ciddi Humira yan etkileri şunlardır:

*

headache; baş ağrısı;
*

stuffy nose, sinus pain; tıkalı burun, sinüs ağrısı;
*

nausea, stomach pain; or bulantı, mide ağrısı veya
*

pain, redness, itching, swelling, or bleeding where you injected the medication. ağrı, kızarıklık, kaşıntı, şişme, ya da nereye ilaç enjekte kanama.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Tell your doctor about any unusual or bothersome side effect. alışılmadık veya rahatsız edici yan etki doktorunuza söyleyin. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 olarak yan etkiler rapor olabilir.

See also: Humira side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Humira yan
What other drugs will affect Humira? Uyuşturucu Humira etkileyecek başka ne?

There may be other drugs that can interact with Humira. Orada Humira etkileşim diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist can provide more information about Humira. Eczacı Humira hakkında daha fazla bilgi verebilir.

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed. Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve gösterge reçete sadece bu ilaç kullanın.
* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. (‘Multum’) is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen ‘öz’) doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum’s drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum’s drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

Humira adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.