Güneş Yanıklarında Neler Kullanılmalı…

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Güne? yan?klar?nda cilde di? macunu, yo?urt ve salça gibi ürünlerin sürülmemesi gerekti?inin uyar?s? yap?ld?. Denizli Devlet Hastanesi Cilt Hastal?klar? Uzman? Dr. ?ule Gök?in, güne? yan?klar?nda cilde di? macunu, yo?urt ve salça gibi ürünlerin sürülmesinin yanl?? oldu?unu söyledi, uyar?larda bulundu.

Özellikle çöl s?caklar?n?n ya?and??? günlerde güne? ???nlar?n?n insan vücuduna faydas?n?n yan? s?ra zararlar?n?n da oldu?unu aç?klayan Dr. ?ule Gök?in özellikle çocuklar?n ve ya?l?lar?n korunmas? gerekti?ini söyledi. Gök?in, “Güne? ???nlar?n?n deri üzerinde k?sa sürede ortaya ç?kard??? en zararl? etki güne? yan?klar?. Maruz kal?nan ultra viyole ???nlar, süresine göre de?i?mek üzere birkaç saat veya birkaç gün içerisine deride önce k?zar?kl?k, daha sonra s?cakl?k art??? ve a?r? yarat?r. Ard?ndan içi s?v? dolu kabarc?klar olu?ur. Özellikle çocukluk ça??nda olu?an yan?k bölgesinden ileri y?llarda deri kanseri geli?me riski çok yüksektir. Güne? ???nlar?na uzun y?llar defalarca maruz kal?nmas? halinde deride leke olu?umu, çillenme, kabala?ma, yüzde 80 erken ya?lanma ve deri kanserleri olu?ur. Deri ve deri eklerinden köken alan deri kanserlerinin farkl? tipleri vard?r. Bunlar?n bir k?sm? iyile?meyen yaralar ?eklinde olup uzak organlara yay?lmazken bir k?sm? da erken te?his edilmedi?i takdirde birkaç y?l içinde ölümle sonuçlanabilmektedir” dedi.

Özellikle sabah 11.00 ile ö?leden sonra saat 15.00 saatleri aras?nda güne? ???nlar?ndan uzak durulmas? gerekti?ini söyleyen Dr. Gök?in, gün içinde d??ar? ç?karken vücudu örten pamuklu bol ve aç?k renkli k?yafetler tercih edilmesini, yaz aylar?nda koruma faktörü en az 15 olan ürünler kullan?lmas?n? önerdi, aç?k tenli olan ki?ilerin ise bu faktörün 30 veya daha üzere olmas?na dikkat etmesi gerekti?ini söyledi. Güne? kreminin güne?e ç?kmadan yar?m saat önce uygulanmas?n? öneren Dr. ?ule Gök?in, sözlerini ?öyle sürdürdü:

“Üç ya??ndan küçük çocuklar kesinlikle güne?in alt?nda b?rak?lmamal?. Çocuklar için güne?te korunma ürünlerini seçerken yüksek faktörlü olmas?na ve yo?un miktarda UVA ve B filtrelerini içermesine özen gösterilmeli. Güne? yan??? oldu?u zaman, insanlar bilinçsizce yan?k yerine di? macunu, yo?urt, salça ve bu gibi maddeler sürüyor. Bu durum son derece sak?ncal?. Güne? yan?klar?ndan sonra ki?iler yaln?zca so?uk kompres yapabilir. Bu durumda bol s?v? al?nmal?. Ciddi yan?klarda ise en k?sa zamanda bir sa?l?k kurulu?una ba?vurulmal?.”

Konu ile alakal? anahtar kelimeler

Güne? Yan?klar?nda Neler Kullan?lmal?… içeri?i

güne? yan?klar? ,güne? çarpmas? ,güne? yan?klar?nda neler ,güne? yan?klar?n? nas?l ,güne? yan?klar?nda ne kullan?l?r , güne? yakmas? ,güne?in ???nlar? ,güne? ???nlar? dünya ,güne?te kalmak ,güne? yakmas? ,

Güneş Yanıklarında Neler Kullanılmalı… adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.