Tatil Dönüşü Oluşan Lekelerden Kurtulma Yolları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Yaz aylar?nda art?? gösteren ve estetik görünümü bozan güne? lekeleri bir çok ki?inin can?n? s?k?yor. Dermatologlar, ciltteki güne? lekelerinden kurtulmada en etkili tedavinin renk aç?c? kremler ve peeling yöntemleri oldu?unu söylüyor.

Uzmanlara göre, bu yöntemlerle güne?in neden oldu?u lekelerle birlikte, ciltteki k?r???kl?klar, sarkmalar ve solgun görünümden de kurtulmak, böylece ???l ???l bir cilde kavu?mak mümkün.

Dr.-Gokhan-Okan.standard

Ancak bu uygulamalar?n mutlaka konunun uzman? taraf?ndan yap?lmas? gerekti?ini vurgulayan Medical Park Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzman? Dr. Gökhan Okan uyar?yor: Kulaktan dolma bilgiler ve yanl?? ürün kullan?m?, b?rak?n lekeleri yok etmeyi, ciltte çok daha ciddi sorunlar?n do?mas?na neden olabilir.

Dr. Gökhan Okan, yaz mevsiminde cilt hastal?klar? hekimlerine leke nedeniyle ba?vuran hasta say?s?nda belirgin bir art?? oldu?unu söyleyerek "K?zg?n güne?, mevcut lekeleri koyula?t?rman?n yan?nda yeni leke olu?mas?na de sebep olur" diyor.

Leke, cildimize renk kazand?ran melanin hücrelerinin fazla çal??mas?ndan kaynaklanan bir sorun. Kad?nlarda daha s?k görülüyor ve rahats?zl?k veriyor. Melanin hücrelerinin fazla çal??mas?n?n birçok sebepten kaynakland???n? belirten Dr. Okan, güne? lekelerinden korunmak için yap?lmas? gerekenleri ?öyle anlat?yor:

"Kullan?lan ilaçlar, böbrek üstü bezi, tiroit bezi ve baz? ba??rsak hastal?klar?, demir metabolizmas? bozukluklar? gibi sistemik hastal?klar, yanl?? kozmetikler, genetik nedenler, uzun süreli ve yo?un güne?e maruz kalma, baz? enfeksiyon hastal?klar? ve dermatolojik hastal?klar lekeye neden olabilecek ba?l?ca sebeplerdir.

YAZ AYLARINDA KOZMET??? AZALTIN
Do?um kontrol haplar?, tansiyon dü?ürücü ilaçlar, antibiyotikler, psikiyatrik ilaçlar, a??r metaller ve kanser tedavisinde kullan?lan ilaçlar leke art???na neden olabilecek ilaç gruplar?d?r. Bunlar?n içinde en önemlisi do?um kontrol haplar?d?r. Bu sebepten, do?um kontrol hap? kullanan ki?ilerin mutlaka güne? koruyucu kullanmalar? gerekir.

Kozmetik ürünlerin içinde bulunan baz? maddeler güne?e kar?? hassasiyet yaratarak leke art???na neden olabilir. Özellikle esans içeren kozmetik ürünlerde bu risk yüksektir. Bu nedenle ki?ilerin yaz aylar?nda, k?? mevsimine göre daha az kozmetik kullanmalar? ve kullanacaklar? kozmetiklerin güne? koruyucu içermesine dikkat etmeleri önerilir.

ESMERLER LEKEYE DAHA YATKIN
Cilt rengi koyu olanlarda, aktif melanosit say?s? aç?k renkli olanlara göre daha fazlad?r. Dolay?s?yla leke sorunu esmerlerde daha belirgindir. Cilt yaralar? ve dermatolojik hastal?klar esmer ki?ilerde lekeyle iyile?ir. Sivilce, egzama ve liken gibi dermatolojik hastal?klar?n iyile?mesi leke ?eklinde olaca?? gibi a?da, dü?me, sürtünme, yan?k ve çizilme gibi nedenlerle tahri? olan deri bölgeleri de renk koyula?mas? ?eklinde iyile?ir. Bu nedenle esmerler, derilerinin fazla zarar görmemesi konusunda dehe dikkatli olmal?d?r. Sivilcelerini s?kmamalar?, egzamalar?n? ka??mamalar?, yara kabuklar?n? koparmamalar? ve mevcut dermatolojik rahats?zl?klar?n? hemen tedavi ettirmeleri gerekir.

RENK AÇMA ZAMANI GELD?
Ya?l?l?k lekeleri ya da karaci?er lekeleri dedi?imiz lekeler ise daha çok aç?k tenli ki?ilerde görülür. Bunlar, güne? gören alanlarda aç?k kahverengi ile koyu kahverengi tonlar? aras?nda oval lekelerdir. El s?rt?, gö?üs, s?rt, omuz ve yüzde bulunurlar. Orta ya?larda görülmeye ba?larlar ve y?llar içinde say?lar? artar. Güne? koruyucu kullan?m? ve güne?ten kaç?narak yeni leke olu?umu engellenir."

Leke tedavisinin disiplin gerektiren bir tedavi oldu?unu belirten ve "Güne? koruyucular tedavinin en önemli basama??d?r. Güne? koruyucular?n hem ultraviole A hem de ultraviole B ???nlar?ndan korumas?na, uzun süreli etki göstermesine, hipoalerjenik olmas?na, suya ve tere dayan?kl? olmas?na dikkat edilmelidir" diyen Dr. Gökhan Okan, leke tedavisinde izlenen yöntemler hakk?nda ise ?u bilgileri veriyor:

DER?N LEKELERE PEEL?NG GEREK
"Cildi tahri? eden ürünleri kullanmaktan kaç?nmak gerekir. Lekeye neden olabilecek dahili hastal?ktan ?üpheleniliyorsa onun ara?t?rmas? yap?lmal?d?r. ?laç kökenli leke art??? olas?l???nda riskli olan ilaç kesilmelidir.

Dr. Gökhan Okan
Leke tedavisinde renk aç?c? kremler ve peeling yöntemlerine ba?vurulur. Renk aç?c? kremler; hidrokinon, retinoik asit, azeleik asit, kojik asit, arbutin ve glikolik asit gibi maddeler içerir. Bu maddeleri içeren ürünler tek ba??na kullan?labilece?i gibi birbirleriyle kombine ?ekilde de kullan?labilir. Tedavinin mutlaka dermatolog kontrolünde olmas? gerekir. Tedavide al?nacak cevap iki ay sonra kendini belli etmeye ba?lar. Bu ürünler mutlaka güne? koruyucuyla birlikte kullan?lmal?d?r.

Peeling, leke tedavisinde ba?vurulan bir di?er yöntemdir. Özellikle derin yerle?imli oldu?u dü?ünülen lekelerde peeling yöntemi, evde kullan?lacak krem tedavisiyle birlikte daha iyi cevap verir. Peeling, meyve asitli ya da TCA peeling ?eklinde olabilir. Amaç, hem deride lekeli olan hücrelerin soyularak at?lmas?n? sa?lamak hem de ciltteki renk üretimini bask?lamakt?r.

LEKELERLE B?RL?KTE Ç?ZG?LERE DE VEDA
Peeling tedavisi, iki ya da üçer hafta arayla, dört ile alt? seans aras?nda yap?l?r. Peeling i?lemi için kullan?lacak asit konsantrasyonunun fazla olmamas?na dikkat edilmelidir. Güne? koruyucu kullan?m? tedavi sonras? devam ettirilmelidir. Peeling sonras? ciltte k?zar?kl?k, hafif kabuklanma ve kepeklenme gibi bulgular gözlenebilir. Bu bulgular birkaç günde nemlendiricilerle hafifler.

Leke tedavisi bir sistemik protokol ?eklinde de gerçekle?tirilebilir. Ki?ide leke sorununun yan?nda güne? hasar?, k?r???kl?k ve mat görüntü gibi yak?nmalar varsa, hem ki?inin kullanaca?? ürün tedavisi hem de yap?lan peeling uygulamas?yla lekeler aç?l?r. Bu uygulama sayesinde ayn? zamanda cilde parlak, sa?l?kl? ve canl? bir görünüm kazand?r?l?r. Renk art???nda azalman?n yan?nda ince k?r???kl?klarda, sarkmada ve solgun görünümde azalma gibi ya?lanmadan kaynaklanan sorunlar da hafifletilmi? olur."

Tatil Dönüşü Oluşan Lekelerden Kurtulma Yolları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.