Çocuklarda Obeziteye Karşı Anne Sütü

Yazar:   Tarih:   Kategori: Çocuk Sağlığı 

K?r?ehir Sa?l?k ?l Müdür Yard?mc?s? Dr. Selçuk Büyüker, 6 aya kadar tamamen anne sütüyle beslenen ve 2 ya??na kadar anne sütü ile beslenmesi devam ettirilen çocuklarda k?sa ve uzun dönemde obezite riskinin azald???n? söyledi.

555919_detay

Dr. Selçuk Büyüker, diyabet, hipertansiyon, koroner kalp hastal???, ast?m, psiko-sosyal rahats?zl?klar ve baz? kanser türlerine neden olan obezitenin önlenmesi için K?r?ehir genelinde ‘Yeterli ve Dengeli Beslenme, Hareketli Ya?am Kurulu’nun olu?turulmas?yla çal??malar? daha etkin bir ?ekilde sürdürdüklerini belirtti. Sa?l?k Bakanl???’n?n, 2010- 2014 y?llar?n? kapsayan obezite ile ilgili bir uygulama ba?latt???n? anlatan Dr. Büyüker, ?unlar? söyledi: “Obezite günümüzde geli?mi? ve geli?mekte olan ülkelerde sa?l?k aç?s?ndan önemli bir sorun olarak yer almaktad?r. Obezite, bedenin ya? kütlesinin, ya?s?z kütleye oran?n?n a??r? derece artmas? sonucu boy uzunlu?una göre vücut a??rl???n?n arzu edilen düzeyin üzerine ç?kmas? s?kl???d?r. Obezite ile ilgili Amerika’da beden kitle indeksine göre yap?lm?? çal??malar var. 30 ve 30’un üzerinde erkeklerin yüzde 33.3’ünde, kad?nlar?n yüzde 35.3’ünde obezite s?kl??? saptanm??. Türkiye’de de Obezite Derne?i taraf?ndan yap?lan çal??maya göre, beden kitle endeksi 30 ve 30’un üzerinde olan kad?nlar?n yüzde 34.,5’inde, erkeklerin yüzde 21.8’inde bulunuyor.”

Obezitenin nedenlerinin tam olarak aç?klanamad???n? ifade eden Dr. Selçuk Büyüker, “En s?k ve en önemli nedeni a??r? yanl?? beslenme ve fiziki aktivite yetersizli?i ba?ta olmak üzere ya?, e?itim ve gelir düzeyi, cinsiyet, genetik nedenler, psiko-sosyal etkenler, kullan?lan ilaçlar, sigara ve alkol kullan?m?d?r. Vurgulanmas? gereken en önemli konulardan birisi Dünya Sa?l?k Örgütü ve UNICEF’in onaylad??? anne sütünün önemi obezitede ortaya ç?kmaktad?r. 6 aya kadar tamamen anne sütüyle beslenen ve 6 aydan 2 ya??na kadar anne sütü ile beslenmesi devam ettirilen çocuklarda k?sa ve uzun dönemde obezite riskinin azald??? görülmektedir. Obezitenin yol açt??? sa?l?k problemlerini de iyi bilmek ve anlamak gerekir” diye konu?tu.

Çocuklarda Obeziteye Karşı Anne Sütü adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.