Sıcakta İsilikten Korunmanın Yeni Yolları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Cildin d???na at?lamayan ter salg?s? ciltte kabarc?klanma, k?zar?kl?k ve batma hissiyle isilik tablosunu meydana getiriyor.

Cilt Hastal?klar? Uzman? Dr. Vildan ?engöz, yenido?anlarda ve birkaç ayl?k bebeklerde isilik tablosunun çok kolay geli?ti?ini, yeti?kinlerde de isili?in görüldü?ünü, isili?i geçirmek amac?yla kolonya sürülmemesi gerekti?ini belirtiyor ve isilikle ilgili ?u bilgileri veriyor:

547214_detay

"?silik daha çok yaz aylar?nda görülüyor. Bebe?in k?yafetlerinin s?k? olmas?, terin kolay buharla?mamas? ve bebe?in y?kanmamas? isili?i kolayla?t?r?yor. ?silik bazen sadece kabarc?klar ?eklinde görülürken, bazen k?zar?kl?k ve iltihapl? sivilcemsi kabarc?klarla kendini belli ediyor.

SENTET?K VE DAR GÖMLEK ?S?L?K YAPIYOR

Bebeklik döneminde s?k görülen isilik sorunu, eri?kinlerde k?vr?m bölgelerinden yani kol alt? ve bacak aras?ndan ba?layarak h?zla gö?se ve s?rta yay?l?yor. Bebeklerde oldu?u gibi havan?n nem oran?n?n artmas? ve s?k y?kanmamak buna zemin haz?rl?yor. Tropikal iklimli bölgelere seyahat edenlerde isilik kolay geli?iyor. Sentetik ve dar gömlek, ti?ört giyilmesi isili?in ortaya ç?kmas?n? kolayla?t?r?yor. Gün içinde bedensel aktivitesi çok fazla olan veya kilolu eri?kinlerde bu sorun daha fazla görülüyor. ?silik tablosu bir iki günde ba?l?yor, önlem al?nmazsa h?zla yay?lmaya ve cildin üst tabakas?n?n aç?lmas?yla yaraya yol aç?yor. Üç gün içinde tablo ?iddetlenebiliyor. Tedavinin ba?lamas?yla, genel önerilere dikkat edilirse ve özellikle nemden kaç?n?l?rsa bir iki haftada rahatlama oluyor.

KOZMET?KLER ??DDETLEND?R?YOR

?silik genelde a??r? s?cak ve nemin etkisiyle olu?uyor. Ara?t?rmalar UV ???nlar?n?n isili?i tetikledi?ini ortaya koyuyor. Çok koyu k?vaml? güne? koruyucular ve kozmetik ürünler isili?i ?iddetlendirebiliyor. Birebir havuz kimyasallar? daha çok kimyasal tahri?le isili?e benzer görüntü verebiliyor. ?silikte problem ter kanallar?n?n kapanmas?ndan kaynaklan?yor. Bu da en çok havan?n yüksek nem oran? nedeniyle ortaya ç?k?yor.

TEDAV?S? NASIL YAPILIYOR?

?sili?in tedavisinde evre önem ta??yor. Ba?lang?ç evresinde ise s?k s?k banyo yapmak, klimal? ortamda bulunmak, gün içinde gazl? bez veya tülbent ?slat?larak yap?lan ya? pansumanlar, hatta ince ve aç?k renk k?yafetler giymek bile iyi gelebiliyor. Günde 2-3 defa çinko içeren losyonlar sürülmesi de faydal? olabiliyor. Tablo ilerlemeye ba?larsa yani batma hissi, içi iltihapl? gibi görünen kabart?lar ve ka??nmalar eklenirse ka??nt? giderici tabletler, çok dü?ük etkili kortikosteroidli losyonlar hekim kontrolünde kullan?labiliyor. Bazen de isili?e, bakteri ve mantarlar eklenebiliyor. O zaman tablo birden ?iddetleniyor ve h?zla yay?larak dayan?lmaz ka??nt?lara neden oluyor. Hekim taraf?ndan ikincil enfeksiyon tan?s? konursa, mantar ilaçlar? veya antibiyot?kler faydal? olabiliyor.

BEBEKTEK? ?S?L??E KORT?ZONLU KREM KULLANMAYIN

Bebeklerdeki isili?in giderilmesinde bebe?e banyo yapt?r?rken kullan?lan sabun çok önemlidir. Cildi a??r? kurutan dezenfektan yap?l? sabunlardan mutlaka kaç?nmak gerekiyor.

Banyo sonras?nda çok ince tabaka ?eklinde su bazl? t?bbi losyonlar nemlendirici olarak kullan?l?rsa tahri? azal?yor. Hekim kontrolü olmadan rastgele kortizonlu ve antibiyotikli kremler kullan?lmamas? önemli.

A?IRI SPOR ?S?L??? ARTIRIYOR

Eri?kinlerde isilik çok s?k tekrarlarsa özellikle a??r? bedensel aktivite yasaklan?yor. Günde en az üç kez banyo gerekiyor. Çama??rlar?n mutlaka ince pamuklu, ter atan cinsten olmas? önem ta??yor. ?silik ba?ka hastal?klarla kar??abilece?i için evde kullan?lan losyonlar ve banyo önerileriyle iyile?mezse mutlaka cilt doktoruna görünmek gerekiyor. Döküntülere kolonya sürülmesi sak?nca yarat?yor. ?ltihaplanmalar ba?larsa bunlar?n s?k?l?p patlat?lmas? ?iddetli enfeksiyonlara neden olaca??ndan dikkat etmek gerekiyor. Özellikle isilik oldu?u dönemlerde a??r? baharatl?, ac?l? ve ya?l? g?dalar tüketilmemesi öneriliyor. Bol su içmek de çok yararl? olabiliyor."

Sıcakta İsilikten Korunmanın Yeni Yolları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.