Dr. Gamze Uçar’dan Zature Hakkında Bilgi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Gö?üs Hastal?klar? Uzman? Dr. Gamze Uçar, dünyan?n bilinen en eski hastal?klar?ndan olan zatürreenin günümüzde t?p imkanlar? artmas?na ra?men s?k görülen ve ölümlere neden olan bir hastal?k olma özelli?ini sürdürdü?ünü söyledi. Dr. Gamze Uçar, ü?üme, titreme, ate?, öksürük, iltihapl? balgam ç?karmayla aniden ortaya ç?kan zatürreeden korunmak için sigara kullanmamak, içilen ortamda durmamak ve kalabal?k ortamlarda mümkün oldu?unca temastan kaç?nmak gerekti?ini anlatt?.

551316_detay

Uçar, akci?er dokusunun iltihaplanmas? anlam?na gelen zatürreenin do?ru ?ekilde ve zaman?nda tedavi edilmezse ölümcül olabilece?ine i?aret ederek, zatürreenin ülkemizde ölüm nedenleri aras?nda 5. s?rada yer ald???na dikkat çekti. Hastal???n bebekler, çocuklar, ya?l?lar ve müzmin hastal??? olanlarda daha ölümcül olabildi?ini belirten Uçar, zatürreeyle ilgili bilinmesi gerekenleri ?öyle anlatt?:

VÜCUT SAVUNMASINA D?KKAT

"Zatürree ço?unlukla, hastan?n kendi a??z, bo?az veya sindirim kanal?nda bulunan mikroplar?n akci?erlere ula?mas?yla meydana gelmektedir. Normal durumlarda hastal??a neden olmayan bu mikroplar, vücut savunmas? zay?f dü?mü? ki?ilerde zatürree olu?turabilir. Baz? zatürree türlerinde hasta ki?iden sa?lam ki?ilere do?rudan bula?ma riski de mevcuttur. Ancak zatürreenin ortaya ç?kmas?nda bula?madan çok ki?inin vücut direncini k?ran risk faktörleri rol oynamaktad?r. Zatürreeye zemin haz?rlayan grip ve benzeri viral enfeksiyonlar çok bula??c?d?r. Hap??r?k ve öksürükle yay?labildikleri gibi a??z ve burun sekresyonlar?yla bula?m?? bardak, çatal ka??k, mendil gibi e?yalarla da bula?abilir. Zatürreeye neden olan bakteriler, yak?n temas sonucu, solunumla beraber vücuda al?n?r. Üst solunum yollar?nda, burun ve a?z?n birle?ti?i yerde yerle?ip ço?al?rlar. Burada gruplar halinde yer al?rlar. ?nsanlar?n toplu halde ya?ad??? yerler zatürreenin bula?ma ihtimalinin fazla oldu?u yerlerdir."

BEL?RT?LER?

Zatürreenin ü?üme, titreme, ate?, öksürük, iltihapl? balgam ç?karma ve yan a?r?s?yla aniden ortaya ç?kt???n? anlatan Uçar, bazen de sinsi bir ba?lang?ç ile birkaç gün devam eden i?tahs?zl?k, halsizlik, eklem ve kas a?r?lar?n? takiben kuru öksürük, ate?, bulant?, kusma, ba? a?r?s? gibi belirtiler görülebildi?ini ifade etti. Zatürreeden korunmak için öncelikle hastal??a zemin haz?rlayan ko?ullar?n düzeltilmesi gerekti?ini anlatan Uçar, sözlerini ?öyle tamamlad?:

"Stresten kaç?nmak, dengeli ve sa?l?kl? beslenmek, sigara kullanmamak; kullan?lan ortamlarda bulunmamak, hijyenik bar?nma ko?ullar?n? yerine getirmek zatürreeden korunmada önemli rol oynamaktad?r. Yüksek riskli ki?ilerde ise zatürreeye kar?? ba????kl???n art?r?lmas? için pnömokok a??lar?, y?ll?k grip a??lar? uygulanmal?. Zatürreeye yol açabilen ve kolayla?t?r?c? grip salg?nlar? s?ras?nda kalabal?kla temas?n azalt?lmas? ve maske kullan?lmas? da korunmada çok önemlidir."

?HA

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    zature gecirdikten ne kadar sonra yikanabilirim.Tesekkurler

    Refik Ceran02-21 16:16

Dr. Gamze Uçar’dan Zature Hakkında Bilgi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.