Sağlık Bronzlaşırken nelere dikkat etmeliyiz

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Yaz?n ilerleyen günlerinde biz kad?nlar?n bronzla?ma sevdas?n? hepimiz biliyoruz.Napal?m yap?m?z bu..?imdi, so?uk k?? günlerinin ard?ndan arkan?za yaslan?p kendinizi ??martman?n banyosu yapman?n tam zaman?…

Bronz ve ???lt?l? bir tene sahip olmak için sa?l???n?zdan ödün vermenize gerek yok. Belirli do?ru kurallara uyarak güne?lendi?inizde de cildinizi rahats?z etmeden

güne?in tad?n? ç?kartabilirsiniz. Acaba güne?e girmeden yap?lmas? gereken ?eyler nelerdir?

Güne?in cilde verebilecek zararlar?n? iki grupta inceleyebiliriz.

1- Geçici hasarlar: Güne? yan???, güne? alerjisi,

2- Kal?c? hasarlar: Lekeler, çiller, deri kanserleri, k?r???kl?klar

Güne? alerjileri özellikle güne?e kar?? a??r? duyarl?l?k gösteren insanlarda, güne? gören yerlerde yani yüz, boyun, dekolte bölgesi, el üstü ve kol bölgelerinde görülüyor. Bu bölgelerde hafif k?zar?kl?k ve ka??nt? ile ba?layan belirtiler bazen deri üstünde su toplamalarla da kendisini gösterebilir.

Güne? yan??? daha çok hassas cilt yap?s? olanlarda ve özellikle beyaz tenli ki?ilerde hem yo?un hem de uzun süreli güne?e kalmaktan ciltte meydana gelen istenmeyen bir reaksiyondur. Ciltte hafif k?zar?kl?k ve ka??nt? ile ba?lar, k?zar?kl?klar giderek daha koyu bir renk al?r ve ka??nt?n?n ?iddeti artar. Bu olaya takiben özellikle a??r? güne? görmü? bölgelerde küçük sivilceler tarz?nda su toplamalar veya el ayas? büyüklü?ünde su toplamalar görülebilir.

Bunlar ikinci derece güne? yan??? belirtileridir. ap?labilecek en makul güne?lenme tarz? ise ilk ba?larda 15-30 dakika aras?nda güne?lenip daha sonraki günlerde dozunu yava? yava? art?rmak ve güne?in dozu çok yo?un olmad??? saatlerde yani 11-16 d???ndaki saatlerde güne?lenmektir. Güne?in kal?c? hasarlar?ndan leke ve çiller yine özellikle güne?e maruz kalan yüz, s?rt, el s?rtlar?nda görülür. Bazen ki?ilerde hormonal düzensizlik ve ilaç kullan?m? güne? ???nlar?n?n etkilerini daha bask?n hale getirip yüzde kal?c? leke durumlar?na yol açabilir. Onun için güne?e yo?un bir ?ekilde maruz kald???m?zda özellikle baz? gurup antibiyotik, antidepresan ilaçlardan uzak durmam?z gerekir.

Deri kanserleri ise yine ayn? ?ekilde yüz, boyun ve el s?rtlar?nda kar??la??labilen olaylard?r. Bazen k?sa süre içerisinde, bazen çok uzun senelerde büyüme gösteren Lezyonlar ?eklinde kendisini gösterebilir. Onun için yüzümüz ve vücudumuzdaki ?üpheli lezyonlar mutlaka kontrolümüzün alt?nda olmas? gerekir. Bu tip belirtiler genellikle orta ya? ve ileri ya? gruplarda görülmekle beraber bazen küçükken a??r? derece güne? yan??? olan ki?ilerde de daha erken ya?larda saptanabilir.

Güne?in görmedi?imiz gizli silahlar?

Bulutlu havalarda bile UV ???nlar? mevcut. UV ???nlar?n büyük k?sm? bulutlardan geçer ve cilde ula??r. Deniz, havuz, göl gibi ortamlarda, karl? yerlerde güne? ???nlar?n?n yans?mas? artar ve etkisi artm?? olur. Denizde olmak veya havuza girmek bizi güne?ten korumaz. Güne? ba????kl?k sistemimizi zay?flat?r, güne? cildin düzenini bozar ve kanser tehlikesini artar, güne? cilt liflerinde dejenerasyon, cildin kal?nla?mas? ve sertle?mesiniz neden olur.

Do?ru güne?lenmek ve korunmak

UUB ???nlar?n?n dünyaya yo?un olarak geldi?i 11-16 saatleri d???nda güne?lenmek cilt sa?l??? aç?s?ndan daha uygundur. Korunmak için yaz aylar?nda aç?k renk giysiler, güne? gözlü?ü ve ?apka kullanmak uygundur. Ayr?ca aç?kta kalan alanlara güne?ten koruyucu ürünlerinin kullan?lmas?, deri ya?lanmas?n? geciktirir ve güne?in hasarlar?n? minimuma indirmi? olur.

Koruyucu faktörlü güne? kremleri

Cilt sa?l??? konusunda özel bir sorunu olmayan ki?iler 15 faktörlü bir koruyucu ile tatile ba?layabilirler ve yakla??k bir hafta sonra daha dü?ük faktörlü koruyuculara geçebilirler. Kolay bronzla?an koyu tenli ki?iler, daha dü?ük faktörlü koruyucular kullanabilirler… Piyasadaki ürünlerin ya? ya da su bazl? olmalar? sebebiyle cilt tipine uygun ürünler tercih edilmelidir. Akneye meyilli ciltlerde, yüz için çok ya?l? ürünler kullan?lmamal?. Aksi takdirde bu bölgelerde küçük sivilcelerde art?? görülebilir.15 faktörlü kremlerde koruyuculuk % 94 oran?nda iken, 30 faktörlü kremlerde bu oran ancak % 97’ye ula?maktad?r. Güne?lenenlerin ço?u gerekli olan miktardan daha az koruyucu sürmektedir. Bu da koruyucunun etkinli?ini % 50’lere dü?ürebilir. Zaman aç?s?ndan ise pek çok üretici firma ürünlerini güne?e ç?kmadan 15-20 dakika öncesinde sürülmesini öneriyor. 15 faktörlü ürünlerin etki süresi 3-4 saat kadard?r. Bu nedenle süre bitiminde tekrar sürülmesi gerekmektedir. Ancak hiçbir ürün s?n?rs?z koruma sa?layamaz. Koruyucu kullan?lsa bile günde birkaç saatten fazla güne?te kal?nmamal?d?r. Ayr?ca günlük hayatta da güne?ten koruyucu kullan?lmas?n? y?llar içinde büyük faydalar sa?layaca?? kesindir.

Bol su ve tuz sa?l?kl? seçim

Güne?lenirken s?cak çarpmas? ve s?ca?a ba?l? problemleri önlemek amac? ile düzenli aral?klarda su içmek ve bir günde normalde al?nan tuz miktar?n? art?rmak laz?m. Bu nedenle günde 2-3 lt. su içmek ve günde al?nan tuz miktar?n? 3-4 gr ç?kartmak gerekir. Ayr?ca mineraller aç?s?ndan zengin olan maden sular?, ayran ve sulu yaz meyvelerini tercih etmek bu dönemde yap?labilecek sa?l?kl? beslenme tercihleridir.

Dr. Melisa Eczac?ba??

Sağlık Bronzlaşırken nelere dikkat etmeliyiz adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.