Karınca yumurtasının Faydaları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Özellikle kad?nlar istenmeyen tüylerden kurtulmak için çe?itli yöntemleri denerler. Hemen her yöntemde az da olsa mutlaka ac? duyulur. Kar?nca yumurtas? ya?? ise son zamanlarda yo?un olarak bahsedilen bir yöntem. Çok eski zamanlardan beri uygulanm?? olsa da bir çok ki?i güvenirli?i konusunda endi?e duyabilir.
Orjinal kar?nca yumurtas? ya?? Tala ile tüylerde % 80 oran?nda azalma sa?lad??? söylenmektedir.
Tavsiye edildi?i ?ekilde düzenli kullan?m ile 4 seansta kar?nca yumurtas? özü olarak bilinen bu ürün sayesinde ac?s?z ve çok kolay kurtulabilirsiniz. Di?er a?r?l? s?z?l? epilasyon yöntemlerine nazaran çok etkili oldu?u görü?ü yayg?nd?r.
Üstelik hiç bir katk? maddesi içermedi?inden tamamen do?al olu?u ile yan etkisi yoktur.

Osmanl? dönemlerinde de saraydaki cariyeler a?dadan sonra Kar?nca yumurtas? ya?? kullan?rlarm??. Üstelik ?imdiki imkanlara sahip olmad?klar? halde kad?nlar do?al yöntemlerle güzelliklerini çok daha etkili koruyabilmi?ler.
Günümüzde ise tüm geli?mi?li?e ra?men kad?nlar eski ve geleneksel yöntemlerin daha geçerli oldu?u yönünde hemfikirler. Üstelik Anadolu ve büyük ?ehirlerde baz? ki?iler yeni do?mu? çocuklara, ileriki ya?lar?nda olu?abilecek tüylenme sorunlar?na kar?? önleyici tedbir olarak Kar?nca yumurtas? ya?? kullanmaktad?r. Tamamen do?al, hayvansal bir preparatt?r ve direkt olarak ?ran’dan getirilmektedir.
Kullan?m?:
Tüyler, ki?ilerin seçti?i a?da, c?mb?z ve epilasyon makinesi gibi herhangi bir yöntemle tüylerden ar?nd?r?l?r. Tala Kar?nca yumurtas? ya?? bu bölgelere masaj yaparak sürülür. ?lk seansta Kar?nca yumurtas? ya??n? 4-5 gün süreyle gece yatmadan önce tüylerden temizlenmi? bölgelere uygulan?r. Yakla??k 4-6 seansta yakla??k 4-6 ay süre sonras?nda tüylerden kurtulabilirsiniz.

Karınca yumurtasının Faydaları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.