Açık Parfümlerin Verdiği Zararlar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) T?p Fakültesi Halk Sa?l??? Ana Bilim Dal? Ö?retim Üyesi Doç. Dr. Didem Evci Kiraz, ’’Aç?k parfümler, alerjik reaksiyonlara yol açabilir, koku arac?l???yla akci?er hastal?klar?na zemin haz?rlay?c? veya var olan hastal?klar? tetikleyici olabilirler’’ dedi.

554903_detay

Kiraz, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, parfümün markalar döneminden önce, do?al veya sentetik kokulu ya?lar, su ve alkolün belirli oranlarda kar??t?r?lmas?yla elde edilen ho? kokulu s?v?lar olarak tüketildi?ini söyledi.

Kiraz, kozmetik üreticilerinin 25823 say?l? Kozmetik Yönetmeli?i’ne uygun olan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesi için gerekli tedbirleri almakla ve ?yi ?malat Uygulamalar? K?lavuzuna göre üretim yapmakla yükümlü olduklar?n? belirterek, kozmetik ürünlerinin denetiminin Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan yap?ld???n? söyledi.

Yönetmelik ekleri incelendi?inde kozmetiklerin içinde bulunmas? ve bulunmamas? gerekenler, üretim yerlerinde uyulmas? gereken ?artlar, denetim mekanizmas? ve benzeri ?artlar?n aç?kça görüldü?ünü ifade eden Kiraz, yasal düzenlemelere kar??n, bunlara uyulmas? için güçlü denetim mekanizmalar?n?n olmas?n?n zorunlu oldu?unu belirtti.

-AÇIK PARFÜM ALERJ?K REAKS?YONLARA NEDEN OLAB?L?R-

Kiraz, Türkiye’de 1995 y?l?ndan itibaren aç?k parfüm sat???na ba?land???n? ve günümüzde neredeyse her kö?e ba??n?n aç?k parfüm büfelerine dönü?tü?ünü vurgulayarak, ?öyle konu?tu:

’’Ucuz, kolay ula??labilir, istenilen miktarda sat?n alma seçene?i olmas?, tüketicileri büyük kozmetik sat?? noktalar?ndan ve isimli ürünlerden uzakla?t?rmaktad?r. Aç?k parfümlerde en çok korkulan, sa?l?kl? ve güvenli üretim, sat?? ko?ullar? sa?lanamad??? için kozmetiklerin içermemesi gereken maddelerin bulunmas?, kullan?m süresi geçmi? ürünlerin sat??a sunulmas? ve bu nedenle tüketicilerde ortaya ç?kan sa?l?k sorunlar?d?r. Aç?k parfümün haz?rlan???nda kullan?lan su bile sa?l?kl? olmal?d?r.

Her yabanc? madde gibi tenimize de?en aç?k parfümler, alerjik reaksiyonlara yol açabilir, koku arac?l???yla akci?er hastal?klar?na zemin haz?rlay?c? veya var olan hastal?klar? tetikleyici olabilirler. Ba? a?r?s?, migren a?r?lar?nda art?? gibi belirtiler verebilir. Renklendirme, yo?unluk art?rma gibi nedenlerle eklenen ek maddelerin de sa?l?k etkileri unutulmamal?d?r. Sonuçta bir kimyasal maddenin etkisinde kal?yorsunuz. Türkiye’de bu konuda halk sa?l??? alan?nda bilimsel çal??malar?n da olmad??? görülmektedir.’’

Kozmetik ürünün kullan?lmas? s?ras?nda bir sorun ç?kmas? halinde h?zl? ve uygun müdahale yap?labilmesi amac?yla, ürün piyasaya arz edilmeden önce, ürünün formülünün ve istenen di?er bilgilerin, Sa?l?k Bakanl??? Refik Saydam H?fz?ss?hha Merkezi Ba?kanl??? bünyesindeki Zehir Dan??ma Merkezi’ne verilmesi gerekti?inin alt?n? çizen Kiraz, ancak aç?k parfüm üreticilerinin buna ne kadar uyduklar?n?n bilinemedi?ini ifade etti.

Kiraz, halk?n ucuz aç?k parfüme olan talebinin, büyük üreticiler taraf?ndan göz ard? edilmemesi gerekti?ini sözlerine ekledi.

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    Özellikle alerjik bir bünyesi olan insanlar açık parfümden oldukça çok etkileniyorlar.

    Kemal11-22 20:45

Açık Parfümlerin Verdiği Zararlar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.