Dr. Hakan Yaralı – Tüp Bebek İçin Embriyo Dondurulması

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Tüp bebek tedavisinde embriyo transferine s?n?rlama getiren düzenleme 6. ay?n? doldururken ba?ar? ?ans?n? art?rmak isteyen çiftler için farkl? çözüm yollar? dile getirilmeye ba?land?.

Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Ana Bilim Dal? ö?retim üyesi Prof. Dr. Hakan Yaral?, söz konusu çiftlere yönelik tedavide elde edilen embriyolar?n dondurularak saklanmas? önerisinde bulundu.

549404_detay

’’Tüp bebek tedavisinde embriyo transferine k?s?tlama getiren yönetmelik de?i?ikli?i, embriyo dondurma yöntemini çok daha önemli hale getirdi’’ diyen Yaral?, tüp bebekte gebelik ?ans? azalt?lmadan, ço?ul gebelik riskinin en aza indirilmesi için embriyo transferiyle ilgili etkin bir strateji izlemek gerekti?ini söyledi.

Tedavide elde edilen kaliteli, iyi, fazla embriyolar?n dondurularak saklanmas? gerekti?ini bildiren Yaral?, bunun hem ekonomik, hem de psikolojik yararlar? oldu?undan söz etti.

Dondurulan embriyolar?n transferinin dü?ük dozda ilaç kullan?m?yla yap?labildi?ini belirten Yaral?, bu yöntemle a??r? uyar?m sendromu riskinin de ortadan kalkt???na dikkat çekti.

Prof. Dr. Yaral? embriyonun dondurulmas?n?n, ço?ul gebelik riskini azaltt??? gibi, yumurtal?klar?n sadece bir kez uyar?lmas?yla hem taze, hem de donmu? embriyo transferi gerçekle?tirilerek gebelik ?ans?n? art?rd???n? belirtti.

Dondurma i?leminde embriyonun kalitesinin ba?ar?y? etkileyen en önemli faktör oldu?una i?aret eden Yaral?, ’’Çiftlerden izin belgesi al?narak dondurulan embriyolar, yasaya göre 5 y?l süresince s?v? nitrojen içerisinde saklanabiliyor’’ dedi.

Prof. Dr. Hakan Yaral?, baz? durumlarda tüp bebek tedavisinde daha sonra kullan?lmak üzere spermin de dondurularak saklanabildi?ini söyledi.

Yeni Tüp Bebek Yönetmeli?i’ne göre, erkek üreme organ? tümörlerinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi öncesi; di?er sistem tümörlerinde ise sperm yap?m?n? etkileyebilecek radyoterapi, kemoterapi öncesi ve a??r sperm bozuklu?unda ilerde hiç sperm bulunamamas? riskini önlemek için bu tür dondurma i?lemine izin verildi?ini anlatan Yaral?, psikolojik nedenle sperm üretmede ya?anabilecek zorlu?un da bu i?lemle çözülebilece?ini sözlerine ekledi.

Dr. Hakan Yaralı – Tüp Bebek İçin Embriyo Dondurulması adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.