Aricept

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Aricept nedir?

Aricept improves the function of nerve cells in the brain. Aricept beyindeki sinir hücrelerinin işlevini artırır. It works by preventing the breakdown of a chemical called acetylcholine (ah see til KO leen). Bu kimyasal asetilkolin adlı kopmasını engellemek için çalışır (ah ah) KO Leen til bakın. People with dementia usually have lower levels of this chemical, which is important for the processes of memory, thinking, and reasoning. demans olan kişiler genellikle, bellek süreçleri için önemli olan bu kimyasal, düşünme düzeyi düşük ve akıl yürütme.

Aricept is used to treat mild to moderate dementia caused by Alzheimer’s disease. Aricept tedavi etmek için kullanılan orta demans Alzheimer hastalığının yol açtığı hafif.

Aricept may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Aricept da başka amaçlarla bu ilaç rehberi listelenmeyen için kullanılabilir.
What is the most important information I should know about Aricept? Ne hakkında Aricept bilmeli en önemli bilgi nedir?

Before taking Aricept, tell your doctor if you have a heart rhythm disorder such as “sick sinus syndrome” (slow heartbeats), an enlarged prostate, urination problems, asthma, obstructive pulmonary disease, or a seizure disorder such as epilepsy. , Sen hasta sinüs sendromu gibi “(yavaş kalp atışları) olarak, kalp ritim bozukluğu varsa doktorunuza söyleyin Aricept götürmeden önce bir prostat büyümesi, idrar problemleri, astım, obstrüktif akciğer hastalığı ya da epilepsi gibi bir nöbet bozukluğu.

If you need to have any type of surgery, tell the surgeon ahead of time that you are taking Aricept. Eğer cerrahi her tür için, vaktinden önce size Aricept alıyor cerrah söylemek gerekir.
Aricept can cause side effects that may impair your thinking or reactions. Aricept düşündüğünü veya tepkileri azaltabilir yan etkilere neden olabilir. Be careful if you drive or do anything that requires you to be awake and alert. Eğer sürücü veya uyanık ve tetikte olması gerekir şeyi dikkatli olun.
What should I discuss with my healthcare provider before taking Aricept? Ben sağlık kuruluşu ile Aricept almadan önce tartışmak gerekir?
Do not take Aricept if you are allergic to donepezil. Eğer Donepezil alerjisi olup olmadığını Aricept almayın.

Before taking Aricept, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have: , Herhangi bir ilaç ya da varsa alerjisi olup olmadığını doktorunuza söyleyin Aricept çekmeden önce:

*

a heart rhythm disorder such as “sick sinus syndrome” (slow heartbeats); “Hasta sinüs sendromu” (yavaş kalp atışlarını) gibi bir kalp ritmi bozukluğu;
*

a history of stomach ulcers; Mide ülseri öyküsü;
*

an enlarged prostate or urination problems; Genişlemiş prostat veya idrar sorunlarının;
*

epilepsy or other seizure disorder; or epilepsi veya diğer nöbet bozukluğu veya
*

asthma or chronic obstructive pulmonary disease (COPD). astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH).

If you have any of these conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely take Aricept. Herhangi Bu koşullar, güvenli Aricept almak için bir doz ayarlaması ya da özel testler gerekebilir varsa.
FDA pregnancy category C. Aricept may be harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi C. Aricept bir doğmamış bebek için zararlı olabilir. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. hamile veya plan hamile tedavisi sırasında olmak istiyorsak doktorunuza söyleyin. It is not known whether Aricept passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Acaba Aricept anne sütüne geçer veya bir bakım bebek zarar verebilecek ise bilinmemektedir. Do not use Aricept without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz Aricept doktorunuza haber vermeden kullanmayın.

How should I take Aricept? Nasıl Aricept almalıyım?

Take Aricept exactly as it was prescribed for you. sizin için reçete edilmiştir aynen Aricept atın. Do not take the medication in larger amounts, or take it for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda, ilaç almak ya da daha doktorunuz tarafından önerilen uzun süre onu almayın. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.

If you need to have any type of surgery, tell the surgeon ahead of time that you are taking Aricept. Eğer cerrahi her tür için, vaktinden önce size Aricept alıyor cerrah söylemek gerekir. You may need to stop using the medicine for a short time. Eğer ilaç kullanarak kısa bir süre için durmak gerekebilir.

Aricept can be taken with or without food or milk. Aricept veya yiyecek ya da süt alınabilir.
Take the Aricept regular tablets with a full glass of water. su dolu bardak Aricept düzenli tabletleri alın.

To take donepezil orally disintegrating tablet (Aricept ODT): oral tablet (Aricept ODT) dağılmakta Donepezil almak için:

*

Keep the tablet in its blister pack until you are ready to take the medicine. Eğer ilaç almaya hazır olana kadar blister paket içinde tablet tutun. Open the package and peel or cut the backing from the tablet blister. paket ve kabuğu veya tablet blister dan desteğini kesmek açın. Do not push a tablet through the backing or you may damage the tablet. destek yoluyla tablet sokmayın veya tablet zarar verebilir.
*

Using dry hands, remove the tablet and place it in your mouth. , Tablet çıkartıp ağzına yerleştirin kuru elinizi kullanarak. It will begin to dissolve right away. Bu hemen erimesi başlar.
*

Do not swallow the tablet whole. tablet yutacağız etmeyin. Allow it to dissolve in your mouth without chewing. o ağzınızda çiğnenmeden feshine izin verin.
*

Swallow several times as the tablet dissolves. tablet olarak Swallow birkaç kez çözer. After the tablet dissolves completely, drink a glass of water. tablet tamamen erir sonra bir bardak su içmek.

Aricept is usually taken at bedtime. Aricept genellikle yatmadan alınır. Follow your doctor’s instructions. Doktorunuzun talimatlarını izleyin. Store Aricept at room temperature away from moisture and heat. Mağaza Aricept oda sıcaklığında uzak nem ve sıcaktan.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Take the missed dose as soon as you remember. hemen hatırlayacağınız gibi cevapsız doz alın. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the medicine at the next regularly scheduled time. sizin bir sonraki doz için neredeyse zaman, atlanan doz atlamak ve bir sonraki düzenli olarak planlanan zamanda ilacı varsa. Do not take extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç almayınız.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?
Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın.

Overdose symptoms may include severe nausea, vomiting, drooling, sweating, blurred vision, feeling light-headed, slow heartbeat, shallow breathing, muscle weakness, fainting, or seizure (convulsions). Doz aşımı belirtileri şiddetli bulantı, kusma, drooling içerebilir, terleme, ışık başlı, yavaş kalp atışı, sığ nefes alma, kas güçsüzlüğü, bayılma veya nöbet (konvülsiyon hissi) bulanık görme.
What should I avoid while taking Aricept? Aricept çekerken ne kaçınmalıdır?
Aricept can cause side effects that may impair your thinking or reactions. Aricept düşündüğünü veya tepkileri azaltabilir yan etkilere neden olabilir. Be careful if you drive or do anything that requires you to be awake and alert. Eğer sürücü veya uyanık ve tetikte olması gerekir şeyi dikkatli olun.
Aricept side effects yan etkileri Aricept
Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi. Stop using Aricept and call your doctor at once if you have any of these serious side effects: Dur Aricept kullanarak ve de doktorunuzu aramalısınız kez varsa bunlardan ciddi yan etkileri:

*

black, bloody, or tarry stools; , Kanlı, siyah veya katran gibi dışkı;
*

coughing up blood or vomit that looks like blood or coffee grounds; kan ya da kan ya da kahve telvesi gibi görünüyor kusmuk tükürme;
*

painful or difficult urination; ağrılı ya da zor idrara çıkma;
*

seizure (black-out or convulsions); Nöbet (siyah-out veya konvülsiyon);

Less serious side effects may include: Daha az ciddi yan etkiler şunlardır:

*

nausea, vomiting, diarrhea; bulantı, kusma, ishal;
*

loss of appetite; iştah kaybı;
*

muscle cramps; kas krampları;
*

tired feeling; or yorgun hissediyorum; veya
*

sleep problems (insomnia). uyku sorunları (uykusuzluk).

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Tell your doctor about any unusual or bothersome side effect. alışılmadık veya rahatsız edici yan etki doktorunuza söyleyin. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 olarak yan etkiler rapor olabilir.

See also: Aricept side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Aricept yan
What other drugs will affect Aricept? Uyuşturucu Aricept etkileyecek başka ne?

Before taking Aricept, tell your doctor if you are taking any of the following medicines: Doktorunuza söyleyin Aricept alarak herhangi aşağıdaki ilaç alıyorsanız önce:

*

atropine (Donnatal, and others); atropin (Donnatal ve diğerleri);
*

belladonna; belladonna;
*

carbamazepine (Tegretol); karbamazepin (Tegretol);
*

clidinium (Quarzan); clidinium (Quarzan);
*

dexamethasone (Decadron); deksametazon (Decadron);
*

dicyclomine (Bentyl); dicyclomine (Bentyl);
*

glycopyrrolate (Robinul); (Robinul) glycopyrrolate;
*

hyoscyamine (Anaspaz, Cystospaz, Levsin, and others); hyoscyamine (Anaspaz, Cystospaz, Levsin ve diğerleri);
*

mepenzolate (Cantil); (Cantil) mepenzolate;
*

methantheline (Provocholine); methantheline (Provocholine);
*

methscopolamine (Pamine), scopolamine (Transderm-Scop); methscopolamine (Pamine), scopolamine (Transderm-Scop);
*

phenobarbital (Luminal, Solfoton); (Luminal, Solfoton) fenobarbital;
*

phenytoin (Dilantin); fenitoin (Dilantin);
*

propantheline (Pro-Banthine); propantheline (Pro-Banthine);
*

quinidine (Cardioquin, Quinidex, Quinaglute, others); kinidin (Cardioquin, Quinidex, Quinaglute, diğerleri);
*

rifampin (Rifadin, Rifamate, Rifater); rifampin (Rifadin, Rifamate, Rifater);
*

a fungal antibiotic such as ketoconazole (Nizoral), fluconazole (Diflucan), or itraconazole (Sporanox); or bir mantar antibiyotik gibi ketokonazol (Nizoral), flukonazol (Diflucan) veya (Sporanox) itrakonazol veya
*

aspirin or other NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) such as ibuprofen (Motrin, Advil), naproxen (Aleve, Naprosyn), diclofenac (Voltaren), diflunisal (Dolobid), etodolac (Lodine), flurbiprofen (Ansaid), indomethacin (Indocin), ketoprofen (Orudis), ketorolac (Toradol), mefenamic acid (Ponstel), meloxicam (Mobic), nabumetone (Relafen), piroxicam (Feldene), and others. aspirin veya ibuprofen gibi diğer NSAİİ (non-steroid antienflamatuar ilaçlar) (Motrin, Advil), naproksen (Aleve, Naprosyn), diklofenak (Voltaren), diflunisal (Dolobid) Etodolak (Lodine), Flurbiprofen (Ansaid), indometazin (Indocin), ketoprofen (Orudis), ketorolak (Toradol), mefenamik asit (Ponstel), meloksikam (Mobic), nabumetone (Relafen), piroksikam (Feldene), ve diğerleri.

This list is not complete and there may be other drugs that can interact with Aricept. Bu liste tam değildir ve Aricept iletişim kurabilirim diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist can provide more information about Aricept. Eczacı Aricept hakkında daha fazla bilgi verebilir.

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use Aricept only for the indication prescribed. Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve Aricept kullanım endikasyonu reçete sadece.
* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. (‘Multum’) is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen ‘öz’) doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum’s drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum’s drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

Aricept adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.