Coumadin

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Coumadin nedir?

Coumadin is an anticoagulant (blood thinner). Coumadin bir antikoagülan (kan inceltici) olduğunu. It reduces the formation of blood clots. Kan pıhtısı oluşumunu azaltır. It works by blocking the synthesis of certain clotting factors. Bu belirli pıhtılaşma faktörlerinin sentezini engelleyerek çalışır. Without these clotting factors, blood clots are unable to form. Bu pıhtılaşma faktörleri olmadan, kan pıhtıları form edemiyoruz.

Coumadin is used to prevent heart attacks, strokes, and blood clots in veins and arteries. Coumadin kalp krizi, felç önlemek ve damar ve arterlerde kan pıhtıları kullanılır.

Coumadin may also be used for purposes other than those listed in this medication guide. Coumadin da amaçlar, bu ilacın kullanım kılavuzunda belirtilen dışında kullanılabilir.
Important information about Coumadin Coumadin hakkında önemli bilgiler
This medication can cause birth defects in an unborn baby. Bu ilaç bir doğmamış bebekte doğum kusurları neden olabilir. Do not use if you are pregnant. Eğer hamile iseniz kullanmayın. Use an effective form of birth control, and tell your doctor if you become pregnant during treatment. , Doğum kontrol etkili formunu kullanın ve hamile tedavisi sırasında kalırsanız doktorunuza söyleyin. Never take a double dose of Coumadin. Asla Coumadin bir çift doz alır.

If you need to have a lumbar puncture (spinal tap) or any type of surgery, you may need to temporarily stop using Coumadin. Bir lomber ponksiyon (spinal musluk) veya cerrahi her türlü olması gerekiyorsa, geçici Coumadin kullanarak durdurmak gerekebilir. Be sure the surgeon knows ahead of time that you are using this medication. cerrah vaktinden önce size bu ilacı kullanan bilir emin olun.
Carry an ID card or wear a medical alert bracelet stating that you are taking Coumadin, in case of emergency. Carry kimlik kartı ya da bir sağlık uyarısı bilezik ki, acil durumlarda Coumadin alıyor belirten giyerler. Any doctor, dentist, or emergency medical care provider who treats you should know that you are taking Coumadin. Herhangi bir doktor, dişçi, ya da acil durum size Coumadin alarak bilmelisiniz davranır tıbbi bakım sağlayıcısı. Coumadin interacts with many other drugs, and these interactions can be dangerous, even fatal. Coumadin diğer birçok ilaç ile etkileşim bu etkileşimler tehlikeli, hatta ölümcül olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın. You should not take acetaminophen (Tylenol), aspirin, or NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) unless your doctor has told you to. Doktorunuzdan sizi söyledi sürece (Tylenol), aspirin veya NSAİİ (non-steroid antienflamatuar ilaçlar) asetaminofen almamalıdır. NSAIDs include celecoxib (Celebrex), diclofenac (Voltaren), ibuprofen (Motrin, Advil), indomethacin, naproxen (Aleve, Naprosyn), piroxicam (Feldene), and others. NSAİİ selekoksib (Celebrex), diklofenak (Voltaren), ibuprofen (Motrin, Advil), indometazin, naproksen (Aleve, Naprosyn), piroksikam (Feldene) içerir ve diğerleri. These medicines may affect blood clotting and could cause serious bleeding in your stomach or intestines. Bu ilaçlar ve kan pıhtılaşmasını etkileyebilir mide ya da bağırsak ciddi kanamaya neden olabilir.

Avoid sudden changes in your diet. Diyetinizde kaçının ani değişiklikler. Vitamin K decreases the effects of Coumadin. K vitamini Coumadin etkilerini azaltır. Large amounts of vitamin K are found in foods such as liver, broccoli, brussels sprouts, spinach, Swiss chard, coriander, collards, cabbage, and other green leafy vegetables. vitamini Büyük miktarda K karaciğer gibi besinlerde bulunur, brokoli, Brüksel lahanası, ıspanak, pazı İsviçre, kişniş, karalahana, lahana ve diğer yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Do not change the amount of these foods in your diet without first talking to your doctor. ilk doktorunuzla konuşmadan diyet bu gıdaların miktarını değiştirmeyin.

Avoid eating cranberries, drinking cranberry juice, or taking cranberry herbal products. Kaçının yeme kızılcık, kızılcık suyu, içme veya kızılcık bitkisel ürünler alarak.
Avoid drinking alcohol, which can increase some of the side effects of Coumadin. Bazı Coumadin yan etkileri artırabilir kaçının alkol.
Before taking Coumadin Coumadin götürmeden önce
Do not take this medicine if you have: Eğer varsa bu ilaç almayın:

*

a bleeding disorder such as hemophilia; hemofili gibi kanama bozukluğu;
*

a blood cell disorder such as anemia; anemi gibi kan bozukluğu;
*

a stomach ulcer or bleeding in the stomach; Bir mide ülseri veya mide kanaması;
*

a history of aneurysm, blood clot, or bleeding in your brain; or anevrizma öyküsü, kan pıhtısı, ya da beyin kanaması veya
*

an infection of your heart, fluid or swelling around your heart. Kalbinin bir enfeksiyon, sıvı veya kalbin etrafında şişlik.

FDA pregnancy category X. Coumadin can cause miscarriage, stillbirth, birth defects, or fatal bleeding in an unborn baby. FDA gebelik kategorisi X. Coumadin düşük, ölü doğum neden olabilir, bir doğmamış bebeğin doğum kusurları ya da ölümcül kanama. Do not use Coumadin if you are pregnant. Eğer hamile iseniz Coumadin kullanmayınız. Tell your doctor right away if you become pregnant during treatment. Hamile tedavisi sırasında kalırsanız hemen doktorunuza söyleyin. Use an effective form of birth control while you are using this medication. Bu ilacı kullanırken doğum kontrol etkili bir formu kullanın.

Before taking Coumadin, tell your doctor if you have: , Varsa doktorunuza söyleyin Coumadin çekmeden önce:

* kidney disease; böbrek hastalığı;
* liver disease; karaciğer hastalığı;
*

celiac sprue (an intestinal disorder); kişilik Çölyak (bir bağırsak bozukluğu);
*

a recent injury, surgery, or medical emergency; yakın tarihli bir yaralanma, cerrahi ya da tıbbi acil durum;
*

high blood pressure; yüksek tansiyon;
*

severe or uncontrolled diabetes; şiddetli veya kontrolsüz diyabet;
*

polycythemia vera; Polisitemi vera;
*

congestive heart failure; konjestif kalp yetmezliği;
*

cancer; kanseri;
*

overactive thyroid; aşırı aktif tiroid;
*

a seizure disorder for which you take an anticonvulsant such as phenytoin (Dilantin) or phenobarbital (Luminal); or Bir nöbet bozukluğu hangi götüreceğim fenitoin antikonvülsan gibi (Dilantin) veya fenobarbital (Luminal) veya
*

a connective tissue disorder such as Marfan Syndrome, Sjogren syndrome, scleroderma, rheumatoid arthritis, or lupus. Marfan Sendromu, Sjögren sendromu, skleroderma, romatoid artrit, lupus veya gibi bir bağ dokusu hastalığıdır.

If you have any of these conditions, you may not be able to use Coumadin, or you may need a dosage adjustment or special tests during treatment. Eğer bu koşullardan biri, size Coumadin kullanmak veya tedavi sırasında doz ayarlaması ya da özel testler gerekebilir mümkün olmayabilir varsa.
Coumadin may pass into breast milk and cause bleeding problems in the nursing baby. Coumadin anne sütüne geçebilir ve hemşirelik bebek sorunlar kanamaya neden. Do not use Coumadin without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden Coumadin kullanmayınız. Older adults and people who are severely ill or debilitated may have a greater risk of bleeding while taking Coumadin. Yaşlılarda ve ağır hasta olan veya Coumadin çekerken kanama riski daha yüksektir olabilir dermansız insanlar. Talk with your doctor about your individual risk. Bireysel risk konusunda doktorunuzla konuşun. Coumadin should not be given to anyone younger than 18 years old. Coumadin kimse küçük 18 yaşında verilmemelidir.

Tell your doctor (or dentist) that you are taking Coumadin before you take an antibiotic or before having surgery. Doktorunuzun (ya da diş hekimi) size daha önce Coumadin almak alıyor söyle bir antibiyotik veya Ameliyattan önce.
Nasıl Coumadin almalıyım?

Take this medication exactly as it was prescribed for you. Bu ilaç tam olarak sizin için reçete edilmiştir atın. Do not take the medication in larger amounts, or take it for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda, ilaç almak ya da daha doktorunuz tarafından önerilen uzun süre onu almayın. Your doctor may occasionally change your dose to make sure you get the best results from this medication. Doktorunuz zaman zaman bu ilaçların en iyi sonuçları almak emin olmak için doz değişebilir. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.
Take each dose with a full glass of water. su dolu cam her doz alın. Take Coumadin at the same time every day. Aynı zamanda her gün Coumadin atın. Coumadin can be taken with or without food. Coumadin ile veya yiyecek olmaksızın alınabilir.

Your body’s response to Coumadin can be affected by your diet, environment, physical well-being, and other medicines or herbal (botanical) products you use. Coumadin Your vücudun tepkisi diyet, çevre, kullanmak fiziksel iyi ve diğer ilaçlar veya bitkisel olmak (botanik) ürünleri etkilenebilir.
Avoid dieting to lose weight while taking Coumadin. Coumadin çekerken kaçının diyet kilo vermek. Tell your doctor if your body weight changes for any reason. doktorunuza söyleyin eğer herhangi bir nedenle vücut ağırlığı değişir.

It is important to take Coumadin regularly to get the most benefit. Önemli Coumadin düzenli olarak en çok faydayı elde etmek için almaktır. Get your prescription refilled before you run out of medicine completely. Reçetenizi al önce dışarı tıp tamamen koşmak doldurdu.

To be sure this medication is helping your condition, your blood will need to be tested on a regular basis. Bu ilaç durumunuz yardımcı olduğundan emin olmak için, kan gerekecektir düzenli olarak test edilmelidir. Do not miss any scheduled visits to your doctor. Doktorunuz herhangi planlanan ziyaret kaçırmayın.

If you need to have a lumbar puncture (spinal tap) or any type of dental work or surgery, you may need to temporarily stop using Coumadin. Bir lomber ponksiyon (spinal musluk) veya dental iş ya da cerrahi herhangi bir tür olması gerekiyorsa, geçici Coumadin kullanarak durdurmak gerekebilir. Be sure your doctors know ahead of time that you are using this medication. senin doktor vaktinden önce size bu ilacı kullanıyorsanız bildiğinizden emin olun.
Carry an ID card or wear a medical alert bracelet stating that you are taking Coumadin, in case of emergency. Carry kimlik kartı ya da bir sağlık uyarısı bilezik ki, acil durumlarda Coumadin alıyor belirten giyerler. Any doctor, dentist, or emergency medical care provider who treats you should know that you are taking Coumadin. Herhangi bir doktor, dişçi, ya da acil durum size Coumadin alarak bilmelisiniz davranır tıbbi bakım sağlayıcısı. Store this medication at room temperature away from heat, moisture, and light. Oda sıcaklığında bu ilaç aşırı sıcaktan, nemden ve ışık.

See also: Coumadin dosage in more detail Ayrıca bakınız: Coumadin dozu ayrıntılı olarak daha
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Take the missed dose as soon as you remember, and call your doctor as soon as possible. hemen hatırlayacağınız gibi, cevapsız doz alın ve en kısa zamanda doktorunuzu aramalısınız. Do not take two doses at the same time to make up a missed dose. aynı zamanda kaçırılmış bir dozu telafi etmek için iki doz almayın.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?
Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın.

Overdose symptoms may include bruising, broken blood vessels under the skin, excessive bleeding from cuts or wounds, blood in the urine or stools, and heavy menstrual periods in women. Doz aşımı semptomları, bozuk kan damarları morarma cilt altında kesik veya yara, kan idrar veya dışkı yılında, aşırı kanama, kadınlarda ağır adet dönemlerinde içerebilir.
What should I avoid while taking Coumadin? Coumadin çekerken ne kaçınmalıdır?
You should not take acetaminophen (Tylenol), aspirin, or NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) unless your doctor has told you to. Doktorunuzdan sizi söyledi sürece (Tylenol), aspirin veya NSAİİ (non-steroid antienflamatuar ilaçlar) asetaminofen almamalıdır. NSAIDs include celecoxib (Celebrex), diclofenac (Voltaren), ibuprofen (Motrin, Advil), indomethacin, naproxen (Aleve, Naprosyn), piroxicam (Feldene), and others. NSAİİ selekoksib (Celebrex), diklofenak (Voltaren), ibuprofen (Motrin, Advil), indometazin, naproksen (Aleve, Naprosyn), piroksikam (Feldene) içerir ve diğerleri. These medicines may affect blood clotting and could cause serious bleeding in your stomach or intestines. Bu ilaçlar ve kan pıhtılaşmasını etkileyebilir mide ya da bağırsak ciddi kanamaya neden olabilir.

Avoid sudden changes in your diet. Diyetinizde kaçının ani değişiklikler. Vitamin K decreases the effects of Coumadin. K vitamini Coumadin etkilerini azaltır. Large amounts of vitamin K are found in foods such as liver, broccoli, brussels sprouts, spinach, Swiss chard, coriander, collards, cabbage, and other green leafy vegetables. vitamini Büyük miktarda K karaciğer gibi besinlerde bulunur, brokoli, Brüksel lahanası, ıspanak, pazı İsviçre, kişniş, karalahana, lahana ve diğer yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Do not change the amount of these foods in your diet without first talking to your doctor. ilk doktorunuzla konuşmadan diyet bu gıdaların miktarını değiştirmeyin.

Avoid eating cranberries, drinking cranberry juice, or taking cranberry herbal products. Kaçının yeme kızılcık, kızılcık suyu, içme veya kızılcık bitkisel ürünler alarak.
Avoid drinking alcohol, which can increase some of the side effects of this medication. Bazı bu ilaçların yan etkileri artırabilir kaçının alkol.

Avoid sports or activities that could result in a bruising or bleeding injury. Önlemek spor veya faaliyetler neden olacak bir morarma veya yaralanma kanama. Use extra caution to avoid cuts when brushing your teeth or shaving. Kullanım ekstra dikkatli keser diş veya tıraş fırçalama önlemek için.
Ads by Google
Translation Memory Tool
ABBYY Aligner – quick and easy Translation Memory creation
www.abbyy.com/aligner
Learn English Vocabulary
How To Learn Real English And Speak Like A Native. Guaranteed Results.
LearnRealEnglish.com
Coumadin side effects Coumadin yan etkileri
Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi. Call your doctor at once if you have any of these serious side effects: at doktorunuzu arayın kez varsa bunlardan ciddi yan etkileri:

*

skin changes or discoloration anywhere on your body; cilt değişiklikleri veya renk değişikliği vücudunuzun herhangi bir yerinde;
*

purple toes or fingers; mor ayak parmaklarında veya parmaklarını;
*

pain in your stomach, back, or sides; senin mide, sırt veya taraf ağrı;
*

low fever, loss of appetite, dark urine, jaundice (yellowing of the skin or eyes); düşük ateş, iştah kaybı, koyu renkli idrar, sarılık (cildin ve gözlerin sararması);
*

diarrhea, fever, chills, body aches, flu symptoms; ishal, ateş, titreme, vücut ağrıları, grip belirtileri;
*

easy bruising or bleeding that will not stop; Kolay morarma veya durmayacağım kanama;
*

blood in your urine; idrarda kan;
*

black, bloody, or tarry stools; , Kanlı, siyah veya katran gibi dışkı;
*

nosebleeds, bleeding gums, coughing up blood; nosebleeds, dişeti kanaması, kan tükürme;
*

feeling weak or light-headed; duygu veya zayıf ışık başlı;
*

sudden headache, confusion, problems with vision, speech, or balance; ani baş ağrısı, konfüzyon, görme, konuşma veya denge ile ilgili sorunlar;
*

sudden leg or foot pain; or ani bacak veya ayak ağrısı veya
*

sudden numbness or weakness, especially on one side of the body. ani uyuşukluk veya güçsüzlük, vücudun bir tarafında özellikle.

Less serious side effects may include: Daha az ciddi yan etkiler şunlardır:

*

nausea, vomiting, stomach pain; bulantı, kusma, mide ağrısı;
*

gas and bloating; or gaz ve şişkinlik veya
*

hair loss. saç dökülmesi.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Tell your doctor about any unusual or bothersome side effect. alışılmadık veya rahatsız edici yan etki doktorunuza söyleyin.

See also: Coumadin side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Coumadin yan
What other drugs will affect Coumadin? Uyuşturucu Coumadin etkileyecek başka ne?
Coumadin interacts with many other drugs, and these interactions can be dangerous, even fatal. Coumadin diğer birçok ilaç ile etkileşim bu etkileşimler tehlikeli, hatta ölümcül olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın. Keep a list with you of all the medicines you use and show this list to any doctor or other healthcare provider who treats you. Eğer kullandığınız tüm ilaçların bir listesini tutun ve herhangi bir doktor veya davranır diğer sağlık kuruluşu bu listeyi göstermektedir.

Coumadin can interact with the following herbal (botanical) products: Coumadin aşağıdaki (botanik) ürünler bitkisel etkileşim olabilir:

*

bromelains; bromelains;
*

coenzyme Q10; koenzim Q10;
*

danshen; danshen;
*

dong quai; quai dong;
*

garlic; sarımsak;
*

ginkgo biloba; ginkgo biloba;
*

ginseng; or ginseng; veya
*

St. John’s wort. St John’s Wort.

Do not use any of these products without first asking your doctor. İlk doktorunuza sormadan Bu ürünlerden herhangi birini kullanmayın. Some of these herbal products can cause you to bleed while you are also taking Coumadin. Bunlardan bazıları bitkisel ürünlerin de Coumadin alırken size kanamaya neden olabilir.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist can provide more information about Coumadin. Eczacı Coumadin hakkında daha fazla bilgi verebilir.

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed. Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve gösterge reçete sadece bu ilaç kullanın.
* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. (‘Multum’) is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen ‘öz’) doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum’s drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum’s drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

Coumadin adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.