Celebrex

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Celebrex nedir?

Celebrex is in a group of drugs called nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Celebrex ilaçlar nonsteroid antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan bir grup bulunmaktadır. It works by reducing hormones that cause inflammation and pain. Bu iltihap ve ağrıya neden hormonları azaltarak çalışır.

Celebrex is used to treat pain or inflammation caused by many conditions such as arthritis, ankylosing spondylitis, and menstrual pain. Celebrex ağrı ya da enflamasyon artrit gibi birçok koşulları nedeniyle tedavisinde, ankilozan spondilit, ve adet ağrısı kullanılır. It is also used in the treatment of hereditary polyps in the colon Ayrıca kalıtsal polip tedavisinde kolon kullanılır

Celebrex may also be used for other purposes not listed. Celebrex da başka amaçlarla listede için kullanılabilir.
Important information about Celebrex Celebrex hakkında önemli bilgiler

Celebrex can increase your risk of life-threatening heart or circulation problems, including heart attack or stroke. Celebrex hayatı tehdit eden kalp veya dolaşım problemleri, kalp dahil riskinizi artırabilir krizi veya felç. This risk will increase the longer you use Celebrex. Bu risk uzun süre Celebrex kullanımı artacaktır. Do not use this medicine just before or after having heart bypass surgery (also called coronary artery bypass graft, or CABG). Bu ilacı kullanmayın ya da hemen öncesinde kalp bypass ameliyatı (ayrıca koroner arter bypass greft veya CABG denilen sonra).

Seek emergency medical help if you have symptoms of heart or circulation problems, such as chest pain, weakness, shortness of breath, slurred speech, or problems with vision or balance. Eğer göğüs ağrısı gibi, halsizlik, nefes darlığı, konuşma, görme veya denge sorunları pelteleßmesi kalp veya dolaşım sorunları, belirtileri varsa acil tıbbi yardım isteyin.

This medicine can also increase your risk of serious effects on the stomach or intestines, including bleeding or perforation (forming of a hole). Bu ilaç da) mide ya da bağırsak, kanama veya delinme gibi (bir delik oluşturulması üzerinde ciddi etkileri riskini artırabilir. These conditions can be fatal and gastrointestinal effects can occur without warning at any time while you are taking Celebrex. Eğer Celebrex alırken Bu koşullar ölümcül ve gastrointestinal etkiler uyarı olmadan herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir olabilir. Older adults may have an even greater risk of these serious gastrointestinal side effects. Yaşlılarda bu ciddi gastrointestinal yan etkilerin daha büyük bir risk olabilir.

Call your doctor at once if you have symptoms of bleeding in your stomach or intestines. at doktorunuzu arayın kez mide ya da bağırsak kanama belirtileri varsa. This includes black, bloody, or tarry stools, or coughing up blood or vomit that looks like coffee grounds. Bu, kanlı, siyah veya katran gibi dışkı, kan veya kahve telvesi gibi görünüyor kusmuk tükürme içerir.
Do not drink alcohol while taking Celebrex. Celebrex alırken alkol kullanmayın. Alcohol can increase the risk of stomach bleeding caused by Celebrex. Alkol Celebrex kaynaklanan kanama mide riskini artırabilir. Do not use any other over-the-counter cold, allergy, or pain medication without first asking your doctor or pharmacist. Başka bir over-the-counter soğuk, alerji ya da ağrı kullanın önce doktorunuza veya eczacınıza sormadan ilaç kullanmayın. Many pain medicines available over the counter contain aspirin or other medicines similar to Celebrex. karşı aspirin veya diğer ilaçlar Celebrex benzer içeren üzerinden çok acı ilaçlar kullanılabilir. If you take certain products together you may accidentally take too much of this type of medication. Belirli ürünler alırsan birlikte yanlışlıkla çok ilaç bu tür sürebilir.
What should I discuss with my healthcare provider before taking Celebrex? Ben Celebrex almadan önce benim sağlık kuruluşu ne tartışmak gerekir?

Taking an NSAID such as Celebrex can increase your risk of life-threatening heart or circulation problems, including heart attack or stroke. bir tür Celebrex hayatı tehdit eden kalp veya dolaşım problemleri, kalp dahil riskinizi artırabilir olarak NSAİİ Taking krizi veya felç. This risk will increase the longer you use an NSAID. Bu risk daha uzun bir NSAİİ kullanımı artacaktır. Do not use this medicine just before or after having heart bypass surgery (also called coronary artery bypass graft, or CABG). Bu ilacı kullanmayın ya da hemen öncesinde kalp bypass ameliyatı (ayrıca koroner arter bypass greft veya CABG denilen sonra).

NSAIDs can also increase your risk of serious effects on the stomach or intestines, including bleeding or perforation (forming of a hole). NSAİİ da) mide ya da bağırsak, kanama veya delinme gibi (bir delik oluşturulması üzerinde ciddi etkileri riskini artırabilir. These conditions can be fatal and gastrointestinal effects can occur without warning at any time while you are taking an NSAID. Eğer bir NSAİİ alırken Bu koşullar ölümcül ve gastrointestinal etkiler uyarı olmadan herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir olabilir. Older adults may have an even greater risk of these serious gastrointestinal side effects. Yaşlılarda bu ciddi gastrointestinal yan etkilerin daha büyük bir risk olabilir.
You should not use this medication if you are allergic to celecoxib, or if you have a history of allergic reaction to aspirin, sulfa drugs, or other NSAIDs. Eğer selekoksib alerjisi, ya da eğer aspirin alerjik reaksiyon öyküsü varsa bu ilaç kullanmak yerine, sülfonamid veya diğer NSAİİ.

Before taking Celebrex tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have: Herhangi bir ilaç veya varsa alerjisi olup olmadığını Celebrex doktorunuza söyleyin çekmeden önce:

*

a history of heart attack, stroke, or blood clot; kalp krizi, inme veya kan pıhtısı öyküsü;
*

heart disease, congestive heart failure, high blood pressure; kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, yüksek tansiyon;
*

a history of stomach ulcers or bleeding; mide ülseri veya kanama öyküsü;
* liver or kidney disease, karaciğer veya böbrek hastalığı,
*

a seizure disorder such as epilepsy; epilepsi gibi bir nöbet bozukluğu;
*

asthma; Astım;
*

polyps in your nose; or burnunuzu polip veya
*

a bleeding or blood clotting disorder. bir kanama veya kan pıhtılaşma bozukluğu.

If you have any of these conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely take Celebrex. Herhangi Bu koşullar, güvenli Celebrex almak için bir doz ayarlaması ya da özel testler gerekebilir varsa.
FDA pregnancy category C. This medication may be harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi C. Bu ilaç bir doğmamış bebek için zararlı olabilir. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. hamile veya plan hamile tedavisi sırasında olmak istiyorsak doktorunuza söyleyin. Taking Celebrex during the last 3 months of pregnancy may harm the unborn baby. Gebeliğin son 3 ay içinde Celebrex Taking doğmamış bebek zarar verebilir. Do not take Celebrex during pregnancy unless your doctor has told you to. Doktorunuzdan sizi söyledim sürece gebelik sırasında Celebrex almayın. Celecoxib passes into breast milk and may affect a nursing baby. Selekoksib anne sütüne geçer ve bir hemşire bebeği etkileyebilir. Do not take Celebrex without first talking to your doctor if you are breast-feeding a baby. Eğer anne sütü ile bebek besleme durumunda ilk doktorunuzla konuşmadan Celebrex almayın. Do not give this medicine to a child younger than 2 years old without the advice of a doctor. Bir çocuğun küçük 2 yaşında bir doktorun tavsiyesi olmadan bu ilacı vermeyin.

How should I take Celebrex? Nasıl Celebrex almalıyım?

Take Celebrex exactly as it was prescribed for you. tam olarak sizin için reçete edilmiştir Celebrex atın. Do not take the medication in larger amounts, or take it for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda, ilaç almak ya da daha doktorunuz tarafından önerilen uzun süre onu almayın. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.
Take Celebrex with food or milk to lessen stomach upset. yiyecek veya süt ile mide rahatsızlığı azaltmak için Celebrex atın.

You may open the Celebrex capsule and sprinkle the medicine into a spoonful of applesauce to make swallowing easier. Sen Celebrex kapsül açabilir ve bir elma kaşığı içine daha kolay yutma yapmak tıp serpin. Discard the empty capsule. Atın boş kapsül. Swallow the medicine and applesauce mixture with water and avoid chewing. Swallow su ile ilaç ve elma karışımı ve çiğneme kaçının. If you do not take the mixture right away, keep it in the refrigerator and take it within 6 hours. hemen, karışım almazsan o buzdolabında tutmak ve 6 saat içinde götürün.

If you take Celebrex for a long period of time, your doctor may want to check you on a regular basis to make sure this medication is not causing harmful effects. Eğer uzun süre Celebrex alıyorsanız, doktorunuzu düzenli olarak bu ilaçların zararlı etkilerine neden olmadığından emin olun sizi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Do not miss any scheduled appointments. Herhangi planlanan randevular kaçırmayın.

This medication can cause you to have unusual results with certain medical tests. Bu ilaç bazı tıbbi testler ile olağandışı sonuçlar neden olabilir. Tell any doctor who treats you that you are using Celebrex. sizin Celebrex kullanıyorsanız size davranır herhangi doktorunuza söyleyiniz.
Store Celebrex at room temperature away from moisture and heat. Mağaza Celebrex oda sıcaklığında uzak nem ve sıcaktan.

See also: Celebrex dosage in more detail Ayrıca bakınız: Celebrex doz ayrıntılı olarak daha
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

Since Celebrex is sometimes taken only as needed, you may not be on a dosing schedule. Celebrex bazen sadece bir dozaj program olmayabilir gerekli alınır beri. If you are taking the medication regularly, take the missed dose as soon as you remember. Eğer düzenli ilaç varsa, hatırladığınız anda cevapsız doz alır. If it is almost time for your next dose, wait until then to take the medicine and skip the missed dose. sizin bir sonraki doz için neredeyse zaman, o zamana kadar ilaç almak ve kaçırılmış doz atlamak bekleyin. Do not take extra medicine to make up the missed dose. Cevapsız dozu telafi etmek için ekstra ilaç almayınız.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?
Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın. Overdose symptoms may include nausea, vomiting, stomach pain, drowsiness, black or bloody stools, coughing up blood, shallow breathing, fainting, or coma. Doz aşımı semptomları, kusma, mide ağrısı, uyku hali, siyah bulantı veya kanlı, sığ nefes, bayılma, koma ya da kan tükürme dışkı içerebilir.
What should I avoid while taking Celebrex? Celebrex çekerken ne kaçınmalıdır?

Avoid taking Celebrex together with other NSAIDs such as ibuprofen (Motrin, Advil), naproxen (Aleve, Naprosyn), diclofenac (Cataflam, Voltaren), diflunisal (Dolobid), etodolac (Lodine), flurbiprofen (Ansaid), indomethacin (Indocin), ketoprofen (Orudis), ketorolac (Toradol), mefenamic acid (Ponstel), meloxicam (Mobic), nabumetone (Relafen), or piroxicam (Feldene). Kaçının birlikte diğer NSAİİ ile Celebrex alarak Flurbiprofen naproksen ibuprofen gibi (Motrin, Advil), (Aleve, Naprosyn), diklofenak (Cataflam, Voltaren), diflunisal (Dolobid) Etodolak (Lodine) olarak (Ansaid), indometazin (Indocin) ketoprofen (Orudis), ketorolak (Toradol), mefenamik asit (Ponstel), meloksikam (Mobic), nabumetone (Relafen) veya piroksikam (Feldene).
Do not drink alcohol while taking Celebrex. Celebrex alırken alkol kullanmayın. Alcohol can increase the risk of stomach bleeding caused by Celebrex. Alkol Celebrex kaynaklanan kanama mide riskini artırabilir. Do not use any other over-the-counter cold, allergy, or pain medication without first asking your doctor or pharmacist. Başka bir over-the-counter soğuk, alerji ya da ağrı kullanın önce doktorunuza veya eczacınıza sormadan ilaç kullanmayın. Many pain medicines available over the counter contain aspirin or other medicines similar to Celebrex. karşı aspirin veya diğer ilaçlar Celebrex benzer içeren üzerinden çok acı ilaçlar kullanılabilir. If you take certain products together you may accidentally take too much of this type of medication. Belirli ürünler alırsan birlikte yanlışlıkla çok ilaç bu tür sürebilir. Avoid exposure to sunlight or artificial UV rays (sunlamps or tanning beds). güneş ışığı veya yapay UV ışınlarına (sunlamps veya yatak tabaklama kaçının maruz kalma). Celebrex can make your skin more sensitive to sunlight and sunburn may result. Celebrex cildinizin daha fazla güneş ışığı ve güneş yanığı için sonuçlanabilir duyarlı yapabilirsiniz. Use a sunscreen (minimum SPF 15) and wear protective clothing if you must be out in the sun. Eğer Güneşin gerekiyorsa bir güneş koruyucu (Kullanım minimum SPF 15) ve koruyucu giysiler giymek.
Celebrex side effects Celebrex yan etkileri
Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi. Stop taking Celebrex and seek medical attention or call your doctor at once if you have any of these serious side effects: Dur Celebrex alma ve tıbbi yardım isteyin ya da at doktorunuzu aramalısınız kez varsa bunlardan ciddi yan etkileri:

*

chest pain, weakness, shortness of breath, slurred speech, problems with vision or balance; göğüs ağrısı, halsizlik, nefes darlığı, konuşma, görme veya denge sorunları pelteleßmesi;
*

black, bloody, or tarry stools; , Kanlı, siyah veya katran gibi dışkı;
*

coughing up blood or vomit that looks like coffee grounds; kan veya kahve telvesi gibi görünüyor kusmuk tükürme;
*

swelling or rapid weight gain; şişme ya da hızlı kilo alma;
*

urinating less than usual or not at all; az her zamankinden daha ya da hiç İdrar;
*

nausea, stomach pain, low fever, loss of appetite, dark urine, clay-colored stools, jaundice (yellowing of the skin or eyes); bulantı, mide ağrısı, düşük ateş, iştah kaybı, koyu renkli idrar, kil renkli dışkı, sarılık (cildin ve gözlerin sararması);
*

fever, sore throat, and headache with a severe blistering, peeling, and red skin rash; or ateş, boğaz ağrısı ve baş ağrısı ciddi bir kabarma ile peeling ve kırmızı cilt döküntüsü veya
*

bruising, severe tingling, numbness, pain, muscle weakness. Ciddi morarma karıncalanma, uyuşma, ağrı, kas güçsüzlüğü.

Less serious Celebrex side effects may include: Daha az ciddi Celebrex yan etkileri şunlardır:

*

upset stomach, mild heartburn, diarrhea, constipation; mide bozulması, hafif yanma, ishal, kabızlık;
*

bloating, gas; , Gaz şişkinlik;
*

dizziness, nervousness, headache; baş dönmesi, sinirlilik, baş ağrısı;
*

skin rash, itching; deri döküntüsü, kaşıntı;
*

blurred vision; or bulanık görme veya
*

ringing in your ears. senin kulak çınlaması.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Tell your doctor about any unusual or bothersome side effect. alışılmadık veya rahatsız edici yan etki doktorunuza söyleyin. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 olarak yan etkiler rapor olabilir.

See also: Celebrex side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Celebrex yan
What other drugs will affect Celebrex? Uyuşturucu Celebrex etkileyecek başka ne?

Tell your doctor if you are taking an antidepressant such as citalopram (Celexa), duloxetine (Cymbalta), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Paxil), sertraline (Zoloft), or venlafaxine (Effexor). Eğer bir antidepresan alıyorsanız doktorunuza söyleyin sertralin paroksetin fluvoksamin fluoksetin essitaloprama duloxetine sitalopram gibi (Celexa), (Cymbalta), (Lexapro), (Prozac, Sarafem, Symbyax), (Luvox), (Paxil), (Zoloft) olarak, ya da venlafaksin (Effexor’un). Taking any of these drugs with Celebrex may cause you to bruise or bleed easily. herhangi Celebrex ile bu ilaçların alınması sizi çürük veya kolayca kanamaya neden olabilir.

Before taking Celebrex, tell your doctor if you are taking any of the following drugs: Doktorunuza söyleyin Celebrex alarak aşağıdakilerden herhangi ilaç alıyorsanız önce:

*

a blood thinner such as warfarin (Coumadin); kan warfarin tiner gibi (Coumadin);
*

diuretics (water pills) such as furosemide (Lasix); diüretik (su hap) furosemid gibi (Lasix);
*

fluconazole (Diflucan); (Diflucan) flukonazol;
*

lithium (Eskalith, Lithobid); lityum (Eskalith, Lithobid);
*

a heart or blood pressure medication such as candesartan (Atacand), eprosartan (Teveten), irbesartan (Avapro, Avalide), losartan (Cozaar, Hyzaar), valsartan (Diovan), telmisartan (Micardis), or olmesartan (Benicar); or bir kalp veya tansiyon ilaçları kandesartan gibi (Atacand), eprosartan (Teveten), İrbesartan (Avapro, Avalide), losartan (Cozaar, Hyzaar), valsartan (TAMGARD), telmisartan (Micardis) veya Olmesartan (Benicar) veya
*

an ACE inhibitor such as benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), fosinopril (Monopril), enalapril (Vasotec), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace), or trandolapril (Mavik). bir ACE inhibitörü ramipril kinapril perindopril moexipril lisinopril enalapril Fosinopril kaptopril benazepril gibi (Lotensin), (Capoten), (Monopril), (Vasotec), (Prinivil, Zestril), (Univasc), (Aceon), (Accupril), (Altace olarak ) veya (Mavik) trandolapril.

This is not a complete list and there may be other drugs that can interact with Celebrex. Bu tam bir liste değildir ve Celebrex iletişim kurabilirim diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist can provide more information about Celebrex. Eczacı Celebrex hakkında daha fazla bilgi verebilir.

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed. Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve gösterge reçete sadece bu ilaç kullanın.
* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. (‘Multum’) is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen ‘öz’) doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum’s drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum’s drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

Celebrex adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.