Boniva

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Ne Boniva nedir?

Boniva (ibandronate) is in the group of medicines called bisphosphonates (bis FOS fo nayts). Boniva (ibandronate) ilaçlar grubuna bifosfonatlar (nayts için bis FOS denilen) olduğunu. It alters the cycle of bone formation and breakdown in the body. Vücudun kemik oluşumu ve arıza döngüsü değiştirir. Ibandronate slows bone loss while increasing bone mass, which may prevent bone fractures. kemik kırıkları önleyebilir kemik kütlesi, artırırken Ibandronate kemik kaybı yavaşlar.

Boniva is used to treat or prevent osteoporosis in women after menopause. Boniva tedavi etmek ya da kadınlarda menopoz sonrası osteoporozun önlenmesi kullanılır.

Boniva may also be used for other purposes not listed in this medication guide. Boniva da başka amaçlarla bu ilaç rehberi listelenmeyen için kullanılabilir.
Important information about Boniva Boniva hakkında önemli bilgiler

Do not take a Boniva tablet if you cannot sit upright or stand for at least one full hour. Eğer dik oturmak değil ya da en az bir tam saat stand bir Boniva tablet almayınız. Boniva can cause serious problems in the stomach or esophagus (the tube that connects your mouth and stomach). Boniva) mide veya yemek borusu (ağız ve mide bağlayan tüp ciddi sorunlara neden olabilir. You will need to stay upright for at least 60 minutes after taking this medication. En az 60 dakika süreyle bu ilacı aldıktan sonra dik kalmak gerekir.

Take the Boniva tablet first thing in the morning, at least 1 hour (60 minutes) before you eat or drink anything or take any other medicine. Sabah, en az 1 saat (60 dakika) yemek öncesi ya da bir şey içmek veya başka herhangi bir ilacı Boniva tablet ilk şey alın.

Take each dose with a full glass (6 to 8 ounces) of water. bir bardak (6-8 gram) su ile her doz alın. Use only plain water (not mineral water) when taking a Boniva tablet. Yalnızca düz su (maden suyu değil) bir Boniva tablet alarak.

For at least the first 60 minutes after taking a Boniva tablet, do not lie down or recline; do not eat or drink anything other than plain water; and do not take any other medicines including vitamins, calcium, or antacids. aşağı yalan söyleme ilk 60 dakikada en azından bir Boniva tableti aldıktan sonra veya yaslanmak için; yemiyorum ya da bir şey ova su dışında içecek ve vitamin, kalsiyum veya antasitler gibi diğer ilaçlar yapmayız.

Some people using medicines similar to Boniva have developed bone loss in the jaw, also called osteonecrosis of the jaw. Bazı insanlar ilaçlar Boniva benzer kullanarak çene, ayrıca çene osteonekroz adı verilen kemik kaybı gelişmiştir. Symptoms of this condition may include jaw pain, swelling, numbness, loose teeth, gum infection, or slow healing after injury or surgery involving the gums. Bu durumun belirtileri, uyuşukluk, sakız enfeksiyon veya yaralanma veya diş eti içeren ameliyattan sonra yavaş iyileşme gevşek dişleri şişme çene ağrısı olabilir. You may be more likely to develop osteonecrosis of the jaw if you have cancer or have been treated with chemotherapy, radiation, or steroids. veya kanser varsa kemoterapi, radyasyon veya steroid ile tedavi edilmiş daha fazla çene osteonekroz geliştirme olasılığı daha fazladır. Other conditions associated with osteonecrosis of the jaw include blood clotting disorders, anemia (low red blood cells), and a pre-existing dental problems. Diğer koşullar çene osteonekroz ile ilişkili kan pıhtılaşma bozuklukları, anemi (düşük kırmızı kan hücreleri) ve önceden var olan diş sorunları içerir.

Boniva is only part of a complete program of treatment that may also include diet changes, exercise, and taking calcium and vitamin supplements. Boniva da diyet değişiklikleri, egzersiz, kalsiyum ve vitamin takviyesi alarak içerebilir tedavi komple bir program sadece bir parçasıdır. Follow your diet, medication, and exercise routines very closely. Ve egzersiz rutinleri çok yakından diyet, ilaç takip edin.
Before using Boniva Boniva kullanmadan önce

You should not use Boniva if you are allergic to ibandronate, or if you have low blood levels of calcium (hypocalcemia). Eğer ibandronate alerjisi, ya da eğer kalsiyum düşük kan düzeyleri (hipokalsemi) varsa Boniva kullanmamalıdır.

Do not take a Boniva tablet if you cannot sit upright or stand for at least one full hour. Eğer dik oturmak değil ya da en az bir tam saat stand bir Boniva tablet almayınız. Boniva can cause serious problems in the stomach or esophagus (the tube that connects your mouth and stomach). Boniva) mide veya yemek borusu (ağız ve mide bağlayan tüp ciddi sorunlara neden olabilir. You will need to stay upright for at least 60 minutes after taking a Boniva tablet. En az 60 dakika boyunca bir Boniva tablet aldıktan sonra dik kalmak gerekir.

If you have any of these other conditions, you may need a dose adjustment or special tests to safely use Boniva: Eğer bu diğer koşulların, bir doz ayarlaması ya da özel testler güvenle Boniva kullanmanız gerekebilir varsa:

*

a vitamin D deficiency; bir D vitamini eksikliği;
*

kidney disease; or böbrek hastalığı veya
*

an ulcer in your stomach or esophagus. mide veya yemek borusu bir ülser.

Some people using medicines similar to Boniva have developed bone loss in the jaw, also called osteonecrosis of the jaw. Bazı insanlar ilaçlar Boniva benzer kullanarak çene, ayrıca çene osteonekroz adı verilen kemik kaybı gelişmiştir. Symptoms of this condition may include jaw pain, swelling, numbness, loose teeth, gum infection, or slow healing after injury or surgery involving the gums. Bu durumun belirtileri, uyuşukluk, sakız enfeksiyon veya yaralanma veya diş eti içeren ameliyattan sonra yavaş iyileşme gevşek dişleri şişme çene ağrısı olabilir.

You may be more likely to develop osteonecrosis of the jaw if you have cancer or have been treated with chemotherapy, radiation, or steroids. veya kanser varsa kemoterapi, radyasyon veya steroid ile tedavi edilmiş daha fazla çene osteonekroz geliştirme olasılığı daha fazladır. Other conditions associated with osteonecrosis of the jaw include blood clotting disorders, anemia (low red blood cells), and dental surgery or pre-existing dental problems. Diğer koşullar çene osteonekroz ile ilişkili kan pıhtılaşma bozuklukları, anemi (düşük kırmızı kan hücreleri), ve diş cerrahisi veya önceden var olan diş sorunları içerir.

FDA pregnancy category C. It is not known whether Boniva is harmful to an unborn baby. FDA gebelik kategorisi C. olup olmadığı Boniva bir doğmamış bebek için zararlı olduğu bilinmemektedir. Before taking this medication, tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment. , Hamile ya da plan hamile tedavisi sırasında olmak istiyorsak doktorunuza söyleyin bu ilaç çekmeden önce. It is not known whether ibandronate passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Acaba anne sütüne ibandronate geçer veya bir bakım bebek zarar verebilecek bilinmemektedir. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby. meme-bebek besleme iseniz doktorunuza haber vermeden bu ilaç kullanmayın.

See also: Pregnancy and breastfeeding warnings in more detail Ayrıca bakınız: Hamilelik ve detay daha emzirme uyarılar

How should I use Boniva? Nasıl Boniva kullanmalıyım?

Use Boniva exactly as it was prescribed for you. Kullanım Boniva tam olarak sizin için reçete edildi. Do not use the medication in larger amounts or for longer than recommended by your doctor. büyük miktarlarda ilaç kullanımı veya daha uzun süre doktorunuz tarafından önerilen değer vermeyin. Follow the directions on your prescription label. Reçetenizi etiket yönergeleri izleyin.

Boniva tablets are taken either once each day or once each month. Boniva tablet alınır ya günde bir kez her ya da bir zamanlar her ay. Boniva intravenous solution is given as an injection into one of your veins once every three (3) months. Boniva intravenöz çözüm ay) olarak verilen bir tek enjeksiyon içine kez damarları her üç (3. Your doctor, nurse, or other healthcare professional will give you the Boniva injection. Doktor, hemşire veya diğer sağlık meslek size Boniva enjeksiyon verecektir. The tablets can be taken at home. Tabletler evde alınabilir.

Take the Boniva tablet first thing in the morning, at least 1 hour (60 minutes) before you eat or drink anything or take any other medicine. Sabah, en az 1 saat (60 dakika) yemek öncesi ya da bir şey içmek veya başka herhangi bir ilacı Boniva tablet ilk şey alın. If you take a Boniva tablet only once a month, take it on the same day each month and always first thing in the morning. Sadece ayda bir, bir Boniva tablet almak durumunda aynı gün her ay sürer ve sabah her zaman ilk şey.

Take each tablet with a full glass (6 to 8 ounces) of water. bir bardak (6-8 gram) su ile her tablet alın. Use only plain water (not mineral water) when taking a Boniva tablet. Yalnızca düz su (maden suyu değil) bir Boniva tablet alarak. Do not crush, chew, or suck the Boniva tablet. , Ezmek, çiğnemek veya Boniva tablet emmek etmeyin. Swallow the pill whole. Swallow hap bütün.

After taking a Boniva tablet, carefully follow these instructions: Dikkatle bu yönergeleri izleyin Boniva tableti aldıktan sonra:

* Do not lie down or recline for at least 60 minutes after taking Boniva. yatmak ya da en azından 60 dakika boyunca yatmak Boniva aldıktan sonra yapmayın.
* Do not eat or drink anything other than plain water. yemek ya da bir şey düz su haricindeki içmeyin.
* Do not take any other medicines including vitamins, calcium, or antacids for at least 60 minutes after taking Boniva. vitamin, kalsiyum veya antasitler en az 60 dakika süreyle Boniva aldıktan sonra dahil olmak üzere diğer ilaçlar almayın. It may be best to take your other medicines at a different time of the day. En iyisi günün farklı zaman diğer ilaçlar almak gerekebilir. Talk with your doctor about the best dosing schedule for your other medicines. diğer ilaçlar için en iyi dozaj programı hakkında doktorunuzla konuşun.

To be sure this medication is helping your condition, your bone mineral density will need to be tested on a regular basis. Bu ilaç durumunuz yardımcı olduğundan emin olmak için, kemik mineral yoğunluğu gerekecektir düzenli olarak test edilmelidir. It is important that you not miss any scheduled visits to your doctor. Önemli olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza herhangi planlanan ziyaret özledim değildir.

Boniva is only part of a complete program of treatment that may also include diet changes, exercise, and taking calcium and vitamin supplements. Boniva da diyet değişiklikleri, egzersiz, kalsiyum ve vitamin takviyesi alarak içerebilir tedavi komple bir program sadece bir parçasıdır. Follow your diet, medication, and exercise routines very closely. Ve egzersiz rutinleri çok yakından diyet, ilaç takip edin.

Store Boniva tablets at room temperature away from moisture and heat. oda sıcaklığında saklayın Boniva tablet uzak nem ve sıcaktan.
What happens if I miss a dose? Ben bir doz özledim ne olur?

If you take Boniva tablets once daily: If you forget to take this medicine first thing in the morning, do not take it later in the day. Eğer günde bir kez Boniva tablet ele alırsak: Eğer sabah ilk iş bu ilacı almayı unutursanız, ertesi gün bunu yapmayız. Wait until the following morning to take the medicine and skip the missed dose. kadar ertesi sabah ilaç almak ve cevapsız doz atlamak bekleyin. Do not take two (2) tablets in one day. Bir günde iki (2) tablet almayınız.

If you take Boniva tablets once a month: If you forget to take Boniva on your scheduled day, take it first thing in the morning on the day after you remember the missed dose. Bir ay sonra: Eğer planlanan gününde Boniva almayı unutursanız Boniva tabletin Eğer cevapsız doz hatırlıyorum sonra, sabah gün ilk şey götürün. Then return to your regular monthly schedule on your chosen dose day. Sonra düzenli aylık seçtiğiniz dozu günde döner. If your next scheduled dose is less than 7 days away, wait until then to take the medicine and skip the missed dose. bir sonraki doz az 7 gün uzakta, o zamana kadar ilaç almak ve kaçırılmış doz atlamak bekleyin. Do not take two (2) tablets in one week. bir hafta içinde iki (2) tablet almayınız.

If you receive Boniva injections once a month: Call your doctor for instructions if you miss an appointment for your injection. Eğer Boniva enjeksiyonları alırsanız ayda bir: Eğer enjeksiyon için randevu kaçırırsanız talimatlar için doktorunuzu arayın.
What happens if I overdose? Ben aşırı doz ne olur?

Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine. Eğer çok fazla bu ilaç kullandım düşünüyorsanız acil tıbbi yardım alın. Drink a full glass of milk and call your local poison control center or emergency room right away. İçme sütü tam bir bardak ve yerel zehir kontrol merkezi veya acil servis hemen arayın. Do not make yourself vomit and do not lie down. Kendiniz ve kusmuk aşağı yalan söylemez yapmayın.

Overdose symptoms may include nausea, heartburn, pain in the abdomen, diarrhea, muscle cramps, numbness or tingling, tight muscles in your face, seizure (convulsions), irritability, and unusual thoughts or behavior. Doz aşımı semptomları, mide ekşimesi, ağrı karın, ishal, kas krampları, uyuşma veya karıncalanma, sıkı kaslar yüzünüzde içinde bulantı içerebilir, nöbet (konvülsiyon), sinirlilik, ve alışılmamış düşünce veya davranış.
What should I avoid while taking Boniva? Boniva çekerken ne kaçınmalıdır?

Do not take any other medicines including vitamins, calcium, or antacids for at least 60 minutes before or after taking a Boniva tablet. vitamin, kalsiyum veya antasitler önce en az 60 dakika veya bir Boniva tablet alındıktan sonraki dahil diğer ilaçlar almayın. Do not lie down for at least 1 hour (60 minutes) after you take a Boniva tablet. aşağı en az 1 saat (60 dakika) sonra bir Boniva tablet almak için yalan söyleme.
Boniva side effects Boniva yan etkileri

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Herhangi bir alerjik reaksiyon bu işaretlerin: kovan varsa acil tıbbi yardım alın, nefes darlığı, senin yüz, dudaklar, dil, ya da boğaz şişmesi. Stop using Boniva and call your doctor at once if you have any of these serious side effects: Dur kullanarak Boniva ve at doktorunuzu aramalısınız kez varsa bunlardan ciddi yan etkileri:

*

chest pain; göğüs ağrısı;
*

difficulty or pain when swallowing; güçlük veya ağrı yutma;
*

pain or burning under the ribs or in the back; ağrı veya yanma kaburga altında veya arkasında;
*

new or worsening heartburn; yeni veya kötüleşen mide ekşimesi;
*

severe joint, bone, or muscle pain; or şiddetli eklem, kemik veya kas ağrısı veya
*

jaw pain, numbness, or swelling. çene ağrısı, uyuşma veya şişme.

Less serious Boniva side effects may include: Daha az ciddi Boniva yan etkileri şunlardır:

*

back pain, headache; sırt ağrısı, baş ağrısı;
*

redness or swelling of your eyes; kızarıklık ya da gözlerini şişmesi;
*

diarrhea; ishal;
*

flu symptoms; grip belirtileri;
*

redness or swelling where the medicine was injected; kızarıklık ya da nereye ilaç enjekte edildi şişme;
*

nausea or upset stomach; or bulantı ve mide bozulması veya
*

pain in your arms or legs. Kollarında veya bacaklarda ağrı.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Bu yan etkilerin tam bir liste değildir ve diğerleri oluşabilir. Call your doctor for medical advice about side effects. yan etkileri konusunda doktora için doktorunuzu arayın. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. Sen FDA 1-800-FDA-1088 olarak yan etkiler rapor olabilir.

See also: Boniva side effects in more detail Ayrıca bakınız: daha ayrıntılı etkileri Boniva yan
What other drugs will affect Boniva? Uyuşturucu Boniva etkileyecek başka ne?

Antacids, supplements, or medicines that contain aluminum, calcium, magnesium, iron or other minerals can interfere with how your body absorbs Boniva. Antasitler, ek veya alüminyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve diğer mineralleri içeren ilaçlar engelleyebilir vücudunuzun Boniva emer nasıl. If you use these other medicines, do not that take them for at least 60 minutes before or after taking a Boniva tablet. Eğer bu diğer ilaçlar kullanıyorsanız, bundan önce en az 60 dakika veya bir Boniva tablet aldıktan sonra onları yapmayız.

Before using Boniva, tell your doctor if you also use aspirin or other NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) such as celecoxib (Celebrex), diclofenac (Voltaren), diflunisal (Dolobid), ibuprofen (Motrin, Advil), indomethacin, ketoprofen (Orudis), ketorolac (Toradol), naproxen (Aleve, Naprosyn), piroxicam (Feldene), and others. Ayrıca (Voltaren), diflunisal (Dolobid), (Motrin, Advil), indometazin, ibuprofen aspirin veya selekoksib gibi diğer NSAİİ (non-steroid antienflamatuar ilaçlar) (Celebrex), diklofenak kullanıyorsanız doktorunuza söyleyin Boniva kullanmadan önce ketoprofen (Orudis), ketorolak (Toradol), naproksen (Aleve, Naprosyn), piroksikam (Feldene), ve diğerleri.

This list is not complete and there may be other drugs that can interact with Boniva. Bu liste tam değildir ve Boniva iletişim kurabilirim diğer ilaçlar olabilir. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. tüm reçete ve kullanmak over-the-counter ilaçları doktorunuza söyleyin. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Bu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler içerir ve ilaçlar diğer hekimler tarafından reçete. Do not start using a new medication without telling your doctor. Yeni bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza haber vermeden başlamayın.
Where can I get more information? Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?

* Your pharmacist can provide more information about Boniva. Eczacı Boniva hakkında daha fazla bilgi verebilir.

* Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed. Bu ve tüm tutmak çocukların ulaşamayacağı diğer ilaçlarla hatırla, başkalarıyla asla paylaşın ilaçlar ve gösterge reçete sadece bu ilaç kullanın.
* Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. (‘Multum’) is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Her türlü çabayı bilgilerin Cerner öz, Inc (verilen ‘öz’) doğru, güncel, ve tam emin olmak için, ama yapılmış hiçbir garanti bu yönde yapılır. Drug information contained herein may be time sensitive. İlaç Buradaki bilgi zamana duyarlı olabilir içeriyordu. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. özellikle aksi belirtilmedikçe öz bilgi sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler ABD tarafından kullanılmak üzere derlenmiş olması ve bu nedenle ABD dışında kullandığı öz garanti etmez uygun bulunmaktadır. Multum’s drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Öz uyuşturucu bilgi ilaçlar, teşhis hasta ya da tedavi tavsiye bulmamaktadır. Multum’s drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. Öz uyuşturucu bilgileri bir bilgi kaynağı onların hasta ve bakımı lisanslı sağlık uygulayıcılarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve / veya tüketicilere ek olarak bu hizmet görüş değil, yerine, uzmanlık, beceri, bilgi ve sağlık uygulayıcıları yargılanmasının hizmet vermektedir. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. hiçbir şekilde verilen bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarı yokluğu ilaç veya ilaç kombinasyonu güvenli, etkili veya uygun herhangi bir hasta için gösterecek şekilde yorumlanamaz. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. Öz sağlık herhangi bir yönü bilgilerin yardımıyla uygulanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez öz sağlar. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Buradaki bilgi olası tüm kullanır, yön, önlemler, uyarılar, ilaç etkileşimleri, alerjik reaksiyonlar, ya da yan etkileri karşılamak için uygun değildir içeriyordu. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist. Eğer, doktor, hemşire veya eczacınıza danışın alıyor ilaçlar hakkında sorularınız varsa.

Boniva adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.