Sir Jonathan Hutchinson 1828 – 1913

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Hutchinson Dişleri

Sir Jonathan Hutchinson 1828 –1913

JONATHAN HUTCHİNSON, 1828’de Yorkshire’de dünyaya gel­miştir. Öğreniminin ilk kısmını, yani 17 yaşına kadar özel bir şe­kilde yapmış ve bu arada Dr. Calcp Williams adlı bir hekimin yanında ça­lışmıştır. 1849 yılında Londra’ya gelmiş ve St. Bartholomevv hastanesine girerek 1850 yılında mezun olmuştur. Londra’nın bir mahallesinde pratik tababet icra etmeye başlayan Hutchinson aynı zamanda Metropolitan hastanesi. Londra göz hastalıkları hastanesi, Moorfields ve Blackfriars deri hastanesine kadar viziteler yapmaya başlamıştır. Bu sırada babasının büyük masrafını karşılamak için tutumluluk içinde yaşayan bu bilgin. Sir Godlee’ye göre, sadece peynir ve ekmekle vaktini geçirmiştir.

1860 yılında Londra hastanesine cerrah yardımcısı olarak atanmış ve bu suretle durumu biraz düzelmiştir. 1882’de Kraliyet Cemiyeti’ne üye seçilen bilgin, 1889’da Kraliyet cerrahi koleji başkanlığına getiril­miştir. 1908’de asalet unvanı verilmiştir.

Hutchinson daha 21 yaşında iken ve St. Bartholomevv hastanesinde çalışırken 8-14 yaşları arasında bulunan ve göz iltihaplarından muztarip olan çocukların burunlarında ülserasyonlar bulunduğunu ve diğer konjenital sifilis arazlarının da mevcut olduğunu tespit etmiştir. O zamana ka­dar Skrofuloz korneitis denilen bu halin aynı zamanda bir sifilitik mani-festasyon olabileceği sonucunu çıkarmıştır. Bu tarihten sonra bu konu üzerinde çalışmalarını arttıran bilgin 1858’de 64 olgu saptamış bulun­makta idi. Bütün bu olguların sifiliıik oldukları da lespiı edilmişti. Bu patolojik hale kronik intertisyel keratitis adını vermiştir. Bu isim halen tıp kitaplarında kulanılınaktadır. Bu buluşunu yayınladığı raporda Hutc-hinson aynı hastalarda başka bir sifilitik belirtilerin de mevcut olduğunu göstermiştir. On kesici dişlerde bazı küçük çıkıntılar ve intizamsızlıklar şeklide kendini gösteren bu araz kongenital sifilis için karakteristiktir. O zamandan beri bu diş şekline (Hutchinson Dişleri) denmektedir.

1861 yılında yine konjenital sifilis için karakteristik belirtilerden bi­ri olan sağırlık da bulunduktan sonra Hutchinson triadı (yani İntertisyel keratitis, diş deformasyonu ve sağırlık) tıp kitaplarında yer almıştır. Bu­gün bile bu klasik buluşa yeni bir ek ekleme kabil değildir ve bu triad olanca önemini muhafaza etmektedir. Sir Jonathan Hutchinson genel tababet bakımından Avrupa’nın en büyük şahsiyeti olarak addedilmiş­tir. Onun kadar çeşitli konular üzerinde o derece mükemmel eserler ka­leme almış başka hiçbir yazar yoktur. Özellikle oftalmoloji, dermatolo­ji ve sifilis bahsinde onun kudreti bütün haşmetiyle nazarı dikakti çek­mektedir. Hutehinson’un en büyük özelliği çok dikkatli bir gözlem ye­teneği ve klinik vakaları toplamaktaki ustalığıdır. Çok okuyan bir he­kim olmakla beraber aynı zamanda çok kuvvetli bir hafızaya da sahip­ti. Muassırları Hutehinson’un fikirlerine büyük bir değer verirler ve tıb­bi konularda söylediği şeyleri önemle kaydederlerdi. Çeşitli sanat eser­lerinin koleksiyonlarını yapmak en büyük meraklarından biriydi. Dün­yanın her tarafından özellikle meslektaşları kendisine nadir cscrlerler yollarlardı. Pekçok eser kaleme almıştır. Bunların içinde periodik ola­rak yayınlamış olduğu “Cerrahi Arşivi” adlı eseri 10 cilttir.

Sir Rickman Godlee kendisini şu şekilde tarif etmektedir: “Uzun boy­lu ve esmerdi. Orta yaştan ihtiyarlık çağına geçerken siması pek az değiş­mişti. Siyah saçlı ve sakallı idi. Yaşlandıkça bu saç ve sakallar ağarmaya
ve uzamaya başlamıştı.”

Hutchinson Finsbury civa­rında 16 yıl yaşadıktan sonra Sir James Paget’in tavsiyesi üzerine çok daha fazla mesleki bir faliyet gösterebileceği bir yer olan Cavandish’e çekildi ve 1913 yılında burada öldü.

Sir Jonathan Hutchinson 1828 – 1913 adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.