Çocuklarda İlgisizlik Sebepleri ve Zararları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Çocuk Sağlığı 

Ailelerin beslenme al??kanl?klar? ve çocuklar?n hareket azl??? obeziteyi tetikleyen ba?l?ca nedenler aras?nda yer al?yor. Ebeveynlerin aktif çal??ma hayat? içinde olmas?, çocu?a yeteri kadar vakit ay?ramamas?, anne baba ve çocuk aras?ndaki çat??ma ve bozuk ili?kiler çocu?un ruh sa?l???n? etkileyerek a??r? yemesine neden olabiliyor.

?çinde ya?ad???m?z teknoloji ça??nda hemen hemen her çocu?un bir bilgisayara sahip olmas?, bilgisayar oyunlar?n?n çe?idinin ve cezbedicili?inin her geçen gün artmas?, bahçeye ç?k?p bisiklete binen ve top oynayan çocuklar?n say?s?nda h?zl? bir dü?ü?ün olmas?na zemin haz?rl?yor. Bu durum çocuklar?n sosyal ya?ant?s?n? da k?s?tl?yor, fiziksel olarak daha pasif olmalar?na neden oluyor.

551301_detay

Çocuk ve Ergen Psikolo?u Didem Evre, çocuklarda obeziteyi tetikleyen psikolojik faktörler hakk?nda merak edilen sorular? yan?tlad?:

BE?EN?LMEME DUYGUSU

Bu çocuklar?n sosyal hayatta kar??la?t?klar? sosyal ve psikolojik sorunlar nelerdir?

Obezite benlik sayg?s? ve okul ba?ar?s?nda dü?ü?e sebep oluyor. Sosyal ili?ki kurma üzerinde de olumsuz etkileri bulunuyor. Obezite, genellikle içe kapan?k, çevresiyle ili?ki kuramayan, be?enilmeme duygusu a??r basan ve kendine güveni olmayan çocuklar ortaya ç?kmas?na neden oluyor. Bu psikolojik sorunlar ergenlik dönemindeki obez çocuklarda daha da art?yor.

ÇEVRES? DESTEK OLMALI

Çocuklarda obezite tedavisi nas?l olmal??

Obezite tedavisinde doktor, diyetisyen ve çocuk psikologunun tak?m halinde çal??mas? önemlidir. Tedavi sürecinde çocuk a??r? zorlanmamal? ve bask? uygulanmamal?d?r. Çocu?un ailesi ve arkada?lar? da destek olmal?, ya??na uygun bir diyet ve egzersiz program? olu?turulmal?d?r. Verilen diyette kat? olunmas?, tedavinin ba?ar?s?z olmas?na neden olabilece?i gibi çocu?u gizli gizli yemek yemeye te?vik edebilir.

B?R DÜNYA OLU?TURUYOR

Size obez çocuklar birtak?m psikolojik s?k?nt?lardan dolay? ba?vuruyor mu?

Aileler obezite konusunda maalesef çok bilinçli davranm?yorlar. Dolay?s?yla obezite tedavisinde psikolojik destek göz ard? ediliyor. Oysa ki obezite pek çok psikolojik s?k?nt?y? beraberinde getirdi?i gibi, pek çok psikolojik sorun da obeziteye neden oluyor. Anne ve baba ile ya?anan çat??malar, bozuk sosyal ili?kiler, televizyon ve bilgisayar ba??ml?l??? bu sorunlardan sadece birkaç?.

Örne?in, ailesi ile problem ya?ayan ve sürekli ele?tirilen bir çocuk, onlardan görmek istedi?i ilgi ve deste?i göremeyince, bilgisayar ve televizyon ba??nda kendi için olu?turdu?u dünyas?nda yemek yiyerek mutlu olmaya ve rahatlamaya çal???yor. Bu durum asl?nda çocu?un onay alma, ilgi ve ?efkat görme ihtiyac? içinde oldu?unu gösteriyor.

DOYURMA END??ES?

Anne ve babalar?n yapt?klar? en büyük hatalar neler?

Bebeklik döneminden itibaren ailenin çocu?unun beslenmesi ve doyurulmas? ile ilgili endi?eler ya?amas?, ’yemezsen büyüyemezsin’, ’bitirmezsen arkandan a?lar’ ?eklindeki uyar?larla çocuklar?n? büyütmesi, ilerleyen y?llarda çocukta a??r? beslenmeye neden olabiliyor. Anne baban?n çocu?a yeteri kadar vakit ay?rmamas?, i?ten eve geldiklerinde bilgisayar oynad???n? gördükleri çocuklar?na müdahale etmemesi, çal??t?klar? için evde yemek pi?memesi ve çocuklar?n kar?nlar?n? gün boyu abur cubur ile doyurma-
s? da obeziteye davetiye ç?karan hatalardand?r.

Çocuklarda İlgisizlik Sebepleri ve Zararları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.