Çocuklarda Gözlük Kullanım Yöntemleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Çocuk Sağlığı 

Çocuk için en iyi gözlük nas?l olmal?? Çocuk büyüdükçe göz numaras? da artar m?? Gözlük kullanan çocu?a davran??larda nelere dikkat etmeli?

Ki?ilerin gördüklerini tam olarak tarif etmesi mümkün de?ildir. Görme, gözde ba?lar ancak beyinde ?ekillenir. Göz hekimi olarak biz bu alg?n?n fizyolojik ve patolojik sonuçlar?n? de?erlendiririz. Nörofizyologlar, biyolog, psikolog, bilgisayar mühendisleri, fizyologlar, teleskopla u?ra?an uzay bilimciler, mühendisler ve psikiyatristlerden olu?an geni? bir bilim yelpazesi, görme alg?lanmas?yla ilgilenir. Görme subjektif bir alg?d?r ve çevre alg?lanmas?n?n %98’i görsellikle gerçekle?ir. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Göz Hastal?klar? Bölümü Op.Dr. Filiz Müftüo?lu anlat?yor.

cocuk_gozluk_mkle

Miyop neden olur?

Kornea üzerine dü?en ???nlar?n, retina üzerine yo?unla?t?r?lmas?yla yönünün de?i?tirilmesine k?r?lma (refraksiyon) denir. Cisimlerden göze ula?an ???nlar?n, mercekler sistemi olan gözün k?r?c? ortamlar? taraf?ndan k?r?lmas?, retina üzerine odaklanmas? ve görüntünün alg?lanmas? k?r?lma kusurlar? ile ilgili konular? içerir. Uygarl???n geli?imi beraberinde ?ehirle?meyi,?ehirle?me okulla?may? getirmi?tir. Ya?am?n büyük bölümünü yak?n uyum sa?layarak geçirmek zorunda kalan göz, uyum yükünü azaltmak için olsa gerek ön arka çap?n? uzatmaya ba?lar. Kitap okuma, yo?un bilgisayar kullan?m? ve televizyon izlemek miyopiyi (uzaktaki nesneleri görememe) art?r?r.

Çocuk büyüdükçe göz numaras? da artar m??

Miyopi olan çocu?un yirmili ya?lar?na kadar vücudu büyüdükçe, oransal olarak miyopi numaras?n?n da artmas? do?ald?r. Çocu?a miyop gözlük verildi?inde aileler birden tela?a dü?mekte hatta birkaç doktora giderek bir sonraki doktordan gözlük verilmeyece?ini duymak istemektedirler.

Çocuk için en iyi gözlük nas?l olmal??

Çocu?a gözlük verildi?ini bedensel ve ruhsal olarak kabul eden ailelerin dü?tü?ü bir hata da, gözlük çerçevesi ve cam al?rken dü?tü?ü hatalard?r. Pahal? demek iyi demek de?ildir. En iyi gözlük çerçevesi yüz ve burun yap?s?na uygun olan ve a??r olmayan gözlüklerdir. Gözlü?ün cam? kirpiklere de?memelidir. Gözlük cam?n?n kirpiklere de?mesi, çocukta refleks olarak çerçeveyi yak?n gözlü?ü gibi a?a??ya itmeye neden olabilir. Bunun sonucunda odaklanma bozulur ve görme kalitesi olumsuz etkilenir.

Gözlük kullanan çocu?a davran??larda dikkat

Gözlük kullanan çocu?u etkileyen faktörleri ebeveyn tela??, çevresi ve okul arkada?lar?n?n davran??lar? olarak grupland?rabiliriz. Özellikle ailelerin ve ö?retmenlerin dikkat etmesi gereken bir ba?ka konuysa, gözlük kullanan çocuklar? “gözü bozuk çocuk” s?fat?yla nitelememektir. “Bozuk” kelimesinin kullan?m? çocu?un ruhsal durumunun olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir. Gözlük kullanmak bir bozukluk de?ildir. Çocuk alg?s?nda “bozukluk” kelimesinin neyi ifade etti?i çok önemlidir. Ailelerin en s?k yapt?klar? bir ba?ka hata, çocuklar?na ‘gözlük takam?yor, kullanam?yor’ diye yüklenmeleridir.

Gözlük neden bu kadar önemli?

Çocuklara örneklendirmeler yap?lmal?, ç?plak ayakla yürünemeyece?i gibi e?er gözlük olmazsa kaliteli göremeyece?i de anlat?lmal?d?r. Bugüne kadar yap?lan istatistiklerde, gözlük kullanmas? gereken çocuklar?n bu ihtiyaçlar?n?n fark edilmemesiyle onlar?n, daha pasif, içe dönük, nevrotik yap?l? olduklar? ve sosyal olarak kendilerini izole ettikleri gözlemlenmi?tir. Gözlük ihtiyac? fark edilememi? çocuklarda, kavramsal geli?me ve bili?sel yeteneklerde gecikme gözlenebilir. Özellikle soyut dü?ünmeyi gerektiren becerilerde ba?ar?s?z olabilirler. Alan kavram? geli?meyebilir. Bulan?k gördü?ü zaman gözlerini ve beraberinde yüz kaslar?n? kasar ve bunun sonucunda sürekli bir ba? a?r?s? ve huzursuzluk ya?ar. Bütün bunlar?n d???nda en önemli ve dikkat edilmesi gereken konu çocu?un güvenlidir. Çocuk uza?? net görememenin verdi?i huzursuzlukla, gelen araçlar? seçkin göremedi?i için, güvenli?ini tehlikeye atar.

Çocuklarda Gözlük Kullanım Yöntemleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.