Çoçuklarda Diş Sağlığı ve Hastalıkları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Diş Sağlığı 

Çocuklar?n ?ekerli besinlere al??mas? bebeklik dönemiyle ba?lar. Emzi?in reçel, bal gibi tatl? besinlere bat?r?lmas? gibi hatalar, çocuklarda önce süt di?lerine daha sonra da daimi di?lerine zarar verir. Çocuklar?m?z?n di? sa?l???n? nas?l koruyaca??m?z? Di?eti Hastal?klar? Uzman? Sibel Öznur Örsal’a sorduk:
– Bebe?in di? sa?l??? için nelere dikkat edilmeli?

En önemli, en çok dikkat edece?imiz konu 1 ya? üstü çocuklara gece süt verilmemeli. Gece a?layarak uyand???nda süt içirmeyin. Çok çok önemli. Sütü mutlaka gündüz ve ?eker katmadan verin. Mamas?na ve meyve suyuna ?eker konulmas?n? asla önermiyoruz.

11596727

– Di? temizli?ini nas?l sa?layaca??z?

Çocuklar?n di?lerinin anne taraf?ndan temizlenmesi çok önemli. Bütün bebek setlerinde parmak f?rças? dedi?imiz, annenin ba? parma??na geçirerek kulland??? f?rçalar var. Tek di? ç?ksa bile annenin o di?i f?rçalamas? ?art. Ak?am sütünü içtikten sonra o f?rçayla di?lerin temizlenmesi gerekiyor. Tabii ki anne bu i?lemden sonra çocu?a biraz su içirmeli. Bak?m ilk di?in ç?kmas?yla birlikte ba?lamal?.

– Di?in çürümesini engelleyen besinler neler?

?lk ba?ta peyniri sayabiliriz. ?çindeki kazein denilen protein, di? kremi denilen ürünlere de konuluyor. Mesela Frans?zlar?n yeme?in ard?ndan peynir yemesi bu yüzden. Yiyeceklerden lifli sebze ve meyveler di? çürükleri aç?s?ndan çok önemli. Fizyolojik olarak di? temizleniyor, di?e yap???k g?da kalm?yor.

– Besinin di?e yap??mas? da zararl?, de?il mi?

Cips, ?eker gibi yiyecekler di? yüzeyinde kalarak çürü?e neden oluyor. Çocu?un böyle bir al??kanl??? varsa yedikten sonra di? f?rçalanmal?. Besin a??zda ne kadar çok kal?rsa çörük etkisini art?r?yor. Çocuklar bazen sevmedi?i ?eyleri yana?a itip tutar. Bu durum sürekli olursa, o 2 dakikalar çürük etkisini art?r?yor. Yana??nda 12 saat boyunca köfte tutan çocuklar var. Asitli g?dalar çürük aç?s?ndan önemli. Yüzeydeki mine tabakas?n?n çürümesini sa?l?yor. Kola ve sitrik asit içeren içeceklere dikkat edilmeli.

Çürük engelleyici g?dalar aras?nda bal?k, bal?k ya??, yer f?st??? (Yap?s?nda fosfat var), kakao ve çay? da sayabiliriz. Çay içmek di? çürü?ünü engelliyor, çay di?in rengini bozuyor ama flor içeriyor. Bal?k ve bal?k ya?? önemli. Xylitol denilen muz ve mantarda bulunan maddenin, -?imdi ço?u sak?zda da var- di? çürü?ünü engelledi?i kan?tland?. Yemeklerden sonra xylitol içeren bir sak?z çi?nemek etkili olabilir.

Beslenmeyle do?rudan ilgili olan di? sa?l??? bebeklik döneminde ba?l?yor. Peki anne babalar bu konuda neyi do?ru neyi yanl?? yap?yor?

Çoçuklarda Diş Sağlığı ve Hastalıkları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.