Çocuklarda Bağışıklık Sistemi Güçlendirici Tavsiyeler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Çocuk Sağlığı 

Domuz gribinden çocu?umuzu koruman?n yollar? ve a??yla ilgili konular? daha önce i?lemi?tik. ?imdi de çocuklar?m?z? domuz gribinden ve üst solunum yolu enfeksiyonlar?ndan korumak için ba????kl?k sistemlerini geli?tirmek ad?na neler yapmam?z gerekti?ine bakaca??z…

Yenido?anlar?n, süt çocuklar?n?n ve oyun çocuklar?n?n ba????kl?k sisteminin yeterince güçlenmemi? olmas? enfeksiyon hastal?klar?na daha kolay ve s?k yakalanmalar?na neden olabiliyor. Bunun d???nda altta yatan kronik akci?er hastal???, kalp hastal???, böbrek hastal???, kan hastal???, beslenme yetersizli?i olan çocuklarda enfeksiyon daha a??r seyredebiliyor. Okul çocuklar?n?n yo?un s?nav ve ders dönemlerinde yorgunluk, a??r? stres nedeni ile vücut dirençlerinin dü?tü?ü biliniyor.

Sonbahar ve k?? aylar?nda s?k görülen enfeksiyonlarda virüslerin etken oldu?unu söyleyen Anadolu Sa?l?k Merkezi’nden Doç. Dr. Ne?e Karaaslan B?y?kl?, bula??c? olan bu hastal?klar?n yay?lma yollar?yla ilgili ?u bilgileri hat?rlat?yor: “Hastan?n kulland??? e?yalara temas edilmesi sonucu mikrop vücuda giriyor. K?sa sürede solunum yollar?nda ço?almaya ba?l?yor ve 1-3 gün içinde ate?, bo?az a?r?s?, öksürük, halsizlik, ba? a?r?s?, kas a?r?s? gibi belirtilere yol aç?yor. Daha nadir olarak solunum s?k?nt?s?, bulant?, kusma, bilinç de?i?ikli?i, havale geçirme, döküntü gibi belirtiler de görülebiliyor. Bunlar durumun a??r oldu?una i?aret eden belirtilerdir. Bu mevsimlerde kapal? ortamlarda bulunulmas?, kre?, okul gibi kalabal?k mekanlarda hasta olan bir ki?iden virüsün kolayl?kla ortama bula?mas? nedeni ile hastal?k h?zla yay?labiliyor.”

cocuklarda-bagisiklik-sistemi

Çocuklar?n ba????kl?k sisteminin güçlendirilmesi için yap?lmas? gerekenler

 • A??lar eksiksiz olarak yap?lmal?
 • Düzenli beslenmeye önem verilmeli
 • Çocuklar?n sebze ve meyve tüketimini art?r?n Haz?r meyve sular? yerine çocuklara taze s?k?lm?? meyve sular? içirilebilir.
 • Yeterli ve kaliteli uyumalar? sa?lanmal?
 • Hekim önerisi olmadan ilaç kullan?llmamal? ve özellikle antibiyotik kullan?lmal?
 • Düzenli sa?l?k kontrolleri ihmal edilmemeli

?nfluenza ve üst solunum yolu enfeksiyonlar?ndan korunmak için yap?lmas? gerekenler

 • Alt? ayl?ktan büyük çocuklara grip a??s? yapt?r?n
 • Çoçuklar?n ellerinini s?k s?k y?kamaya özen gösterin
 • Kapal? ve kalabal?k yerlerde bulunmamaya çal???n
 • Ev içinde odalar?n ve okullarda s?n?flar?n s?k s?k havaland?r?n
 • Piyasada bulunan ve ba????kl?k sistemini güçlendirdi?i belirtilen ilaçlar? hekim kontrolünde kullan?n

Kaynak: http://www.pudra.com/anne-cocuk/2009/12/01/cocugunuzun-bagisiklik-sistemini-guclendirin.htm?aid=1340

Çocuklarda Bağışıklık Sistemi Güçlendirici Tavsiyeler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.