Çocuklarda Hatalı Beslenme Nedenleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Çocuk Sağlığı 

Özellikle okul döneminde, çocuk kadar anne ve baban?n da beslenme konusunda bilinçli davranmas? gerekmektedir. ??te çocuklardaki hatal? beslenme al??kanl?klar?.

Okullar?n aç?lmas? ile birlikte çocuklar?n beslenmesi büyük önem kazanmaktad?r. Bu dönem ileriki y?llar için sa?l?kl? beslenmenin temelini olu?turacak bir dönemdir. Çocu?un okul ça?lar?nda edindi?i beslenme al??kanl?klar? gelecekte de süreklilik göstermektedir. Amerikan Hastanesi Diyet ve Beslenme Bölümü’nden Diyetisyen Zuhal Güler Çelik bu dönemde çocuk kadar anne ve baban?n da beslenme konusunda bilinçli davranmas? gerekti?ini söylüyor.

cocuk_okul_beslenme_mkle

Hatal? beslenme, obeziteye neden oluyor

Hatal? beslenme al??kanl?klar?n?n çok say?da nedeni vard?r. Bunlar?n ba??nda çocuklar?n besin gereksinimlerinin bilinmemesi, ailenin beslenme al??kanl?klar? ve okul ça??ndaki çocuklar için en iyisini yapmak isteyen annelerin kendi bilgilerine göre en iyi bildi?i besinlerden çocu?una fazla miktarda yedirmek istemeleri gelmektedir. Bunlar?n d???nda fiziksel aktivite azl???; özellikle ailenin ak?amlar? veya evde oldu?u günler içerisinde televizyon- bilgisayar kar??s?nda oturmalar?, çocuklar? ile oyun oynamamalar?, yürüyü?ler yapmamalar?, sözlerden daha kal?c? izler b?rakan olumsuz mesaj ya da mesajlar b?rakabilmektedir. Ayr?ca ö?ün atlama, ?eker, tuz ve ya? içeri?i yüksek yiyecek-içecek tüketimi özellikle ileri ya?lardaki beslenme al??kanl?klar?n? kötü yönde etkilemektedir. Bu hatal? beslenme ?ekli, özellikle çocukluk dönemindeki ?i?manl?k (Obezite) riskini art?rmaktad?r.

Kahvalt? en önemli ö?ün

Çocuklar?n beslenmesinde bu dönemde görülen en s?k de?i?iklik kahvalt? yapmamakt?r. Kahvalt? günün en uzun açl??? olan gece açl???n? takip etmesi nedeniyle biten enerjinin tekrar al?nabilmesi için en önemli ö?ündür. Bu konuda yap?lm?? baz? çal??malar da bulunmaktad?r. Bu ara?t?rmalarda, kahvalt? yapan çocu?un s?n?f içerisindeki ba?ar?s?n?n daha fazla oldu?u, problem çözme yeteneklerinin di?erlerine göre daha geli?mi? oldu?u, kavrama yeteneklerinin daha iyi oldu?u gözlenmi?, baz? ara?t?rmalarda ise kahvalt? yapan çocuklar?n beslenme yetersizli?inden olu?an hastal?klara daha az yakaland?klar? rastlanm??t?r. Yine bu ara?t?rmalar?n sonucunda kahvalt? yapmayan çocuklar?n daha ?i?man olduklar? belirlenmi?tir.

Yetersiz ve yanl?? beslenme çocuklar?n sa?l???n? etkiliyor

Aile içerisinde ve okulda beslenme bilgisinin yetersiz verilmesi, okul yemeklerinin sevilmemesi ve çocuklar?n % 90’?n?n kantinlerde hamburger, tost, k?zarm?? patates, cips kola gibi ya? ve karbonhidrat bak?m?ndan yüksek olan fast-food besinleri tüketmeleri; günlük almalar? gereken vitamin ve özellikle kalsiyum minerali bak?m?ndan yoksun beslenmeleri büyüme ve geli?melerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yan? s?ra besin endüstrisinde özellikle bu ya? gruplar?na yönelik reklamlar / kampanyalar (çikolata, fast-food, cips gibi abur cubur besinler) hatal? beslenme al??kanl?klar?n?n kazan?lmas?na neden olmaktad?r. Böylece erken ya?larda kazan?lan al??kanl?klar?n ileriki ya?larda de?i?tirilmesinde zorluklar ya?anmaktad?r. Çocuklar?n okul ve evde çe?itli yiyecekleri tüketmeleri ve temel beslenme ilkeleri konusunda bilgilendirilmeleri çok önemlidir. Özellikle; ö?ünlerin atlanmamas?, kahvalt?n?n önemi, ara ö?ünlere önem verilmesi, okul yemeklerinin fast-food yemeklerinden daha sa?l?kl? oldu?u konusunda çocuklar?n bilinçlenmeleri ileriki hayatlar?nda ya?am kalitelerini art?racakt?r.

Okul dönemine dikkat

Okul ça?? çocu?unun beslenmesi ve bu dönemde beslenme al??kanl?klar?nda meydana gelebilecek de?i?iklikler bu nedenle çok büyük önem ta??maktad?r. Hem daha sa?l?kl? hem de daha ba?ar?l? nesiller yeti?tirmede ailenin ve ö?retmenlerin beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve e?itilmesi bu sebeple önemlidir.

Diyetisyen Zuhal Güler Çelik’ten örnek kahvalt?:

Taze meyve suyu, peynir, domates-salatal?k, ekmek, pekmez, yumurta

Diyetisyen Zuhal Güler Çelik’ten örnek beslenme çantas?:

Kuru meyveli veya cevizli ev yap?m? kek veya ev yap?m? peynirli po?aça, ayran veya meyve suyu

Çocuklarda Hatalı Beslenme Nedenleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.