Çocuklarda Parmak Emme Alışkanlığını Giderme

Yazar:   Tarih:   Kategori: Çocuk Sağlığı 

Bebekler parmak emmeyi henüz ana rahmindeyken ö?renirler. Bu nedenle 3-4 ya??na kadar parmak emme davran??? bir hastal?k belirtisi olarak görülmez. Ama belli nedenlerden dolay? parmak emme ilerleyen ya?a ra?men devam edyorsa, bu durum bir hastal?k belirtisi olabilir.

Parmak emmenin alt?nda hangi nedenler yatar?

img255

Parmak emme, bebe?in anneyle ileti?im eksikli?i veya annenin yanl?? tutumlar?n?n bir sonucu olarak sürebilir. Anne bebe?in yeterince yan?nda olmuyor, yeterince ok?am?yorsa, ona do?ru biçimde ilgi göstermiyorsa parmak emme süregiden bir al??kanl?k halini alabilir.

Ayr?ca annenin bebe?i her a?lad???nda meme vererek susturma yolunu seçmesi de bebekte meme yerine parmak emmeyi bir ba??ml?l?k haline getirebilir.

Parmak emen çocu?a nas?l davranmal??

Sorunu çözmek için do?ru ad?m, emme davran???n?n de?il, alt?nda yatan nedenin üzerine gitmek, çocukla anne ve baba aras?ndaki ileti?imdeki sorunlar? fark edip de?i?tirmektir. Çocuk uzun süre yaln?z kal?yorsa, ailesiyle oyun oynayam?yor, yarat?c? oyunlara yönlendirilmiyorsa, dura?anl?k ya??yorsa öncelikle bu eksiklerin giderilmesi gerekir.

Parmak emme al??kanl??? gözlenen bebe?in bu davran??? önlenmeye çal???lmamal?, çocuk bu davran??? yüzünden utand?r?lmamal?d?r. Olumlu davran??lar göstermek, çocu?un parmak emmekten uzakla?mas? için övgü ve ödül yöntemlerine ba?vurmak do?ru olacakt?r. Çocu?un oyuncak olarak benimsedi?i nesneleri yata??na koymak rahatlat?c? bir etki yapacakt?r.

Psikolog Berna Akp?nar anne baban?n çocu?a yakla??m? için önerilerini anlat?yor. ?zleyin:

uzmantv01
Çocu?unuz Parmak Emiyorsa

Uykuya geçerken parmak emme

Uykuya geçerken çocuklarda parmak emmeye s?kça rastlan?yor ve bu genelde küçük ya? gruplar?nda görülüyor. Küçük ya?ta damak geli?imi önemli oldu?u için de bu hareketi engellemek gerekiyor. Uykuya geçerken parma??n? emsin gibi bir dü?ünceyle serbest b?rakmam?z yanl??.

Peki ne yapabilirsiniz? Uyku s?ras?nda belki parma??n? emecektir, fakat uyuduktan sonra elleri a?z?ndan çekilebilir veya uykuya dalarken ellerini a?z?na götürmemesi için elleri tutulabilir. Bask? ?eklinde de?il, sevgi göstererek ellerinden tutulabilir. Kendili?inden geçmesini beklemek i?e yarayabilir. Çünkü çocuk zaten bunun yanl?? bir davran?? oldu?unun fark?nda ve bunu kendi ba??na çözmeye çal???yor ama kar??s?ndaki ki?iden de yard?m bekliyor. Bu kar??s?ndaki ki?i de anne. E?er anne çocuk aras?nda güvenli bir ba?lanma ortaya ç?karsa, çocukla annenin ili?kisi daha iyi bir yere do?ru giderse, o zaman zaten kendili?inden bu davran?? da yok olacakt?r.

Parmak emmenin ne gibi zararlar? vard?r?

Çocuklar?n büyük bir ço?unlu?unda ilerleyen ya?larda damak problemleri ortaya ç?k?yor. Ba?parmak direk dama?a oturdu?u için damaktaki problemler nedeniyle çocuklar daha sonra di? doktorlar?na götürülüyorlar. Bunun yan? s?ra a??zda kapanma bozukluklar? olabiliyor. Çocu?un eli sürekli a??zda oldu?u için ilk ç?kan di?lerle sürekli oynuyor ve di?ler yamulabiliyor. Dama??n farkl? yap?s?ndan dolay? ortaya konu?ma bozuklu?u da ç?kabilir. Di?ler normalde geli?mesi gereken ?ekilde geli?medi?i için seslerin telaffuzunda tabii ki farkl?l?klar olacakt?r. Ayr?ca sosyal zararlar? da var. Çocu?un anaokulunda, 3-4 ya??ndayken parmak emiyor olmas? arkada?lar? taraf?ndan daha küçük ya?ta bir bebek olarak alg?lanmas?na neden oluyor ve bu çocukta a?a??lanm?? hissi uyand?r?yor.

Psikolog Berna Akp?nar tüm bu zararlar? ve bu zararlardan kurtulman?n yollar?n? anlat?yor. ?zleyin:

uzmantv01
Çocu?unuz Parmak Emiyorsa

Çocuklarda Parmak Emme Alışkanlığını Giderme adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.