Alıç, Yemişen, akdiken, ekşi muşmula, edran, geviş

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

The fruit of Common Hawthorn (C. monogyna)Image via WikipediaAl?ç (Cratageus Monogyna)

Yöresel adlar?: Yemi?en, akdiken, ek?i mu?mula, edran, gevi?

Bitki özellikleri: 10m kadar yükselebilen ve 500-600 y?l ya?ayabilen, dikenli, beyaz veya pembe çiçekli bir a?açc?kt?r. Meyvesi 1-3 çekirdekli, aç?k veya koyu k?rm?z? renklidir. Ku?burnu meyvesini and?r?r, ama onun dörtte biri kadard?r ve yuvarlakt?r. Bat? ve Güney Anadoluda yayg?nd?r. Ku?burnu bitkisinin bulundu?u yerlerde s?kl?kla rastlan?r.

Bile?im: Flavon türevleri, aminler, triterpen türevleri, tanen ve ac? maddeler.

Toplama ve haz?rlama: Çiçek ve yapraklar may?s-haziranda, çiçeklenme a?amas?nda toplan?r ve hemen kurutulduktan sonra, ince k?y?larak, hava almayan kaplarda saklan?r.

Meyveler, a?ustos-eylülde, k?zar?p olgunla?t?klar?nda toplan?r ve iyice kurutulduktan sonra kullan?ma haz?rlan?r.

Çiçek, yaprak ve meyveler, her y?l yeniden toplanmal? ve bir önceki y?ldan kalanlar at?lmal?d?r.

Kullan?m alanlar? ve biçimleri: Al?ç, günümüzün çe?itli kalp ve kan dola??m? hastal?klar?na kar?? rahatl?kla kullan?labilir. Ba?ar?ya ula?abilmek için gerekli olan uzun süreli ve hatta bazen sürekli kullan?m? kesinlikle hiçbir yan etki içermez. Sonuç genellikle etkileyici ve inand?r?c?d?r. Öncelikle, 40-50 ya?lar?ndan sonra ortaya ç?kan kalp rahats?zl?klar?nda (örne?in Anjina pektoris) kullan?lmal?d?r. Kalp kaslar?n?n dejenerasyonunda ve koroner damarlardaki daralmalar nedeniyle gerekli miktarda kan?n kalbe ula?amamas? durumunda, t?bbi tedavinin yan? s?ra al?ç tedavisine de ba?lan?lmal?d?r. Al?ç, zamanla olu?an pek çok kalp hastal?klar?n?n tedavisinde mutlaka an?msanmal?d?r. Henüz hastal?k olarak tan?mlanamayacak belirtilerde de, önleyici, koruyucu olarak kullan?lmas?nda büyük yarar vard?r. Ayr?ca, kalp ritm bozukluklar?nda, a??r enfeksiyon hastal?klar? sonras?ndaki kalp kaslar? zafiyetinde, kalp krizi sonras?nda, yüksek kan bas?nc?nda, uygulanan t?bbi tedavilerin al?ç tedavisi ile de desteklenmesi çok olumlu sonuçlar verecektir. Ama, bu tedavilerde sab?rl? ve uzun soluklu olmak gerekir. K?sa sürede olumlu sonuç beklemek do?ru olmaz. Önemli olan, alt?n de?erindeki bu bitkiye inanmakt?r. Ona inan?n ve dört elle sar?l?n!

Al?ç ?ifal? bitki olarak ülkemizde pek tan?nmaz. Bulunabilecek olan bitkinin de gerekli kalitede olmayaca?? hemen hemen kesindir. En do?rusu, onu ki?inin kendisi toplamas? veya Avrupa ülkelerindeki eczanelerden temin etmesidir.

Bitkinin tentürü de bu tedavilerde damla biçiminde kullan?labilir. Günde 2-6 kere, 15-20 damla, dil üstüne al?n?r ve bir süre a??zda tutulduktan sonra yutulur. Bu tentür de yurt d???ndan sa?lanabilir.

Demleme biçimi: ?nce k?y?lm?? 1 tatl? ka???? dolusu bitki, 1 bardak kaynar suyla ha?lan?r. 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür. Bal ile tatland?r?ld???nda etkisi daha da artar. ?eker hastalar? tatland?rmaz. Günde 2-3 bardak çay, yemek aralar?nda veya aç karn?na içilir.

Yan etkiler: Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Uzun süreli ve hatta sürekli kullan?labilir. Ba??ml?l?k olu?turmaz.

Alıç, Yemişen, akdiken, ekşi muşmula, edran, geviş adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.