Hazımsızlık Sebepleri ve Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Halk aras?nda haz?ms?zl?k diye adland?r?l?r ve s?k görüldü?ü için pek de önemsenmez. Dispepsi, kendi ba??na bir hastal?k olmaktan çok, genellikle altta yatan bir sorunun belirtisidir.

248

Dispepsi belirtileri

– Mide yanmas?
– Kar?n a?r?s?
– ?i?kinlik
– Ge?irme ve gaz
– Bulant? ve kusma
– A??zda ac?ms? veya asitli tat

Bu belirtiler stresli zamanlarda artabilir. Dispepsiyle birlikte gö?üs alt bölgesinde bir yanma ?ikayeti de oldukça s?k görülmektedir. Kad?n ve erkeklerde her ya? grubunda görülebilir.

A??r? alkol kullan?m?, aspirin gibi mideyi tahri? eden ilaçlar, sindirim kanal?nda ülser gibi bozukluklar ve endi?e hali ya da depresyon gibi duygusal sorunlar riski art?ran faktörlerdir.

Hastal???n sebepleri

Hastal?klar:

– Ülser
– Gastro-özofageal reflü (GERD) (asitli mide içeri?inin yemek borusuna geçmesi)
– Mide hastal?klar? (gastritten, ciddi hastal?klara kadar her türlü mide hastal???)
– Gastroparezi (midenin normal bo?almamas? durumu)
-Mide enfeksiyonlar?
– ?ritabl ba??rsak sendromu
– Kronik pankreatit
– Tiroid hastal???
– Hamilelik
– Sindirim sistemi hastal?klar?

?laçlar:

– Aspirin ve a?r? kesiciler
– Östrojen hormonu ve do?um kontrol haplar?
– Kortizon
– Baz? antibiyotikler
– Tiroid ilaçlar?

Ya?am tarz?:

– Bir oturu?ta çok fazla, h?zl? ve ya?l? yemek
– Fazla alkol al?m?
– Sigara
– Stres ve yorgunluk
– Mide asidi fazlal???
– Yemek yerken a??r? hava yutulmas?

Nas?l tan? konur?

Dispepsi ?ikayetleriniz varsa daha ciddi bir durumun varl???n? ekarte etmek için mutlaka doktorunuza gidin. Çünkü dispepsi geni? bir kavramd?r, alt?nda çe?itli hastal?klar gizlenebilir.

Doktorunuz altta yatan ba?ka hastal?klar? ara?t?racakt?r. Bu amaçla birçok kan testi yapabilir, görüntüleme tetkikleri isteyebilir. Yemek borusunu, mideyi ve ba??rsaklar? daha iyi incelemek için endoskopi isteyebilir.

Dispepsi bir hastal?ktan çok bir semptom oldu?undan, tedavisi genellikle altta yatan nedene ba?l?d?r.

Dispepsi ?ikayetleri ço?u kez birkaç saat içinde kendili?inden düzelir ve ço?u hasta doktora ba?vurmaz. Özellikle 40 ya??n üzerindeki dispepsi yak?nmalar?n?n ciddiye al?nmas? gerekir.

Ara?t?rmalar sonucu alt?nda ba?ka bir hastal?k bulunmazsa a?a??daki öneriler ?ikayetlerin giderilmesinde yard?mc? olabilir.

Bu önlemlerle dispepside düzelme olmad???nda, doktorunuz semptomlar? hafifletmek için ilaç yazabilir.

Dispepsiye neden olan yemekleri saptamak için bir yemek günlü?ü tutulmas? da çok faydal? olacakt?r. ?nsanlar yazd?klar?n? sonradan incelerken bir anda yedikleri s?rada fark etmedikleri önemli ipuçlar?n? görebiliyorlar.
Bazen kalp krizleri de dispepsiye benzeyen belirtilere yol açabilir. Bu ?ikayetler aniden ba?lad?ysa ve sizin için ola?an d???ysa ve ayr?ca nefes darl???, terleme veya çeneye, boyuna, kola yay?lan a?r?yla birlikteyse derhal t?bbi yard?m istenmelidir.

– Bir oturu?ta çok fazla yemek yemeyin.

– Baharatl? yemeklerden kaç?n?n.

– Turunçgiller ve domates gibi yüksek miktarda asit içeren g?dalar? tüketmeyin.

– Sigaray? b?rak?n.

– Alkollü içeceklerden uzak durun.

– Kafeinli ve gazl? içecekleri tüketmeyin.

-Karn?n?z? s?kan dar giysilerden kaç?n?n. Bunlar mideye bask? yaparak içindekilerin yemek borusuna geçmesine neden olur.

-Yedikten hemen sonra yatmay?n veya uzanmay?n.

-Son yedi?iniz yemekle yatma saatiniz aras?nda 2-3 saat olsun.

-Yata??n ba? ucu ayak ucundan en az 15 cm. yüksekte olsun. (Yüksek yast?k de?il, yata??n ba?ucunu alt?na kitap gibi bir ?eyler koyarak yükseltin veya özel reflü yast?klar? kullan?n) Böylece yatarken yediklerinizin yemek borusu yerine, ba??rsaklara do?ru ak??? sa?lan?r.

Dr. Hasan ?nsel

Hazımsızlık Sebepleri ve Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.