Terleme Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Sa?l?k Aç?s?ndan Terleme Ne Demektir?

Terleme, vücut ?s?s?n?n sabitlenmesi için ter bezlerinin s?v? üretmesidir. A??r? çal??mas? normalden fazla derecede s?v? kayb?na neden olan durumdur ve bir hastal?k de?il belirtidir. O nedenle terlemeyi basite almamak gerekir.

Terlemenin Türleri Var m?d?r?

Terleme genel ve lokal olmak üzere ikiye ayr?l?r. Genel olanlar vücudun tamam?nda görülürken lokal terleme el ve ayaklarda kendini gösterir. Lokal terleme problemi genellikle 18–30 ya? aras? ki?ilerde s?kt?r ve bu genç hastalar elleri çok terledi?i için strese girer, strese girdikçe de elleri daha çok terler. Bu durum ki?inin sosyal ortamlarda huzursuz olmas?na hatta i? ve kariyer seçiminde olumsuz etkilere neden olabilir.

30 ya? üstü hastalar ço?unlukla genel terleme ile gelir ve terleme ço?unlukla sistemik bir hastal?k belirtisidir.

terleme

Terleme Hangi Hastal?klar?n Belirtisi Olabilir?

Özellikle genel bir terleme art??? varsa sistemik bir hastal?k dü?ünülüp ara?t?r?larak tetkikler yap?lmal?d?r. A??r? terlemeye ço?unlukla hormonal hastal?klar neden olur. Terleme metabolizman?n bir sonucu olarak ortaya ç?kt???ndan özellikle vücut metabolizmas?n? h?zland?ran hastal?klar öncelikle ara?t?r?lmal?d?r. Tiroid bezinin a??r? çal??mas? yani hipertiroidi en s?k a??r? terlemeye neden olan sistemik hastal?kt?r.

Bu nedenle bu hastal???n di?er belirtileri olan çarp?nt?, kilo kayb?, ellerde titreme, a??r? sinirlilik, saç dökülmesinin var olup olmad???na bak?l?r.
Hipertiroidi gibi büyüme hormonu fazlal??? ve adrenalin hormonundaki normal d??? çal??ma da a??r? terlemeye neden olan di?er hormonal hastal?klard?r.
Menopoz sonras?nda da kad?nlarda a??r? terleme görülebilir. Bu durum kendini ataklarla gösterdi?inden menopoz da kad?n hastalarda terleme nedenleri aras?nda dü?ünülmesi gereken durumlardand?r.

Bunun yan?nda a??r? kilo durumu da terlemenin di?er bir nedeni olarak say?labilir. Hastalarda genellikle hareketle ortaya ç?kan bazen de geceleri a??r? terleme yak?nmas? olur. Özellikle ba? ve boyun bölgesinde terleme dikkat çekicidir.

Terleme Sorununda Nas?l Bir Tedavi Uyguluyorsunuz?

Muayene ve tetkiklerle yapt???m?z ara?t?rmada ortaya ç?kan hastal??a yönelik tedavi uygulad???m?zda terleme de ortadan kalk?yor. Yapt???m?z ara?t?rmada terlemenin lokal oldu?u ortaya ç?karsa 3–6 ay süreli botox enjeksiyonu yap?l?yor. Ama bu yöntemle sonuç al?namazsa sempatik blokaj denen koltuk altlar?nda ter bezlerini uyaran sinirlerin yok edilmesi i?lemi yap?labiliyor.

asiri terleme hangi hastaliginaşırı terleme sağlık belirtisidirbaş ağrısı hangi hastalıkların belirtisidirbebeklerde baştakiterlemeçekici ayaklarçocuklarda gece boyun terlemesiçok terlemek hangi hastalığın belirtileridirçok terlemek hangi hastalıgın belirtisidirçok terlemek hangi hastalık belirtisidirerkeklerde baş terlemesinin hangi hastalığın belirtisierkeklerde terleme hangi hastalık belirtisi olurerkeklerde terlemenin belirtisigece aşırı terlemegece boyun terlemesiGECE BOYUN TERLEMESİ HANGİ HASTALIGIN HABERCİSİDİRgece boyunda terlemegece çok terlemek hangi hastalık belirtisigece cok terlemek hangı hastalıgın belırtısıdırgece ortaya çıkan terlemegece terlemek hangi hastalıkgece terlemeleri hangi hastaliklarin belirtisi olabilirgece terlemeleri hangi hastalık belirtileridirgece terlemeleri hangi hastalıklarda olurgece terlemesi hangi hastaliklarin belirtisidirgece terlemesi hangi hastalıggece terlemesi hangi hastalığın belirtisigece terlemesi hangi hastalığın habercisidirgece terlemesi hangi hastalıkgeceboyundaterlemegeceleri boyun terlemesigeceleri terlemek hangi hastalığın belirtisidirgeceterlemesihangihastalaklaraişarattiribrahim saracogluidrar terleme aynımıishal ve terleme hangi hastalıklara sebep olursinirlilik hangi hastalığın belirtisidir?ter idrarmıdırter ile idrar aynı mıdırter ile idrar aynımıdırteridrar mıdırterleme belirtisidirterleme hangi hastaliklarin belirtisiterleme hangi hastalığın belirtisiTerleme Sorununda Nasıl Bir Tedavi Uyguluyorsunuz?terlemek hangi hastaligin belirtisiterlemek hangi hastalığın belirtisidirterlemek hangi hastalığın nedenidirTerlemenin Türleri Var mıdır?yedi g

Terleme Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.