Acil Bolum Hemsiresi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Acil Bölüm Hemşiresi

Acil sağlık bakımında temel ve ileri yaşam desteği sağlama ve taşıma işlemlerinde ilerlemelere paralel olarak acil bölüm hemşi­relerinin işlevleri de genişlemiştir. Bu bağlamda Acil Hemşireler Birliği, 1991 yılında acil bakım standarlarını belirlemiştir.
Hemşirelik bakım sistemine temellendirilen bu standartlar aşağı­daki gibidir.

Acil Hemşireler Birliğinin Bakım Standartları

Başhemşire

Acil bölümde triyaj işlemleri ve acil bakım hizmetlerinin sür­dürülmesinden, yönetimindeki hemşire ekibin işgücü planlama­sından, koordinasyon ve organizasyonundan sorumludur. Hem­şire personelin sayısı yeterli olduğu acil bölümlerde triyaj hemşi­resi ve acil bakım hemşiresi olarak iş bölümü yapılarak hemşire­lerin ilgili alanlarda eğitimlerinin sürdürülmesi kendilerini geliştirme olanağı yaratılması başhemşirenin eğitimle ilgili işlevleri arasındadır.
Triyaj ve acil bakım hemşiresinin görevleri aşağıdaki gibi sı­ralanabilir:

Triyaj Hemşiresinin Görevleri

Acil bölüme gelen hastaları hemen ve hızla değerlendirir.
Hastanın şikayetlerini, tıbbi anamnezini, yaşam bulgularını, kullandığı ilaçları ve diğer ilgili bilgileri toplar.

Hastadaki öncelikleri ve daha ileri değerlendirme gereken du­rumları belirler.
İlkyardım ve diğer triyaj hemşireliği girişimlerini uygular.
Sürekli olarak hastanın durumunu izler ve değerlendirir.
Hasta acil bakım ünitesindeyken ailesine durumu ve gelişmeler­le ilgili bilgi verir.

Acil Bakım Hemşiresinin Görevleri

Hastayı acil bölümde uygun bir yere yatırır.
Hastanın sistemik ve sekonder değerlendirmesini yapar.
Acil bölüm tarafından geliştirilen ve onaylanan bakım standart­larını kullanır.
Acil bölüm hekimi ile birlikte hasta bakımını koordine eder.
Bakım ve tedavi girişimlerinin etkilerini değerlendirir.
Hastayı ve ailesini, hastanın hastalığı ve yaralanma ile ilgili bil­gilendirir, eğitir.
Taburculuk planım hazırlar.
Hasta ve ailesine taburculuk eğitimi yapar. Hastaya verilen bil­gilerin anlaşılıp anlaşılmadığını değerlendirir. Gerekirse tekrar eder, yazılı olarak verir.
Acil Bakım Teknisyeni (ABT)
ABT, olay yerinde, ambulansta ve acil bölümde temel ve ileri yaşam desteğinin sürdürülmesinde görev alır.

Özellikleri

Sakin, Cesur ve kararlı olmalıdır.
Güven verici olmalı, az konuşmalıdır.
Mimik, jest ve ses tonu ile hastanın umudunu kinci davranma­malıdır.
Kurtarma ve bakımda hem hastanın hemde kendisinin güvence­sine önem vermelidir.
Çocuk, sağır ve dilsizlerle anlaşma eğiliminde olmalıdır.

Disiplinli olmalı, kendisini güvenceye alan elbise, başlık ve ayakkabı gibi giysileri hizmetin gerektirdiği şekilde kullanmalı­dır.

Olay yerinde bulunan olayla ilgili bıçak, silah, şişe gibi araçları hastayla birlikte acil bölüme teslim etmelidir.

Haberleşme cihazlarının kullanımını ve haberleşme yöntemini iyi bilmelidir.
Tüm belirti ve bulguları raporuna almalıdır.
Yaralı ve hastayı hızla değerlendirip, zaman geçirmeden ABC’yi uygulamasını bilmelidir.
Triyaj işlemini ve hasta taşıma işini en iyi şekilde planlamalıdır.
Acil bölümde ilgililere yaralanma olayı ve ilk girişimlerle, has­tanın durumu hakkında doğru ve yeterli rapor vermelidir.

Ekip olarak sürdürülen acil bakım hizmetlerinde hekim, hemşire ve acil bakım teknisyeni bu bölümün vazgeçilmez elemanlarıdır. Ekipte yeralan herkesin belli görev, yetki ve sorumlulukları vardır. Sözü edilen sorumlulukların eksiksiz ve zamanında yerine getiril­mesi ise acil bölümde yaşamsal öneme sahip ekip, yöneticinin önemini gözler önüne sermektedir.

Acil Bolum Hemsiresi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.