Acil Bakim Bolumu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Acil Bakım Bölümü

Ülke koşul ve standartlarına, bölgesel niteliklere, gereksinimlere uygun; 24 saat sürekli bakım hizmeti ve acil durumlarda kolay bir işleyiş sağlayacak yapıya, donanıma sahip, acil sağlık ekibi tarafın­dan yapılan uygun girişimler, gerekli ilaçlar ve araç/gereçlerle has­tada ileri yaşam desteği, bakım ve tedavinin gerçekleştirildiği birim “Acil Bölüm” olarak tanımlanır.

Acil bölümün amacı; başvuran birey ve ailesinin sağlık sorunu­nu, önem ve aciliyet derecesine göre sınıflandırma(Triyaj), soruna uygun tedavi ve bakım hizmetleri sunarak, bireyin yaşamını tehdit eden nedenleri gidermektir.

Triyaj; Yaralıların veya hastaların durumlarının ciddiyet ve dere­cesine göre sınıflandırılması, tedavi önceliklerinin belirlenmesidir. Doğru uygulanması bu konuda eğitim, tıbbi bilgi ve deneyim gerek­tirir. Her olaydaki triyaj öncelikleri aynı değildir. Öncelikler o anda elde var olan tıbbi olanaklara, ekibe ve acil bakım gerektiren ola­yın tipine göre değişir. Amaç var olan tüm olanakları ulaşılan her bireye sunmaya çalışmak değil, eldeki olanakları daha çok kişinin yaşamım kurtarabilmek ve sakatlığı önleyebilmek için gereksinim­lere göre yönlendirmek ve paylaştırmaktır. Triyaj daha sonraki bö­lümlerde detaylı olarak ele alınmıştır.

Ülkemizdeki Acil Bakım Bölümleri ve Hizmetleri

1. Alt düzey acil bakım bölümleri

Küçük şehir ve kasabalardaki hastane ve sağlık merkezleri ile büyük şehirlerdeki çok sayıdaki küçük hastanelerde bulunur. İste­nildiği takdirde modern acil bakım sağlık hizmeti organizasyonu içinde alt düzey acil bakım klinikleri olarak kullanılabilirler. Bu bö­lümlerin uygulamalarını incelersek başvuranların %70’i ayakta te­davi edilen, yaklaşık %20’si parenteral sıvı ve analjezik tedavisi alan hastalardır. Kalan %10’u ise, bir üst kuruma sevk edilir. Bu grupta bulunan acil bölümleri içeren hastaneler:

a. 25, 50 ve 100 yataklı Devlet Hastaneleri,
b. Tam teşekküllü olmayan askeri hastaneler, SSK ve diğer kurum­ların lokal hastaneleri,
c. Semt poliklinikleri,
d. Askeri dispanserler,
e. Özel kliniklerdir.

Alt düzey acil bakım bölümlerinde genellikle pratisyen hekimler 24 saatlik nöbetler halinde çalışırlar. Tüm sorumluluk pratisyen he­kimdedir. Kadrolu acil bakım ekibi yoktur. Bütün hastane persone­li acil bölümde sıra ile nöbet tutar. Acil tetkik işlemleri evden çağrı­lan teknik personel ile sağlanır. Bu bölümlerin bir kısmında mesai saatleri içinde çeşitli branşlardan az sayıda uzman hekim bulunur-
ken, çok azında tüm branşlarda uzman hekim vardır. Bu bölüme başvuran ileri tetkik ve tedavi gerektiren hastaların tamamına ya­kını üst merkezlere sevk edilir.

2. Üst düzey acil bakım bölümleri

Merkezi coğrafi konumlarda bulunur. Bu grupta yer alan hizmet birimlerinin tamamına yakım tam teşekküllü olup oldukça nitelikli tanı ve tedavi olanaklarına sahiptirler. Modern acil bakım hizmeti organizasyonu içinde Acil Bakım Merkezleri olarak kullanılabilecek nitelikte olan bu bölümler üstlendikleri merkezi hizmetler nedeni ile günümüzde hem kendi bölgelerindeki hemde çevre yerleşim birim­lerindeki alt düzey acil bakım bölümlerinden gelen hasta yükünü karşılamak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle sorunları daha faz­la olmaktadır. Ülkemizde bu tip acil bölümleri barındıran hastane­ler:

a. Büyükşehir ve metropollerimizde bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet ve Eğitim Hastaneleri, SSK ve diğer kurumlara ait hastaneler ve eğitim hastaneleri,
b. Üniversite eğitim hastaneleri,
c. Askeri bölge hastaneleri ve eğitim hastaneleri, d.. Bağımsız vakıf hastaneleri,
e. Özel hastanelerdir.

Üst düzey acil bakım bölümlerindeki işleyiş eğitim hastanele­ri dışında alt düzey acil bölümler ile hemen hemen tamamen ay­nıdır. Ancak kısıtlıda olsa 24 saat röntgen ve laboratuvar ola­nakları ile programsız cerrahi uygulama olanakları vardır. İleri tedavi ve bakım isteyen dahili ve cerrahi aciller eğitim hastane­lerine sevk edilir.

Eğitim hastanelerinde bulunan üst düzey acil bölümlerde pra­tisyen hekimler değil genellikle birer aylık rotasyonlar ile acil bö­lümde görevlendirilen çeşitli kliniklerden gelen asistan hekimler, acil stajı alan intörnler, acil sorumlu hekim ve hemşiresi, acil hemşireleri, stajyer hemşireler, acil tıbbi teknisyenler ve diğer acil bakım ekibi üyeleri bulunur.

Acil Bakim Bolumu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.