Acil Bolum Yoneticisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Acil Bölüm Yöneticisi

24 saat acil bakım hizmetlerinin sürdürülmesinden, acil bakım ekibinin koordinasyonu, organizasyonu ve yönlendirilmesindeki verilen hizmetin denetlenmesinden sorumludur.

Özellikleri

Soğuk kanlı olmalı, duygularım kontrol edebilmelidir.
Güçlü benlik imgesi olmalıdır.
Geleceği görebilme özelliği olmalıdır.
Acil bölüm gerekliliğine ve amaçlarına inanmalıdır.
Acil ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır.
Yönetimindekileri ikna etme ve etkileme gücüne sahip olmalıdır.
Katılımcı olmalı, çalışanları karar vermeye katmalıdır.
Uzun ve kısa vadeli planlar yapabilmeli ve bunları yaşama ge-çirebilmelidir.
Personeli için eğitim olanakları yaratmalıdır.

Acil bölüm yöneticisinin fonksiyonları herbirinin bir sonrakini doğurduğu eylemler bütünü olarak ele alınabilir. Organizasyondaki diğer bireyler bu eylemlerin bir kısmını periyodik veya rutin olarak gerçekleştirseler de, yönetici bu eylemleri sürekli bir bütünlük için­de değerlendirmek durumundadır. Acil bölüm yöneticisini diğer bö­lüm yöneticilerinden ayrıcalıklı kılan, bu bölümde genellikle çok hızlı ve dramatik bir değişimin olması nedeniyle hızlı karar verme­si ve beklenmedik durumlar karşısında çabuk bir organizasyon ya­pabilmişidir.

Fonksiyonları

Planlama,
Karar verme,
Örgütleme,
Yönlendirme ve uygulama,
Kontrol etme, bütünlük içinde değerlendirme.

Planlama

Planlama “gelecekte sonuç verecek kararlan şimdi alma” işle­midir ve en önemli yönetim fonksiyonudur. Planlanmamış eylem düz­gün kontrol edilemez, çünkü gelişmeyi ölçmek için bir temel yoktur. Etkin planlamanın en önemli özelliği esnek olmasıdır. Özellikle acil bö­lüm gibi çok hızlı değişikliklerin yaşandığı hastane bölümlerinde plan­lar değişebilecek ortama uyum gösterebilecek yapıda olmalıdır.

Karar Verme

Karar verme, “değişik seçeneklerden bir tanesini yaşama geçirmedir”. Karar verme işleminin öncelikle üst düzey yöneticile­rinin işlevi olmasına karşın, acil bakım ekibinde, yer alan değişik meslek üyelerinin temsilcileri de gerektiğinde karar verici olmalıdır.

Örgütleme

Örgütleme, yetki ve iletişim hiyerarşisini belirleyerek ve eş gü­düm kalıplarını geliştirerek sorumlulukların ve aktivitelerin işleye­bilir birimler halinde gruplanma şeklidir. Acil bölümde iyi bir örgüt­lenme, daha kısa sürede triyajın yapılmasına, tanı işlemlerinin sürdürülmesine ve tanının konmasına, doğru tedavi ve bakıma en kı­sa sürede başlanmasına olanak verecektir.

Yönlendirme ve Uygulama

Acil bölüm yöneticisi hızlı karar veren bu kararları yaşama geçi­rebilmek için personelini yönlendiren ve alman kararların uygulan­masını sağlayan, geleceği görebilen ve alt düzeyi etkileme gücüne sahip olmalıdır.

Kontrol Etme

Kontrol etme bireyin kendisinden beklenen görev, yetki ve sorumlulukları zamanında ve doğru olarak yerine getirip getir­mediğinin belirlenmesidir. Çoğu zaman saniyelerin bile önemli olduğu acil bölümde çalışan personelin yeterlilik düzeyinin belir­lenmesi, daha hızlı ve doğru hizmet verme olanağı sağlayacağın­dan, kontrol etme acil bölüm yöneticisinin önemli bir sorumlulu­ğudur.

Acil Bolum Yoneticisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.