Acil Bakim Hizmetlerinde Yasalar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Türkiye’de Acil Bakım Hizmetlerinde Yasal Zorunluluklar

Bir çok gelişmiş ülke yasaları kişinin izni olmadan tıbbi yardım veya acil bakım amacı ile de olsa bireye dokunmayı yasaklar.

2918 sayılı karayollan trafik kanunun 8. Maddesi b fıkrası “Sağ­lık Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile Karayollannın ilk yardım, acil yar­dım, yaralıların taşınması ve tedavileri konulannda gerekli önlemleri almak, bu kanun ve diğer mevzuatlarla verilen hizmetleri yerine ge­tirmek” hükmünü getirir. Bu yasa 1983’de yürürlüğe girmiştir.

1984’de Sağlık Bakanlığı ambulans satın alarak “Hastanelerde Kentsel kesim genel hizmetleri için Hızır Acil Servisi” kurmuştur. Bu
servislerde çok sayıda ambulans hizmet vermektedir. Aynı yıllarda Ulaştırma bakanlığı tarafından karayollarına sayıları 3.000.000 ci­varında olan jetonsuz telefonlar konulmuştur.

Hızır acil denilen ambulans sistemine her 3 yılda değişen 07,077 ve en son 112 no’lu telefon ile ulaşılabilir. Bunlar daha çok şehir acil hizmetleri içindir. Kazaların yoğun olduğu karayollan ile iletişimi yoktur. Karayolları kenarındaki telefonlarla polis imdata (155), Jandarma (156) ya ulaşılır fakat 112 ile iletişim kurulamaz. Çünkü henüz Haberleşme ve Sevk Merkezleri ile Acil Bakım Mer­kezleri kurulamadığından kaza ve acil sağlık durumlarını bildirme, değerlendirme ve bir yere yönlendirme olanaksızdır. Kazalarda ölümlerin %10’unun ilk 5 dakikada, %50’sini ilk 30’dakikada oldu­ğu dikkate alınırsa haberleşme ağı çok önemlidir.

Trafik kanununun 82. maddesi a ve b fıkrasında “Karayolların­da meydana gelecek trafik kazalarına hemen el konmasını, ölü ve yaralıların taşınması ve yaralıların tedavisini veya sanıkların yaka­lanmasını sağlamak için;

a. Kaza yerinden geçmekte olan ve kazaya karışmış bulunan araç­ların sürücüleri kaza mahallinde ilk yardım önlemlerini almaya ve en yakın zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermeye ve yetkililerin talebi üzerine yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmeye,
b. Şehirlerarası akaryakıt istasyonları belirlenen standartlara uy­gun ilk yardım malzemesini her an kullanabilir durumda bulun­durmaya zorunludur demektedir.

Yukarıdaki yasa gereği acil bakıma gereksinimi olan bireyi gö­ren, güvenlik görevlilerine haber verecek ve ancak yetkili isterse yaralıyı sağlık merkezine taşıyabilecektir. Bu durum zaman kaybı­na ve dolayısı ile yaralının kaybına, ölümüne neden olabilir. Bize göre hayati tehlike (kalp ve solunum durması, kanama, ağır şok ve yaralanma) olanlarda bireyin bilinç bulanıklığımda dikkate alarak “Hayati Koruma ve Kurtarma” gerekçesi ile hastanın iznini bekle­meden yaşamı kurtarmalı ve yaşama destek verecek tedaviye baş­lamalı, gerekli yerlere haber vermeli ve yaralı hastaya zarar ver­meksizin hastane veya sağlık merkezine ulaştırılmalıdır. Ancak bi­linçsiz, temel ilk yardım ve acil bakım kurallarını bilmeyenlerin girişimde bulunması yarar yerine zarar verebilir, yasal olarak da uygulayıcı olumsuz bir sonuçtan sorumlu tutulabilir.

Örneğin ABD’de bireyin izni olmadan o kişiye dokunmak ve gi­rişimde bulunmak suçtur. Fakat acil bakım gerektiren yerde bireyin kaza yapması sonucu oluşan durumlarda yasa, o kişinin olay ye­rinde bulunmasını önceden verilmiş rıza olarak da değerlendirebilir. Rıza veya kabul işlemi yazılı olur ancak acil olaylarda hastanın söz­lü beyanı, baş eğmesi ile de alınmış sayılabilir. Bireyde bilinç kay­bı, konfüzyon denilen sersemlik halinde yararı düşünülen işlem izin almaksızın yapılır. Hasta, yaralıların ve 18 yaşın altındaki çocukla­rın l.nci ve 2.nci derecedeki yakın akrabalarının izin vermesi gere­kir. Bunlar tedaviyi reddettiklerinde hasta veya yaralıya ait muaye­ne kağıdına imzaları alınmalıdır.
Kamu kuruluşlanna ait hızır acil veya ambulans servisleri her türlü acil çağn ve başvuruya ücretsiz olarak yanıt vermek zorunluluğundadır.

İlk acil yardım ve bakımı yapan kişinin , yaralı veya hasta sağ­lık merkezine taşınırken kısa bir görgü belgesi veya raporu yazma­sı yararlıdır. Eğer bu acil ilk bakımı yapan kişi acil bakım ekibi üye­si ise, zamanı, ilk bulguları, yapılanları sağlık merkezine ulaştırma-lı, bu raporun kopyası ilerdeki tanıklık için saklanmalıdır.

Bazı ülkelerde kurs görmüş Acil Tıbbi Teknisyenler (ATT) bire­yin öldüğüne dair karar verebilir. Ülkemizde ise yaralı veya ölü, po­lis (bazı ölümlerde savcı) gelmeden yerinden kaldırılmaz, hekim ra­poru olmadan da ölmüş sayılmaz. Hekim raporu için hastaneye gö­türülür ya da hekim olay yerine çağırılır.

Adli tıp yönünden üç tip ölüm vardır.

/. Ani ölüm: Yiaza, felaket, zehirlenme, kalp krizi gibi olaylar so­nucu olan ölümler,

2. Beklenmedik ve Şüpheli Ölüm: Bir kişinin herhangi bir yer­de ölü bulunması veya sebebi bilinmeyen ölümler,

3. Kronik Ölüm: Uzun süredir devam eden hastalıklar sonucu olan ölümlerdir.
Acil durumlarla ilgili yasal özellikle ani ölümler ile beklenmedik ve şüpheli ölümler içindir. Türk Ceza Kanununun (TCK) 530. Maddesine göre suç niteliği veya şüphesi bulunan olaylarda hekim, hemşire, ebe ve sağlık memuru durumu Cumhuriyet Savcılığına bil­dirmek zorunluluğundadır. Ayrıca ölüm veya yaralanmalı her türlü kaza, zehirlenme, bıçak veya silahlı yaralanma, çocuk düşürme, ır­za tecavüzde de savcılığa haber verme zorunluluğu vardır. Bu du­rumların hastane polisine de bildirilmesi yeterlidir. Bulaşıcı hastalık­ların Sağlık Müdürlüğüne bildirilme zorunluluğu vardır.

TCK’nun 178. Maddesi ve bunu değiştiren hükümler gereği adli olay ve bulaşıcı hastalıklar dışında aileden birinin izni olmaksızın otopsi yapılamaz ancak tanı veya bilimsel araştırma amacı ile iğne biopsisi ile parça kan ve idrar alınır.

Terminal dönemdekiler dahil yaralı/hasta kendisi veya ailesi is­ter ise imza vererek hastaneden istediği zaman çıkabilir veya yat­maz. Nakil sırasında yaşamını kaybetme riski taşıyan hasta/yaralı­yı başka bir hastaneye göndermek suçtur. Tetkik için gönderildiğin­de bile acil bakım ekibinden bir görevli olmalıdır. Ekonomik duru­mu yetersiz hastalar acil durumlar ve doğum için hastaneye kabul edilir. Acil durum ortadan kalktıktan sonra başka bir sağlık kurulu­şuna sevk edilebilir.
Bazı durumlarda ekip üyesi bazı hareketleri yapmaya veya on­dan kaçınmaya zorunludur. Kısaca eğer bireyin hareketleri başka­larına zarar verebilecek ise onların güvenliğini ve iyiliğini düşün­melidir. Ekip elemanının davranması gereken şekle tedavi ve bakım standardı denilir.
Bakımın standardı bölgesel şartlar, pozisyon, kurallar, yasalar gibi birçok şekilde belirlenir. Ayrıca sağlık ekibinin yaptığı işin et­kinliğini belirlemede profesyonel veya kuruluşun standartları da rol oynar.

Acil Bakim Hizmetlerinde Yasalar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.