Hastane Acil Bolumu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel 

ABD’de Acil Bakım Hizmetleri

Hastane Acil Bölümü

ABD’de son 25 yıl içerisinde hastanelerin acil bakım bölümü do­nanımlarında köklü değişiklikler olmuştur. Acil odaları acil bölüm­lerine dönüştürülmüş, bu da sırasıyla hastane öncesi bakım ve uçuş programları, gezici bakım, mesleki sağlık programlan, ambulans hizmetleri, uydu birimleri, vs.’den oluşmaktadır.

İkinci Dünya Savaşından sonra hastanelerde bakım yapılacak yerler oluşturuldu. II. Dünya Savaşı sırasında hekimler merkezileş-tirilmiş tedavi kurumlarının değerini anladılar. Bu savaş deneyimle­ri Amerika’daki acil bakımın doğasını değiştirdi. Acil bakımın doğa­sını değiştiren ve acil bakımın meydana gelişinde değişiklik ve ge­lişmeler ortaya çıkmasına neden olan diğer iki önemli olayda 1965 Medicare (SağLk bakımı) ve 1966 Mediaid (Sağlık yardımı) kanun­larıdır. Bu kanunlar birçok insanın sağlık hizmetlerinden yararlan­masına olanak sağlamıştır. Temmuz 1966’da acil durumlar hasta­lık ve ölüm oranlarının birinci nedeni olarak tanımlandı. Bu travma sistemlerinin ve acil tıbbi sistemlerin gelişmesine yol açarak, acil bakımın işletilmesi için mali destek kaynağı oldu.

Pediatrik acil çocuk bölümleri gibi özel üniteler doğdu ve gözlemci hemşire rolü ortaya çıktı. Bunlar geniş sorumluluklara sahip bilgili ida­reciler oldular. Hastane acil bölümleri düzenli olarak Sağlık Bakımı Or­ganizasyonları Güvenilirliğini Onaylama Ortak Komisyonları tarafın­dan denetlenir. Bakım standartları sağlanan bakım düzeyine göre değerlendirilir ve ölçülür. Acil tıbbi değerlendirme ya da başlangıç teda­vileri nitelikli bireyler tarafından uygun olarak değerlendirilir. Uygun bölümler, toplum gereksinimlerine ve hastanenin tanımlanmış kapasi­tesine dayalı olarak iyi planlanmış planlarla sağlanabilir.

Acil bölümler her yıl milyonlarca insana bakım sağlar. Acil bö­lümün birçok insanın tanıdığı tek özel bir hekimi vardır. Acil bölüm­leri kritik ve ciddi derecede hasta insanları kabul eden merkezler olarak hizmet etmekle kalmaz, 24 saat klinik ve ayrıca korkan, gi­decek yeri olmayan insanların bir barınağı olarak da da hizmet ve­rir. Acil bölümlerde tıbbi bakım ve tedavi alan insanlann sayısı son on yıl içersinde artmıştır. Bu artışa özel hekimlere ulaşma güçlüğü­nün neden olduğu düşünülmektedir.
Geliri düşük bireyler ve ücret ödeyememelerine rağmen gerek­li ise tedavi göreceklerinden emin oldukları için, birinci kaynak olarak acil bölümünü kullanırlar. Acil bölüm sağlık hizmetlerine programsız yaklaşımı tercih eden bireyler için de uygundur. Ran­devu acil bölümlerde hiç bir zaman gerekli değildir. Acil bölüm­ler halka her zaman açık olduğu için bütün şartlarda tedavi bek­lentisi oluşmuştur.

Bugünün acil bölümleri 20 veya 30 yıl öncesindeki acil oda­larından tıbbi idare ve travma vakalarında çok daha gelişmiştir. Devlet içindeki programlar acil bölümde mevcut bir hizmetin, ünitenin amacına göre yüksek kaliteli ve sağlık bakım endüstri­sinin çeşitli tipteki özgün kapasitelerini kullanmalarını sağlamış­tır, (örnek: Yanık ünitesi, travma merkezi, organ nakli donanımı)

Acil bakım görevlilerinin sayısı tamgün, yarımgün, çağrı üzeri­ne gelen personelin durumuna göre kayıt edilmesi gerekir.

Sınıflandırma sonuçları kurum kapasitesinin açık işaretidir. Acil tıbbi sistemde gerekli olan herkes sınırlı acil vakalara dönük hiz­metleri etkili bir şekilde kullanabilmelidir.

Felaket Hazırlığı

Acil bölümlerin doğal ya da insandan kaynaklanan bir afet ha­linde kaynaklarını seferber edebileceği iyi tanımlanmış afet planları olması gerekir. Bir afet kurbanının kurtarılma?’, için planlanmış işlemler bu acil bölümler için daha iyi hazırlık sağlar. Plan geniş kap­samlı olmalı ve acil hizmetlerde tıbbi ve çocuk bakımı temel pren­siplerini içermelidir. Eyalet ve mahalli hastane öncesi tedarik üniteleri ve federal eyalet ve mahalli kurumlardan gelen temsilciler arz planlarının gelişmesine işbirliği etmelidir. Bu kurumların katkı­sının genel hastane afet planına dahil edilmesi gerekir.

Fiziki Kapasiteler

İyi donanımlı acil bölümler ortaya çıkan acil, acil olmayan du­rumdaki hastaları yönetmek için verimli bir hasta akışını sağlar. Plan geçici girişden ayrı olarak ambulans girişini de içermelidir. Al­ma noktalarında triyaj hemşiresi bakım için hastanın triyaj ilk de­ğerlendirmesini yapar. Bu triyaj hemşiresi hasta/yaralıyı tedavi için uygun alana veya tedaviyi beklemesi için beklemeye yönlendirir.
Triyaj acil çocuk bakımının ayrılmaz bir parçasıdır. Triyaj uygu­laması bakımı başlatır. Acil hastaların bakımının gecikmemesini sağlar. Kayıt memuru ve sekreteri, bölümün kayıt ve iş fonksiyon­larını yönetmek için genellikle acil bölüm girişlerinde bulunur. Tri­yaj sistemi acil servis için bir gerekliliktir.
Tedavi bölgeleri; travma odası, sütur odası, jinekolojik mu­ayene odası, psikiyatri odası, aile odası, genel mauyene odası olarak sımflandırılabilir.Bazı servisler, gözlem odası, izolasyon odası, hijyenik merkez, vezne, göz,kulak, burun, boğaz tedavi bölgesi, radyografi cihazı,küçük laboratuvara sahiptir. Yönetim odaları, sosyal hizmetler ve temizlik odaları bölümün fiziki çev­resi içerisinde yer alabilir.

Acil Bakımdaki Yönelişler

Teknoloji ve tedavideki birçok gelişmeler acil servis bakımında ve özellikle hastane öncesi bakım alanında olmaktadır. Bununla be­raber teknolojik gelişmeler; acil bakım hizmetleri, özellikle kritik de­recede hastalar için artan talep tarafından gölgelenmektedir.

Acil servisdeki teknoloji gelişmelerinin çoğu, bir zamanlar yoğun bakım üniteleri için ayrılmış olan yüksek teknoloji dona­nımına artan gereksinimden doğmaktadır. Acil bakım sağlayı­cıların eğitim talebi aynı ölçüde artmaktadır. Çünkü acil servisin çözüm sağlayıcı olmasını sağlamak zordur. Kar oranını ko­rumak ve ona ulaşmak için acil yöneticileri hastane acil bakım sistemini değerlendirir ve ücretleri daha iyi değerlendirmek için hastaların sınıflandırılmasında kullanılan yöntemlerin geliştiril­mesini arttırır.

Amerika’da nüfusun yaşlanması kalp tedavisi ve teknolojide­ki araştırmaları hızlandırmıştır. Kalp hastalıkları tedavisi acil tek­nolojinin gelişmesinin temelini açıklar. Otomatik defıbrilatör ge­lişmesi hastane öncesi doğru ve başarılı defıbrilasyon yapılma­sını sağlamıştır.

Acil bölüme gelen hastalar daha hasta olmakta ve daha uzun kalmaktadırlar. Hastalar sık sık erken taburcu edilirler. Bu da hastalar hala hasta olduğu, bakım ve toplumdaki kaynakların yokluğu nedeni ile acil servislerde ziyaret artışına neden olur.

Akut hastalar, yoğun bakım ünitesinde genellikle yatak boşal­masını beklemek zorunda kalırlar va acil bölüm personeli acil bölümde kalan kritik hastaları ikna etmek zorundadır.

Bu gün ABD’leride sağlık bakım sorunları ile karşı karşıyadır. Sağlık bakımındaki mali sınırlılıklar, hemşire yetersizliği, aids, sü­rekli artan yaşlı nüfus, yoksulların tedavisi, tedavi masrafları, bir­çok sorunların hemşire ve hekim üzerinde etkisi olacaktır. Bu gibi sorunların ışığı altında, hemşireler yeni bir enerjiyle birlik oluştur­malı, yeni fikirler getirmeli, acil hemşireliği ve acil bakım için yeni bir çehre oluşturulmalıdır.

Hastane Acil Bolumu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.