Tükürüğün Bilinmeyen Faydaları ve Yararları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Opiorfin molekülünü 2006’da ke?feden Fransa’daki Pasteur Enstitüsü’nden Catherine Rougeot ve ekibi, geneti?i insana yüzde 99 benzeyen fareler üzerinde deney yaparken bulduklar? molekülün baz? antidepresanlar kadar etkili oldu?unu belirledi. Molekül üzerinde sürdürülen ara?t?rmalarda, "opiorfin"in depresyona kar?? etkili olabilece?i de tespit edildi.

548996_detay

"Journal of Physiology and Pharmacology" adl? dergide iki makale yay?mlanan bilim adamlar?, opiorfinin morfin kadar etkili olmas?n?n yan? s?ra, yan etkilerinin çok daha az oldu?unu belirtti. Ara?t?rmac?lar ayr?ca bu molekülün "imipramin" adl? antidepresan kadar etkili oldu?una ve yan etkisinin bulunmad???na dikkati çekti.

Bu molekül ?????nda birbirine genellikle ba?l? olan ac? ve depresyonu ayn? anda giderebilecek bir ilaç geli?tirmeyi uman bilim adamlar?, yine de bu molekülle ilgili daha fazla ara?t?rma yap?lmas? gerekti?ini belirtti.

Fareler üzerinde yap?lan deneyde, 1 miligram opiorfinin uyu?turucu etkisinin, kilogram ba??na 3 ila 6 milligraml?k morfine e?it oldu?u belirlenmi?ti.

Ara?t?rmaya imza atan Rougeot ve ekibi 2006’da opiorfinin nas?l üretildi?inin henüz gizemini korudu?unu, insandaki ba?ka dokularda da bulunmas?n?n insanlarda kullan?m?n? mümkün k?labilece?ini vurgulam??t?.

Tükürüğün Bilinmeyen Faydaları ve Yararları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.