Erkeklerde Çok Görülen Otizm Hastalığı

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Otizmin, erkek çocuklar?nda daha s?k görülmesinin X kromozomundaki bir genle ba?lant?l? olabilece?i bildirildi.

?ki binden fazla otizm hastas?n?n gen haritas?n? inceleyen ve sonuçlar? otizm hastas? olmayan ki?ilerinkiyle kar??la?t?ran Kanadal? bilim adamlar?, otizm hastas? erkek çocuklar?n?n yüzde 1’inde bu genin mutasyona u?rad???n? gördü. Mutasyona otizm hastas? olmayan erkek çocuklarda rastlanmad?. Ayn? mutasyona sahip otistik erkek çocuklar?n?n k?z karde?lerinin ise mutasyondan etkilenmedi?i belirlendi.

552604_detay

Ara?t?rmaya imza atanlardan Stephen Scherer, "yüzde 1’in birçok insan için çok dü?ük bir de?er gibi görülebilece?ini, ancak bu oran?n, otizmle birçok genin ba?lant?l? olmas? nedeniyle bilim adamlar?n? heyecanland?rd???n? ve onlar için önemli oldu?unu" vurgulad?.

K?z çocuklar?nda iki X kromozomunun bulunmas?n?n k?zlar? bu genin bozulmas?na kar?? daha iyi koruyabildi?ini ifade eden bilim adamlar?, erkek çocuklar?n anneden X, babadan Y kromozomu ald?klar?n? hat?rlatarak, annenin de?i?ime u?ram?? geni erkek bebe?e aktarmas? halinde bebe?in otizme yakalanma riskinin çok daha fazla oldu?una dikkati çektiler.

Sonuçlar? "Science Translational Medicine" dergisinde yay?mlanan ara?t?rmada bilim adamlar?, bu tespitin, hastal???n, risk grubundaki çocuklar?n anne karn?nda çok daha önce belirlenmesinin yolunu açt???n? belirttiler.

Bilim adamlar?, bir sonraki a?amada PTCHD1 geninin rolünü kesin olarak belirlemek ve otizme yol açan ba?ka genleri bulmak istiyor.

Otizm, erkek çocuklar?nda k?z çocuklar?ndan 4 kat fazla görülüyor.

Erkeklerde Çok Görülen Otizm Hastalığı adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.