Şifa Mucizesi Nar’ın Yararları ve Faydaları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Oysa Orta Do?u’da ve Yunanistan’da yüzy?llard?r ?ifa amaçl? kullan?lm??. ?lahi kitaplarda, cennet meyvesi olarak tan?mlan?r. Hatta, baz? kaynaklar Havva’n?n Adem’e verdi?i meyvenin elma de?il, nar oldu?unu iddia ederler.

555063_detay

V?RÜS ÖLDÜRÜCÜ
?ifa amaçl? kullan?lan ?ekli konsantre ekstresi ve çekirde?i. Nar çekirde?i, tüketimi h?zla artan çok fonksiyonlu bir g?da deste?i. Benim en çok sedef, egzema ve kanser hastalar?ma tavsiye etti?im nar ve nar çekirde?i, yüksek dozda polifenolik bile?ikler, tanen ve antosiyoninler içerirler ki bu maddeler bilinen en güçlü antioksidanlard?r. Antioksidanlar, bizi kanserden ve kronik dejeneratif hastal?klardan koruyan en güçlü silahlard?r. Nar içeri?inde virüs öldürücü maddeler de izole edilmi?tir ki virüsler antibiyotiklerin öldüremedi?i mikroplard?r. Anadolu insan? bunu y?llar önce ke?fetmi? olsa gerek ki baz? kasabalarda nar, tanelenip kurutulur, geriye kurumu? çekirdekler kal?r ve hasta olmas?nlar diye çocuklara k???n yedirilir.

MEME KANSER? DÜ?MANI
Nar çekirde?indeki di?er önemli bile?enler olan linoleik ve oleik asitlerin hayvan deneylerinde kal?n barsak kanseri üzerinde önemli iyile?tirici etkisinin oldu?unu gösteren hayvan deneyleri mevcut. Prostat ve meme kanserinde de etkili oldu?u dü?ünülmekte. Prostat kanseri yan? s?ra prostat?n iyi huylu büyümesinde, ?eker hastal???nda ve lenf kanserinde de etkili oldu?una dair ABD’de yap?lm?? çal??malar var. Linoleik asit, kandaki kötü kolesterol oran?n? dü?ürmekte oldukça etkili, kötü kolesterolün damar çeperini delip duvara yerle?mesini ve plakalar?n, t?kan?kl?klar?n olu?mas?n? önlüyor. Dolay?s?yla damar sertli?ine kar?? koruyucu, damar elastikiyetini art?r?c? özelli?i de var. Kan bas?nc?nda art??a sebep olan ACE adl? enzim aktivitesini azaltarak kan bas?nc?n? dü?ürücü etki sa?l?yor, yüksek tansiyon hastalar? için oldukça faydal? bir etki bu.

YÜKSEK DOZ C V?TAM?N?
Bu mucizevi meyve, ku?burnunun taht?n? devirecek kadar yüksek doz C vitamini içeriyor ki art?k yüksek doz C vitamininin kansere kar?? koruyucu etkisi neredeyse kan?tland?. C vitamini yan?nda yine yüksek doz B vitaminleri, demir, fosfor, sodyum, potasyum, çinko ve magnezyum da içeriyor.

EN GÜÇLÜ ANT?OKS?DAN
Nar çekirde?inin antioksidan ve kollajen yap?m?n? uyar?c? etkilerinden ötürü kozmetik de?eri de var. Nar çekirde?i ya??ndan yap?lan sabun ve cilt bak?m ürünleri birçok ülkede oldukça revaçta. Cilt s?k?la?t?r?c?, k?r???kl?k giderici ve tazeleyici özellikleri var bu ürünlerin. Bu ürünler kadar etkili kozmetikleri evde kendiniz de üretebilirsiniz. Bunun için, art?k ço?u market ve aktarda bulabilece?iniz, nar çekirde?i ya??na ihtiyac?n?z var sadece. Bu ya?? yo?urda, zeytinya??na, yumurta sar?s?na birkaç damla kar??t?rarak kendinize çe?itli maskeler yapabilirsiniz. Cildiniz kuruysa yumurta sar?s?na, ya?l?ysa yumurta beyaz?na 7-8 damla ekleyip tüm yüzüne uygulay?n, yar?m saat bekletip y?kay?n. Karma ciltlere ise yo?urda kar??t?r?p uygulamalar?n? öneriyorum bu do?al kozmeti?i. Uzun laf?n k?sas? hem sa?l?k hem güzelli?iniz için bol bol tüketmeniz gerekiyor bu e?siz meyveyi. ?ansl?y?z ülkemiz tam bir nar cenneti. Sa?l?kla ve güzellikle kal?n.

Hem çekirde?i hem kendisi ?ifal? bu meyvenin dünya mutfa??nda hem içecek hem de çe?ni olarak kullan?m? çok yayg?n ancak fazlas?yla hak etti?i ?ifa özelli?i son birkaç y?ld?r gündemde.

Şifa Mucizesi Nar’ın Yararları ve Faydaları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.