Tembellere Göre Egzersizler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

EkleBunu Sosyal Payla??m ButonuEkleBunu RSS Ekle Butonu

Tembellere Göre Egzersizler

Her geçen gün daha fazla insan, spor salonlar?n?n yolunu tutuyor. Ancak bir k?sm?, ya tembellikten ya da zaman darl???ndan bir süre sonra düzenli gitmeyi b?rak?yor. O zaman devreye güzellik salonlar? giriyor. Yorulmadan, zaman kaybetmeden, vücudun tümünü veya belli bölgelerini çal??t?rarak incelik, güzellik kazand?rma iddias?nda çok say?daki teknolojik ürün, güzellik salonlar?nda hizmet veriyor. Baz?lar?na günde 10 dakika ay?rmak bile yetiyor. Powerplate: Vücudu s?k?la?t?r?yor Spor yapmay? zaman, irade, isteksizlik gibi farkl? nedenlerle al??kanl?k haline getiremeyen, ancak ihtiyaç hissedenler için sunulan seçeneklerden biri powerplate. Spor, fitness, sa?l?k, güzellik, fizik tedavi ve anti-aging merkezlerinde kullan?l?yor. Cihaz, bir antrenman sistemi olarak piyasaya ç?km??t?. ?imdi kozmetik ve fitness amaçl? kullan?m? yayg?n. Günde 10 dakika ay?rman?z yetiyor. Tüm vücuda güçlü titre?im uygulayarak kaslar?n çal??t?r?lmas? sistemine dayan?yor. Titre?im, kaslarda birbirini takip eden istem d??? kas?lmalar meydana getiriyor. Kaslar saniyede 35 kez kas?l?p gev?iyor. Bu hareketler, tendonlar?n da gerilmesine yol aç?yor. Kar?n içi, omurili?i çevreleyen kaslar ve hatta yüz kaslar? bile harekete geçiyor. Kaslar k?sa zamanda güçleniyor. Zamanla dokular s?k?la??yor, selülitler azalabiliyor. Vücutta s?v? birikimini engelliyor, biriken s?v? varsa at?lmas?na yard?mc? oluyor. Serbest ya?lar?n parçalanmas?n? h?zland?r?yor. Dokular?n s?k?l???n? artt?r?yor. Kan dola??m?n? düzenleyip, kemik erimesi bozukluklar?n?n düzeltilmesine katk? sa?l?yor. Haftada 2 veya 3 gün ve en az 1 ay boyunca antrenman yap?ld???nda, vücuttaki güçlenme ve s?k?la?ma hissedilir hale geliyor. Ancak ula??lan formu korumak için dönem dönem cihaza veya kas güçlendiren ba?ka tür sporlara devam edilmesi öneriliyor.

Hypoxi Training: Ya? yak?yor Çe?itli bölgelere yönelik dört aletten olu?uyor. S?k?la?ma ve lenf drenaj? i?levini yerine getiren hypoxi`nin vakumlama i?lemi için özel geli?tirilmi? bir giysisi var. Ba? d??ar?da kalacak ?ekilde giyiliyor. Vakumlama sistemiyle hafif tempoda spor yapan kullan?c?lar?n?n kan dola??m?n? sorunlu bölgelere çekiyor. Ya??n istenen bölgede yak?lmas?n? sa?l?yor. Kar?n çevresi, göbek, kalça ve basen gibi spor yap?lsa dahi incelmeye dirençli bölgelerde kullan?l?yor. LPG: Selülit tedavisi Alan?nda en önemli geli?melerden biri say?l?yor. Uyguland??? bölgelerde kan dola??m? ve lenfatik dola??m art?r?yor. Deriye esneklik kazand?r?yor. Deriden kasa kadar tüm cilt alt? dokular?n yeniden ?ekillendirilmesinde kullan?l?yor. Haftada 2-3 kez olmak üzere, toplam 16 seans uygulan?yor. Selülit tedavisi, vücut kontür düzeltmeleri ve lokal inceltmeler, sark?k derinin elastikiyetini art?rma, liposuction sonras? iyile?me sürecini h?zland?rma ve düzensizlikleri ortadan kald?rma amac?yla kullan?l?yor. Hipoksiterapi: Gençle?meye yard?mc? Vücudun iç saatini yava?latma ve gençle?meye yard?mc? olma iddias?nda. Yani anti-aging amaçl? kullan?l?yor. Vücuttaki oksijen oran?n? azalt?p, vücudu bir süre oksijensiz b?rak?p, yenileme mekanizmalar?n? pani?e sokuyor. Hücrelere oksijen al?p vermeden egzersiz yapt?r?yor. Böylece ya?lanma süreci duruyor ve geriye dönüyor.

QQN: Pasif jimnastikle form Masajl? yatak ve sauna etkisi bir arada. Herhangi bir fiziksel u?ra?? veya efor sarf etmeden, pasif jimnastikle forma girmeye yard?mc? oluyor. Giderek artan ?s? sayesinde vücuttan fazlal?klar?n at?lmas?n? kolayla?t?r?yor. Kan dola??m?n? düzenliyor, vücutta biriken toksinlerin at?lmas?n? sa?l?yor. Sauna etkisi vücudun fiziksel dayan?kl?l???n? art?r?yor. K?sacas? kullan?c? asl?nda dinlenme pozisyonundayken metabolizmas?n? h?zland?rarak kalori yakmas?n? sa?l?yor. Infra Baldan: Kalori tüketici Infrared ???nlar?n?n ya? dokusunu ?s?tan etkisiyle kalori tüketiminin art?r?lmas? esas?na dayan?yor. Pedal çevirmeyi kolayla?t?ran konforlu ve ergonomik koltu?a oturuyorsunuz. Infrared ???nlar? gerekli bölgeler üzerinde incelme etkisini gösterirken, film izleyebiliyorsunuz. Spor s?ras?nda harcanan kaloriyi daha k?sa zamanda harcamak ve h?zla forma girmek için özellikle tercih ediliyor
EkleBunu RSS Ekle Butonu

Tembellere Göre Egzersizler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.