Migren ve Baş Ağrısına Bitkisel Çözümler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Herbal bitkiler tedaviler için kullan?lan bitkilerdir. Bu otlar?n içinde binlerce y?ld?r ba? a?r?s? ve migren
tedavisi için denemi? ve kullan?lmas? önerilmi? çok çe?itli otlar vard?r. E?er bir gün bitkiler ba?
a?r?s?n?n çözümüne kesin ve tam bir ?ekilde çözüm üretirse, o zaman bitkilerin ilaçlar?n yerini
alabilece?ini dü?ünebilirsiniz.

migren-tedavisi
Ginkgo Biloba / Japon eri?i
Japon eri?i sirkülasyonda kan?tlanm?? etkisiyle popüler ve üzerinde çal???lm?? bitkilerden biridir.
Ümit verici oksijen ula??m?yla, Japon eri?inin migren dahil çe?itli ba? a?r?lar?n? azaltmaya yard?m etti?i
dü?ünülmektedir.
Japon eri?inin ayr?ca iltihaba da yard?mc? oldu?u görülmektedir ve migrende belirtilen trombosit
etkinle?tirici faktörün jenerasyonunu engelleyebilir.

Solucan Otu/Krizantem
Krizantemin ba? a?r?lar?n? ve migreni hem önledi?i hem de tedavi etti?i dü?ünülmektedir. Ba?
a?r?s?n?n ilk belirtisinde al?nd???nda ba? a?r?s?n?n yo?unlu?unu ve süresini azaltabilir. ?ltihab? ve kan
damarlar?n?n daralmas?n? durdurur. Ba? a?r?s?nda rol oynad???na inan?lan bir beyin maddesi
serotonini de etkiler. Ba? a?r?lar?nda önemli bir de?i?iklik fark etmeden önce haftalar alabilse bile
düzenli bir temel de mideye al?nd???nda aktif içerik partenolid migreni engelleyebilir.

17trfs17%20migren%2001
Arnavut Biberi
Yemek pi?irmede kullan?lan baharat içeri?i olarak arnavut biberiyle tan???k olabilirsiniz ama as?l olarak
ba? a?r?s? tedavisinde baz? muhte?em medikal kalitesi vard?r. Arnavutbiberi oldukça uyar?c?d?r ve
bu özelli?in bir ?ekilde kan ak???n? etkiledi?i ve ba? a?r?lar?n? ve migreni azaltmaya yard?mc? oldu?u
dü?ünülmektedir.
Spazm Kar??t? Bitkiler: Kediotu, Takke ve O?ul Otu
Kediotu, takke ve o?ul otu yat??t?r?c? ve rahatlat?c? özelliklerine ek olarak spazm kar??t? etkileri olan
bitkilerdir. Onlar bu yüzden ba? a?r?s?na yard?m edebilirler ve ayn? zamanda bir huzur hissini
düzenler. Kullan?mlar? s?rt, boyun ve yüz çevresindeki kaslar?n gev?emesine yard?mc? olur ve ba?
a?r?s?n? azaltarak arteryel ak??? etkiledi?i dü?ünülür. ?lk ba? a?r?s? belirtilerinde bu bitkileri kullanmak
ba? a?r?n?z?n ac? verici bir ?ekilde ilerlemesini engelleyebilir.
Rahatlat?c? Bitkiler:
Alman papatyas?, biberiye ve nane ?ekeri ba? a?r?s?n? hafifletmede oldu?u gibi uykusuzluk,
huzursuzluk ve stres gibi ilgili belirtilerde de yard?mc? olabilir. Çok yat??t?r?c? etkiye sahip olma
e?ilimindedirler ve özellikle alman papatyas? bitkisel çay formunda oldukça yayg?nd?r. ??teyken ve
acil rahatlama ihtiyac? hissetti?inizde bir fincan bitkisel çay içmek uygun ve yard?mc?d?r.

herbal-narpyz

Bitkisel çareleri nas?l al?r?z
Ba? a?r?lar?n?z veya migreniniz için bitkisel çarelerden yararlanman?n birçok yolu vard?r. Bitkisel çaylar
bitkisel çareleri almak için seyreltik ve ?l?ml? bir yoldur ve ayn? zamanda e?er ba? a?r?s?n? tetiklerse su
kayb?yla mücadele için iyidir. Tabletler, kapsüller, ispirto eriyi?i ve merhemler bitkileri alman?n di?er
yollar?d?r. Merhemler özellikle, ?akaklarda ve al?nda düzle?tirilmi? oldu?u zaman yard?mc? olabilirler.
Baz? bitkisel çareler aroma terapi olarak da al?nabilir, alman papatyas? gibi bitkileri stresi ve ba?
a?r?s?n? azaltmak için banyo suyuna koymay? deneyin.
Yerel kütüphanenize bakarak ya da nöröpotik doktoru veya aktar? ziyaret ederek daha fazla bilgi
bulabilirsiniz. As?l medikal doktorunuz ba? a?r?s? tedavisinde tavsiye edilen genel bitkilerle tan???k
olabilir ve kullan?mlar? hakk?nda ek bilgiler sa?layabilir. Yine de dikkatli olun çünkü bitkiler reçeteler
gibi ayn? yolla düzenlenmemi?lerdir bu yüzden safl?k v e yan etkiler daha az tahmin edilebilirdir.
Doktorunuzun gözetimi alt?nda, birkaç de?i?ik bitkiyle deney yap?n ve ba? a?r?n?z? alt etmede
hangileri yard?mc? görün.

Kaynak: http://www.headacheexpert.co.uk/HerbalRemediesForHeadacheAndMigraineRelief.html

Migren ve Baş Ağrısına Bitkisel Çözümler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.