Topuk Ağrısı ve Tedavi Yolları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

TOPUK a?r?s? yüzünden ya?am kalitesi bozulan, yürümekte zorlanan ve yürüyemeyen çok say?da ki?i bulunuyor. Bu sorunu ya?ayan ki?i sabah yataktan kalkt???nda ve uzun süre oturduktan sonra ilk att??? 3-4 ad?mda aya??n?n alt?nda batma ve garip bir huzursuzluk hissediyor. Hastal???n ilerleyen dönemlerinde ise bu a?r? gün içinde yürümeyle de ortaya ç?k?yor. Fulya Ayak Cerrahisi Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Op. Dr. Selim Mu?rabi, bu önemli sa?l?k sorunuyla ilgili bilgiler verirken yanl?? ayakkab? seçiminin sak?ncalar?na dikkat çekti.

551872_detay

TENDON KISALMASI

Topuk a?r?s?na aya??n alt?nda bulunan ve yük ta??mas?na yard?mc? olan “plantar fasia” isimli tendonun k?salmas? neden oluyor. Bu a?r?lar?n tedavisinde temel olarak k?salm?? tendonun uzat?lmas? hedefleniyor. Röntgenlerde topuk kemi?inde k?salm?? tendonun yaratt??? deformasyonun dikensi bir ç?k?nt? olmas? nedeniyle hastal?k “topuk dikeni” olarak adland?r?l?yor. Ç?k?nt?n?n varl??? her zaman hastal??a i?aret etmiyor, k?salan tendon tedaviyle uzat?ld???nda röntgende ç?k?nt? görülmeye devam etse de a?r? geçiyor.

AMEL?YAT SON SEÇENEK

Hastalarda aya??n yük ta??ma kapasitesinin yükseltilmesi için ki?iye özel tabanl?klar öneriliyor. Bunun yan?nda hastalara yapt?r?lan egzersizlerle ayak alt?nda bulunan tendonun uzat?lmas?na çal???l?yor. Bu tedavi yöntemi ile hastalar?n yüzde 80’inde sorun çözülmü? oluyor. Dirençli durumda bulunan hastalarda gece ateli, a?r?n?n giderilmesinde önemli rol oynuyor. A?r?n?n devam etti?i hastalarda ise d??ar?dan ses dalgas? uygulamalar? ve enjeksiyonlar devreye giriyor. Dirençli vakalarda en son seçenek olarak a?r?n?n cerrahi yöntem kullan?larak ortadan kald?r?lmas?na çal???l?yor.

TEKRARLAYAB?L?R

Hastan?n a?r?s?n?n giderilmesinden sonra en önemli noktan?n hastal???n tekrar?n? engellemek oldu?u belirtiliyor. Örne?in düztabanl?k sorunu olan bir ki?i a?r?s? geçtikten sonra tabanl?k kullan?m?n? b?rak?rsa a?r? tekrarlayabiliyor. Uzun süre topuklu ayakkab? giymesi nedeniyle ayak tendonu k?salm?? olan bir hastan?n tendonu uzat?l?p a?r?s? giderilse bile yeniden topuklu ayakkab? giymeye ba?lamas? halinde a?r?lar da ba?l?yor.

Topuk Ağrısı ve Tedavi Yolları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.