Dikkat Çocuklara Kefir ve Yoğurt Çok Yarıyor

Yazar:   Tarih:   Kategori: Çocuk Sağlığı 

Sa?l?kl? olman?n ve hastal?klardan uzak kalman?n en önemli yollar?ndan biri do?ru beslenme… Özellikle okul ça??ndaki çocuklar?m?z? hastal?klardan korumak için onlar?n do?ru beslenmelerini sa?lamam?z gerekiyor. Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Uzman? Dr. Emin Mindan, çocuklar?n sa?l?k aç?s?ndan çok yararl? olan baz? g?dalar? yeterince tüketmedi?ini söylüyor. Bu g?dalar?n ba??nda kefirin geldi?ini belirten Dr. Mindan, “Kefirin sa?l?kl? ba??rsak floras? için gerekli olan en önemli g?da oldu?u unutulmamal?” diyor ve ekliyor:

551567_detay

HER DERDE DEVA OLAN MUC?ZEV? B?R ?ÇECEK

“Kefir ba????kl?k sistemini güçlendirip sindirime yard?mc? olmakla kalm?yor, ba??rsaktan zararl? maddelerin geçi?ini de önlüyor. Ayr?ca vitamin üretimi yap?yor, alerjik hastal?klar? engelliyor, otizm bulgular?n? hafifletiyor ve ba??rsak geçirgenli?ini azalt?p böbrek ta?lar?na engel oluyor. Yararlar? saymakla bitmeyecek kadar çok olan kefirin ya?lanmay? geciktirdi?i, idrar yollar? iltihaplar?n? önledi?i ve depresyonu hafifletti?i de biliniyor. Bu mucizevi içecek evde yap?labilece?i gibi ev yo?urdu ile kar??t?r?larak da içilebilir. Yayla çorbas? veya cac?k yap?m?nda da kefir kullan?lmas? önerilmektedir.”

M?KROPLARIN ÇO?ALMASINI ENGELL?YOR

“Atalar?m?z sütün iyi sindirilmedi?ini bundan binlerce y?l önce anlam??lar ve sütün içine iki probiyotik ilave ederek yo?urt yapm??lar” diyen Dr. Emin Mindan, kolay sindirilen bir besin olan yo?urdun da çocuklar için çok önemli bir protein ve probiyotik kayna?? oldu?unu dile getiriyor. Ancak bu yararl? özellikler sadece ev yo?urdunda bulunuyor. Normalde yo?urttaki probiyotiklerin ço?almad???n? ama evde yap?lan kefirde 77 adet yararl? probiyotik bulundu?unu dile getiren Dr. Mindan, kefirin ba??rsaklar?m?zda bulunan 400 çe?it probiyoti?in ço?almas?na yard?m etti?ine dikkat çekiyor. Bu nedenle de, günlük pastörize sütün evde kefir veya yo?urt yap?m?nda kullan?lmas?n? tavsiye ediyor. Kefir ve ev yo?urdu tüketimi alerji olu?umunu önlüyor ve vücuttaki mikroplar?n ço?almas?na engel oluyor.

Özellikle kefir, ba????kl?k sistemini güçlendirip sindirime yard?mc? olmakla kalm?yor, ba??rsaktan zararl? maddelerin geçi?ini önlüyor.

Dikkat Çocuklara Kefir ve Yoğurt Çok Yarıyor adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.