Sağlık : Uzmanlardan Sıcaklarla Baş Etme Yolları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

S?caklarla ba? etmek ?imdiye kadar hiç bu kadar zor olmam??t?. Peki mevsim normallerinin yakla??k on derece üzerinde seyreden s?cakl?klarla nas?l ba?edece?iz? Uzmanlar?n uyar?lar?n? dikkate al?n ve mutlaka uygulay?n.

Türkiye Kardiyoloji Derne?i Genel Ba?kan? Prof. Dr. Çetin Erol, Beslenme ve Diyet Uzman? Berrin Yi?it ve Seran Göçer ile

Cilt Hastal?klar? Uzman? Dr. Arpi T?rpanc? s?cak günleri sa?l?kl? geçirmek için yapmam?z gerekenleri anlatt?.

SUSAMAYI BEKLEMEDEN SU TÜKET?N

Susamay? beklemeden su tüketin. S?cak havada artan termeleyle at?lan s?v?, elektrolit kayb?n? engellemek için su al?m?n?z? 3 litreye ç?kar?n.

Vücuttan su at?m?n? art?ran alkol, gazl? içecek ve ?eker katk?l? meyve sular?n? tüketmeyin. Su tüketmek keyifsiz geliyorsa içine bir iki damla meyve suyu veya meyve parçalar? ekleyin, so?uk s?cak bitki çaylar?, kendi tad?yla pi?mi? kompostolar, limonata, ayran, kefir, soda en do?ru alternatifler olacakt?r.

Yeterli su al?p almad???n?z? idrar rengini kontrol ederek takip edebilirsiniz. E?er ki idrar?n?z elma suyu rengindeyse s?v? al?m?n?z yetersiz, limonata rengindeyse yeterlidir.

* Yava?lay?n. A??r fiziksel aktivite yapmay?n. Bunun için havan?n nispeten daha makul oldu?u sabah erken veya ak?am geç saatleri tercih edin. Sadece egzersiz s?ras? ve sonras?nda de?il öncesinde de su için. Çünkü s?cak havalarda 30 dakikal?k hafif egzersizler dahi vücudu susuz b?rakabilir.

Lif ve vitamin al?m?z? art?rmak için, mevsiminde sebze ve meyveleri bunlar için de özellikle domates, k?rm?z? biber, bö?ürtlengiller, çilek tüketimini art?r?n.

Yo?urttan vazgeçmeyin, s?cak havalarda vücut ?s?s?n? dengelemeye yard?mc? olabilece?i gibi içine kataca??n?z taze maydanoz, dereotu, nane ile hem vitamin al?m?n?z? art?rmaya hem de doygunluk hissi sa?lamaya yard?mc?d?r.

A??r yemekler ve k?zartmalardan kaç?n?n, sebze yemeklerinizi 1-2 yemek ka???? zeytinya?? ile pi?irmeye gayret edin.

Seran Göçer (Beslenme ve Diyet Uzman?):

GÜNDE 3 L?TRE SIVI ALIN

Hava s?cakl?klar?n?n çok fazla olmas? herkesi bir miktar etkileyebililir ama risk olu?turacak gruplar 50-60 ya? üstü; özellikle tansiyon hastalar?, böbrek ve diyabet hastalar? ve kalp hastalar?. Bu hastalar?m?z?n s?v?s?z kalmamalar? gerekir. Bu ki?ilerin s?cak saatlerde d??ar?da kalmamalar?, çok a??r yemekler yememeleri, en az 3 litre civar?nda s?v? tüketmeleri gerekir. Bu s?v?n?n su ve bitki çay? olmas? gerekir. Kola ve benzeri ?ekerli içecekler s?v? yerine geçmiyor.

SICAKLARDA DO?RU BESLENME PROGRAMI

G?dalar; dondurma ve etlerde önem kazan?yor. Birkaç saatten fazla beklemi? etlerin, d??ar?da bekletilmi? yemeklerin tüketilmemesi laz?m. Do?ru beslenme program? uyguluyorsak, s?cakl?k de?i?imi ile beslenme ?eklimizi de?i?tirmemiz gerekmez ama s?v? al?m?n? mutlaka art?rmal?y?z.
Günlük beslenme için ?u miktarlar? önerebilirim:

* 3 litre su
* 200 ml süt ya da 200 gr yo?urt (6 yemek ka????)
* Tah?llardan haftada 3 gün 4-5 yemek ka????
* Haftada 3 gün en az 200 gram ?zgara et
* Her gün bir porsiyon sebze
* 1-2 porsiyon salata
* 3 porsiyon meyve

Prof. Dr. Çetin Erol (Türkiye Kardiyoloji Derne?i Gn. B?k.):

SABAHIN SER?N?, AK?AMIN SER?N?…

S?caklar elbette kalp hastal?klar?n? olumsuz etkiliyor. Özellikle a??r? s?ca??n hissedildi?i saatlerde d??ar?da olmalar?n? pek arzu etmiyoruz. Çünkü bunlar genelde ya?l? ve dengeleri hassas olan ki?iler. Özellikle s?caklar mai kayb?na, elektrolit kayb?na neden oldu?u için de hem kan bas?nçlar? etkileniyor hem ritm bozukluklar? bak?m?ndan tehlikeli oluyor. Sabah?n serini, ak?am?n serini kalp hastal?klar? için en uygun saatler. Sa?l?kl? insanlar da s?v? kayb?n?, elektrolit tayb?n? mutlaka kar??lamaya dikkat etmeliler. Beslenmelerine dikkat etmeliler.

Ki?inin kalbinin kapasitesi, geçirdi?i hastal???n derecesi önemli. Sa?lam bir insan için normal ?artlarda her ko?ula adapte olur. Ama kalbin gücü, kuvveti, ald??? ilaçlar?n derecesi gibi faktörler adaptasyonu etkiler. Ciddi bir kalp hastal??? geçirmi? ve bu nedenle takip alt?ndaki bir hasta herhalde d??ar?da durmamaya özen gösterecektir. Özel bir ilaç yok ki bunu al?n da s?ca?a ç?k?n diyebilelim.

Dr. Arpi T?rpanc? (Cilt Hastal?klar? Uzman?):

“GÜNE? KREM? KULLANMAK ?Ç?N TAT?LE ÇIKMAK GEREKM?YOR”

Hastalar?n güne?ten koruyucu kullanmay? bilmediklerini görüyorum. Güne?ten koruyucu kremlerin sadece plaja giderken kullan?ld???n? san?yorlar. Gün içinde tazelemek gerekti?ini unutuyorlar ve sürdükleri anda etkisinin ba?lad???n? dü?ünüyorlar. Güne? kremi kullanmak için tatile ç?kmak gerekmiyor. Ama çar??ya, pazara ç?karken ya da çal??an insanlar ö?le tatilinde bir saat d??ar?larda dola??yorlarsa yine güne?lenmi? oluyorlar. Yine arabada giderken de güne? al?n?yor, suyun içinde kald???nda da… Güne?ten koruyucular? bir gün sürüp on gün sürmeyince bunun etkisinin azalaca?? oysa hergün düzenli kullan?ld???nda bunun koruyuculuk özelli?inin artt???n? bilmeleri gerekiyor.

Önemli bir nokta da, güne? kremlerinin cilt yap?s?na göre seçilmesi gerekti?i. Ya?l? veya lekeli ciltler için farkl? seçenekler kullan?labilir. Çok faktörlü koruyucu kullanmak gerekmiyor, güne?ten korunmak için “30+”n?n yeterli oldu?unu dü?ünüyoruz. 100 faktörlü krem kullan?yorum deyip, arada bir kullanan insan kendini güvence alt?nda, güne?ten korunuyor hissetmemeli.

ÇOCUKLARA ?APKA ?ART

Çocuklar için en iyi koruman?n giysi oldu?unu bilmek gerekiyor. Çocuk d??ar?da oynuyorsa ba??nda bir ?apkas?n?n olmas?, üzerinde bir ti?ört olmas? do?ru olur. Çocuklar hep suyun içinden ç?kt?klar?nda kremlerini mutlaka tazelemek laz?m.

Konu ile alakal? anahtar kelimeler

Uzmanlardan S?caklarla Ba? Etme Yollar? içeri?i

s?cak havalarda korunma ,s?cak havalarla ba? etmek ,s?cak hava dalgas? ,s?caks?cak bir çay ,
s?caklar can ald? ,s?cac?k ,s?caklardan kaçmak ,s?cak havalarda nelere dikkat etmeli ,s?cak havalarda ne yapmal? ,
s?cak üstüne s?cak ,s?caklar ne zaman ,yaz s?ca , ,

Sağlık : Uzmanlardan Sıcaklarla Baş Etme Yolları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.