Stres İle Oluşan Egzamalar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Egzama; derinin çe?itli iç ve d?? faktörlere ba?l?, iltihabi cevab? olarak ortaya ç?kan klinik tablolar?n genel ismidir ve hastalar?n ço?unda ortak klinik özellikler gösterirler. Deri stresten de oldukça etkilenen bir organ oldu?u için stres egzamalar? da oldukça s?k görülen bir rahats?zl?kt?r. Uzmanlar, stres egzamas?n? anlat?yor.

547222_detay

Stres egzamas? nedir?

Deri; ki?inin iç ve d?? ortamlar? ars?nda bir s?n?r olu?turan, duygular?m?z?n ve reaksiyonlar?m?z?n yans?mas?nda önemli rolü olan bir organd?r. Yap?lan ara?t?rmalarda; dermatolojik hastal?klar?n yakla??k yüzde 40 kadar?nda, e?lik eden bir psikolojik bozukluk oldu?u görülmektedir. Strese ba?l? olarak ortaya ç?kan deri hastal?klar? aras?nda en s?k görüleni ‘stres egzamas?’ olarak da bilinen ‘liken simpleks kronikus’ dur.

Kimlerde görülür?

Stres egzamas?, son derece yayg?n bir hastal?kt?r. En s?k görüldü?ü ya? grubu 30-50 ya? aral???d?r. Kad?nlarda erkeklerden daha s?k görülür. Hastal?k, obsesif ki?ilik yap?s?na sahip ki?ilerde ve alerjiye yatk?nl??? olan bireylerde daha s?k görülür.

Belirtileri nelerdir?

Bu hastal?k ba?lang?çta görünür herhangi bir bulgu olmaks?z?n ki?inin ka??nt? duymas? ve sürekli ka??nt? ve sürtünme sonucu ortaya ç?kan belirtilerle karakterizedir. Ka??nan bölgelerde zamanla k?zar?kl?k kepeklenme ve deride kösele benzeri kal?nla?ma ile birlikte pul pul deri dökülmeleri ve kabuklu yaralar ortaya ç?kar. Egzama ilerlerse bu bölgelerde zamanla sulant?, a?r?, aç?k yaralar ortaya ç?kabilir. Daha da ilerlerse bu yaralardan deriye giren bakteriler enfeksiyona yol açabilir. Tedavi edilmezse ka??nt? sürekli bir hal al?r ve giderek vücudun de?i?ik yerlerine yay?l?r.

Vücutta nerelerde olu?ur?

Vücudun herhangi bir yerinde görülebilmekle birlikte en s?k saçl? deri ense s?n?r?nda, s?rtta kürek kemiklerinin üzerindeki deride ve bacaklarda ortaya ç?kar. Pudra’daki habere göre, özellikle kullan?lan elin ula?abildi?i deri alanlar?nda ak?amlar? artan ka??nt? ile kendini gösterir. Hastal?k bazen makat bölgesini de tutabilir ve ?iddetli dayan?lmaz ka??nt?ya yol açabilir.

Tedavisi nas?l yap?l?r?

Tedavi edilmeyen ve ihmal edilen durumlarda, deride geri dönü?ümsüz belirtiler meydana gelebilir. Deride kal?nla?ma ve deri renginde koyula?ma bazen y?llarca sürebilir. Stresin tetikledi?i bu hastal?k da strese neden olur ve olay bir k?s?r döngüye girer. Bu nedenle hastal???n erken tan?s? ve tedavisi önemlidir.

Stres İle Oluşan Egzamalar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.